کادوس

مجموعه مقالات پژوهشی ،تحلیلی،ویاداشت های روزانه فریدون فیض زاده

شايدشروع خوبي باشدكه انسان نگاهش رابدوزد به پيرامون به خصوص به مناظرطبيعت بكر،ودر وراي آن نگاه،تلنگري به خود بزند.سروده اي بسرايد وياقلم رابرداردوهرآنچه به ذهن مي رسد قلمي نمايد.

قدم زدنهاي متفكرانه صبحگاهي درپارك ومشاهده تغيرتحولات بهاري طبيعت ودروراي همه ي زيباييها،چهره هاي مردان وزنان  خستگي ناپذير كه با كوله باري ازتجربه وخاطره ساليان زندگي وخدمت،برروي نيمكت هاي فلزي وبتوني ......بدون تحرك ،مغموم ومتفكر نظاره گر پيرامون خود هستنداما آنسوي پرده،ديگراني نيز حضورچشمگير دارند كه فارغ از گويايي هاي واقعيت هاي عيني،بي تفاوت همه چيزها،تنها به فكرتشبيب هستند.

آنان تمايلي براي كنكاش ندارند.به اين پندارندكه به آمار زمين مشكوكند چون زمين پراز آدم هاي متفاوت است.دراين زمانه به نظر مي رسد همه دلها تنهاست!!

تنهايي كه علاوه بردلها،روح ها رانيزازيكديگر جدا ساخته.اما باتمام توصيفات به اين زمين دل بسته اند،به حقيقتي فراتر ازهفت آسمان بالا سرشان.آنان به ميله هاي زمين باتمام تنعمات تكيه داده وتنگ به ديوارهاي مورد نظر چنگ انداخته اند، آنچنان مانوس شده اند كه صحنه ها را فراموش مي كنند.

 به داشته هاي خود درفرصتهايي كه بدست مي آورند،اندك اندك،مزه مي كنند وازتمام آنها لذت ها مي برتد.

گروهي ديگرهرچند بعضي مواقع آهي ازته دل مي كشند به همه ي ناداشته هايشان.اما به فكر فردايي  نيز خواهند بودكه شايد فرجي حاصل شود،روزها رااينگونه كه برايشان قلم زده اند سپري مي كنند.

گروهي نيز وجود دارند آنان تماشاگرانند،تماشاگراني كه رديف در رديف وصف به صف،رفتاري ازسر بي تفاوتي،شايد اين افراد فرودستاني باشند كه به همه چيز مي خندند.خنده هايي ازروي كنجكاوي كه ما برتريم؟!

+ نوشته شده در  دوشنبه چهاردهم اردیبهشت ۱۳۹۴ساعت 0:15  توسط فریدون فیض زاده  | 

بيست ودو روزازماه فروردين سپري شدوهمه درتكاپويندچون بهارفصل اميد است،فصل رويش ونوشدن.نيستي مفهومي نامانوس وغريبانه با اين فصل است.

روزها شتابان ميگذردبدون اينكه به عقب برگردد ونظاره گرعمر ديگران باشد درسايه اين گذر،

گروهي پا به عرصه هستي مي گزارندوگروهي ديگر ازگردونه خارج،گروهي به بالندگي فكري وجسمي مي رسند وگروهي ديگر...............................................................................................

دراين فكر هستم كه اي كاش باران ببارد.باراني كه غبار دلتنگي هاي زمانه راازدلها وشيشه هاپاك نمايد،تاهمه بتوانند با گوشه آستين خود پنجره ي دلهايشان راپاك كنند تا غم و غباري برجا نماند.

به آسمان ابري نگاهي ازروي كنجكاوي مي اندازم،ناگهان قطره باراني ا ز ابر چكيد،صاعقه اي زد وآسمان روشن گرديد،گره اخم ابرها باز شد لبخندي از روي ترحم به زمين زد،هرچند زمين ازاين ترحم وحقارت رنجيده خاطر گرديد.اما زمين فراتر مي انديشيد، به فكر ميهمانان خود بود.حقارت راباجان ودل پذيرفت.

همه را غافلگيركرد!!.

رگباربهاري شروع به باريدن نمود،ترنم وهمنوايي خاصي باخود به همراه داشت.همه ي ميهمانان زمين دلتنگي داشتند.

اما دلتنگي زمين نمود بيشتري داشت.

به خود مي آيم!!!!!!!!

نه از روي ترحم به زمين؟

نه ازروي حقارت؟

بلكه:

دستانم بي اراده رو به آسمان بلند شد واز خداوند لايزال خواستم.:بارالهي،زمين دلتنگ محبت بيشتر است،ابرها وبارانت رابر زمين دريغ نفرما.

هرچند دراين زمانه دلهاي مردمان زمينت،ازيكديگر دوراست؟

ناگه:

 به ياد سروده اي از"دكترمجدالدين ميرفخرايي ملقب به گلچين گيلاني "افتادم.

واگويي آن شعرماندگاروخاطره انگيز دوران مدارس ابتدايي(چهارم) ،ناخواسته دلتنگي مضاعفي درمن ايجاد كرد.سردرگريبان،دل مشغولي زمانه رابه كناري نهادم زيرلب باترنم رگباربهاري اين سروده گلچين رابه ياد گذشته هاي خوب دراين پيرانه سر زمزمه كردم:

 

باز باران،

باترانه،

باگهرهاي فراوان

مي خوردبربام خانه.

من به پشت شيشه تنها

ايستاده

درگذرها،

رودها راه افتاده.

شاد و خرم

يك دو سه گنجشك پر گو،

باز هر دم

مي پرند،اين سو و آن سو

مي خورد برشيشه و در

مشت وسيلي،

آسمان امروز ديگر

نيست نيلي.

يادم آرد روز باران:

گردش يك روز ديرين،

خوب و شيرين

توي جنگل هاي گيلان

كودكي ده ساله بودم

شاد و خرم

نرم و نازك

چست و جابك

از پرنده،

ازخزنده،

ازچرنده،

بود جنگل گرم و زنده.

آسمان آبي،چو دريا

يك دو ابر،اينجا و آنجا

چون دل من،

روز روشن.

بوي جنگل،

تازه و تر

همچو مي مستي دهنده

بر درختان مي زدي پر

هركجا زيبا پرنده.

بركه ها آرام و آبي،

برگ و گل هرجا نمايان،

چتر نيلوفر درخشان،

آفتابي.

سنگ ها از آب جسته،

ازخزه پوشيده تن را،

بس وزغ آنجا نشسته،

دم به دم در شور وغوغا.

رودخانه.

با دو صد زيبا ترانه

زير پاهاي درختان

چرخ مي زد،چرخ مي زد،همچو مستان.

چشمه ها چون شيشه هاي آفتابي،

نرم وخوش در جوش ولرزه،

توي آنها سنگ ريزه

سرخ و سيز و زرد وآبي.

با دو پاي كودكانه

مي دويدم همچو آهو،

مي پريدم از لب جو،

دور مي گشتم زخانه.

مي كشانيدم به پايين،

شاخه هاي بيد مشكي

دست من مي گشت رنگين،

ازتمشك سرخ و مشكي.

مي شنيدم از پرنده،

داستان هاي نهاني،

از لب باد وزنده،

رازهاي زندگاني

هرچه مي ديدم درآنجا

بود دلكش،بود زيبا،

شاد بودم

مي سرودم:

"روز،اي روز دلارا !

داده ات خورشيد رخشان

اين چنين رخسار زيبا،

ور نه بودي زشت وبيجان.

اين درختان.

با همه سبزي و خوبي

گو چه مي بودند جز پاهاي چوبي

گر نبودي مهر رخشان؟

روز،اي روز دلارا!

گر دلارايي است،از خورشيد باشد.

اندك اندك،رفته رفته،ابرها گشتند چيره.

آسمان گرديد تيره،

بسته شد رخساره ي خورشيد رخشان

ريخت باران،ريخت باران.

جنگل از باد گريزان

چرخ ها مي زد چو دريا

دانه هاي گرد باران

پهن مي گشتند هرجا.

برق چو شمشير بران

پاره مي كرد ابرها را

تندر ديوانه غران

مشت مي زد ابرها را.

روي بركه مرغ آبي

از ميانه،از كرانه،

با شتابي چرخ مي زد بي شماره.

گيسوي سيمين مه را

شانه مي زد دست باران

بادها،با فوت،خوانا

مي نمودندش پريشان.

سبزه در زير درختان

رفته رفته گشت دريا

توي اين درياي جوشان

جنگل وارونه پيدا.

بس دلارا بود جنگل،

به،چه زيبا بود جنگل!

بس فسانه،بس ترانه،

بس ترانه،بس فسانه،

بس گوارا بود باران

به،چه زيبا بود باران!

مي شنيدم اندر اين گوهرفشاني

رازهاي جاوداني،پندهاي آسماني:

"بشنو از من،كودك من"

پيش چشم مرد فردا،

زندگاني-خواه تيره،خواه روشن

 

هست زيبا،هست زيبا.

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و چهارم فروردین ۱۳۹۴ساعت 17:26  توسط فریدون فیض زاده  | 

دفتر 365برگی جدید دوستان رابه خداوند لایزال می سپارم تا بهترین تقدیرها رابرایشان نقاشی نماید.

بنابراین طبق روال سالیان گذشته، شادمانی،سلامتی،عشق به همنوعان ،تفاهم ودراخر برکت سفره هایتان راازایزد منان خواستارم.سال نوراپیشاپیش به همه دوستان تبریک گفته وامیدوارم مثل ماهیان اقیانوس بیکران،سرحال ومثل سبزه سبز و خرم باشید.

صد شکر تمام شد زمستان

شدفصل بهار و عیش مستان

منقل بکشید سوی مطبخ

کرسی ببرید از شبستان

آن سینی هفت سین بیارید

با سبزه،سنجد وسپستان

سورنج وسماق وسرکه وسیر

آرید بصفه ی گلستان

ریزید شراب ارغوانی

اندر قدح بلور مستان

یاد از فقرا نمود ناگاه

دیشب یکی ازخداپرستان

عریان وبرهنه درشب عید

می گفت یکی ازتنگدستان

یاران چه کنم که کس ندارم

بلبل شده ام قفس ندارم

خواهم بگریزم از زمانه

اصلا ره پیش و پس ندارم

بازار وطن شده پراز دزد

یک شحنه و عسس ندارم

هر روزعوض شود وزیری

درمحکمه دادرس ندارم

گلدسته ی باغ عقل وهوشم

من طاقت خار وخس ندارم

جز علم وترقی ومعارف

اندر دل خود هوس ندارم

عید است برای پختن آش

پول نخود وعدس ندارم!!

ایرج میرزا

+ نوشته شده در  جمعه پانزدهم اسفند ۱۳۹۳ساعت 0:12  توسط فریدون فیض زاده  | 

ما که بادرد آشنا وز خویشتن بیگانه ییم

بهرخلق افسانه میخوانیم وخودافسانه ییم

گرچه صد پروانه راشمعیم ازسوز درون

صدهزارن شمع را ازشور جان پروانه ییم

درمیان مردمان،بیگانه بودیم از نخست

تا زمان برما سرآیدهمچنان بیگانه ییم

ترک این غافل نمایی کی کنیم ای عاقلان؟

شهر شهر غافلانست ونه ما دیوانه ییم

درحق ما هر گروهی راگمانی دیگرست

کس ندانست این که ماگنجیم یاویرانه ییم؟

شعر از مسعود فرزاد

+ نوشته شده در  یکشنبه دهم اسفند ۱۳۹۳ساعت 19:12  توسط فریدون فیض زاده  | 

سال1376 
21فروردین-"اموکو"یکی ازبزرگترین شرکتهای نفتی امریکا به صف مخالفان تحریم تجاری ایران پیوست.مدیران ارشد اموکو،کاخ سفید راتحت فشار قرارداده اند تاتحریم ایران رالغوکند.ازدیدگاه انها،این عمل باعث می شود بازار ایران دراختیار شرکتهای دیگرکشورها قرارگیرد. 
2خرداد-درهفتمین دوره انتخابات ریاست جمهوری،"سیدمحمد خاتمی"بامتجاوزاز20میلیون رای به مقام ریاست جمهوری ایران برگزیده شد. 
5خرداد-سخنگوی وزارت خارجه امریکا گفت:واشنگتن خواهان ان است که پس از انتخابات ریاست جمهوری درایران تغییراتی درسیاست خارجی ان کشور پدیداید. 
"کنت کتزمن،ریچاردمورفی،پاتریک کلاوسون"که ایده اصلی سیاست مهار دوجانبه ازمقاله وی گرفته شده است.اعلام داشتند:زمان برای ازسرگیری گفتگو میان ایران وامریکا فررسیده است واکنون زمان مناسبی برای تجدید نظر درسیاست امریکادرقبال ایران است."پاتریک کلاوسون"گفت:امریکا باید پیشنهادات جدیدی به ایران ارائه نماید ودراین راستا می تواند ازکلیه دعاویهای خوددرلاهه صرف نظرکند وداراییهای بلوکه شده ایران راپرداخت کند. 
6خرداد-"جان دینگر"سخنگوی وزارت امورخارجه امریکاگفت:امریکاهمچنان مایل به گفتگوباایران است اما،موضوع اساسی تغییررفتار جمهوری اسلامی ایران است.اولین واخرین تحلیل ما ازانتخابات ودولت جدیدایران براساس رفتاربین المللی ایران قرار خواهد داشت. 
"مارتین ایندایک"اظهارداشت:امریکا اماده گفتگو باایران است واین انتخاب می تواند فرصت خوبی برای این کار باشد.اما برای بررسی نتایج انتخابات برروی سیاستهای ایران هنوز قضاوت زود است.همانطور که گفتیم ایران باید رفتارهای خودرا در زمینه های تروریسم،حقوق بشر،تسلیحات هسته ای وتخریب جمعی وصلح خاورمیانه تغییر دهد. 
7خرداد- روسای جمهوری امریکا وفرانسه درپاریس اعلام کردند درپی انتخاب یک رییس جمهور جدید درایران،سیاست انتظار وامید رادرپیش خواهند گرفت. 
8خرداد-"بیل کلینتون"رییس جمهوری امریکا درلندن  ضمن تکرار اتهامات گذشته برعلیه ایران گفت:این انتخابات تحول بسیارجالبی است وتاکیدی است بررونددموکراسی درایران که خودامیدوارکننده است ولی به عنوان دیدگاه امریکا انچه مابه ان امید داریم این است که باکشوری اشتی کنیم که اعتقاد ندارد تروریسم یک بخش مشروع  ازدیپلماسی است وازخشونت به عنوان ابزاری علیه روند صلح  استفاده نمی کند.کلینتون اضافه کرد که:تیرگی روابط میان مردم امریکا ومردم ایران مایه خشنودی من نیست.انها مردمی بسیاربزرگ اند ومن امیدوارم پلی براین بیگانگی ها زده شود. 
11خرداد-"کلینتون"انتخابات ریاست جمهوری در ایران رایک تحول خواند وگفت:هنوزموانع بزرگی برسر مصالحه باایران وجوددارد.وی دریک گردهمایی درلندن سه شرط برای برقراری رابطه باایران مطرح کرد:1-حمایت نکردن ازتروریسم.2-عدم اخلال درصلح خاورمیانه.3-تلاش نکردن برای تولید سلاح های کشتارجمعی. 
19خرداد-سخنگوی وزارت خارجه امریکا گفت:سیاست ضدامریکایی ایران هنوز تغییری نکرده است. 
27خرداد-امیرقطر ازمقامهای کاخ سفید خواست تاباجمهوری اسلامی ایران به گفتگوبنشیند. 
28 تیر-"ریچاردمورفی"عنوان کرد:بایدراهی برای مذاکرات ارام باایرانیان پیداکنیم.راهی که نه کاخ سفید ونه رییس جمهوری جدید ایران راخجالت زده کند. 
6مرداد-امریکا باانتقال گازاسیای مرکزی ازخاک ایران موافقت کرد. 
11مرداد-"زبیگنیو برژینسکی"مشاورارشد سیاست خارجی امریکا گفت:امریکا باید درقبال ایران موضع انعطاف پذیرتری درپیش گیرد ودرگشایش روابط باایران پیش دستی کند. 
13مرداد-"سندی برگر"مشاور امنیت ملی کاخ سفید بیان داشت:مشکلات بنیادی امریکا باایران برسر روند سازش خاورمیانه وحمایت ازتروریسم است. 
14مرداد-ایران با ارسال نامه ای به کوفی عنان دبیرکل سازمان ملل متحد اعتراض خود را درباره دواقدام نظامی غیرقانونی ناوگان دریایی امریکا درخلیج فارس علیه شناورهای ایرانی به اطلاع وی رساند وخواستار پایان یافتن این اقدامها شد. 
18مرداد-دولت امریکا سقف سرمایه گذاریهای شرکتهای خارجی درصنعت نفت وگاز ایران رااز40میلیون دلار به20میلیون دلار تقلیل داد. 
1شهریور-محمدی سخنگوی وزارت امورخارجه بیان کرد:ذکرمجدد اتهاماتی که همواره بااهداف تبلیغاتی توسط مقامهای امریکایی نسبت به ایران مطرح می شود نمی تواند حاکی از تغییر رفتار امریکا دربرابر ایران باشد 

2شهریور-اولین ترجمه انگلیسی نوشته ها وسخنرانی های سیدمحمدخاتمی رییس جمهور ایران توسط"انجمن تحقیقات فلسفی وعلوم اسلامی  دانشگاه ایالتی نیویورک"منتشرشد.این ترجمه ها درقالب یک کتاب به نام"امید وچالش،رییس جمهور ایران سخن می گوید"انتشاریافت که دراین کتاب فلسفه سیاسی خاتمی مورد نقد وتحلیل قرارگرفته است.

4شهریور-اعلام شد که به دعوت رسمی "انجمن همبستگی زنان ایران"یک هیئت اززنان امریکایی ازایران دیدارمی کنند.

8شهریور-"گری سیک"مشاورامنیت ملی جیمی کارتر گفت:ماباید به ارزیابی مجددی درسیاستهایمان نسبت به ایران مبادرت کنیم ونگاهی دگربار درکیفیت مناسباتمان باایران بیندازیم

9شهریور-یک مقام مسئول دروزارت امورخارجه ایران اعلام کرد:سفرهیئت زنان امریکایی به ایران هیچ ربطی به وزارت امورخارجه نداشته ودرراستای سیاستهای رسمی کشورنبوده است.

10شهریور-دادسرای نظامی تهران باصدور اطلاعیه ای اعلام کرد:"سیاوش بیانی"فرزند ابوالقاسم بیانی به جرم جاسوسی برای شیطان بزرگ امریکا هفته گذشته درتهران اعدام شد.

23شهریور-رییس اداره ارتباطات واطلاعات قوه قضائیه اعلام کرد:"ژوزوف موریس جونیور"تبعه کشور امریکا که به اتهام ورودغیرقانونی به ایران محاکمه وبه دوسال حبس محکوم شده بود اززندان ازادشد.

25شهریور-خرازی وزیرامورخارجه گفت:رفتارامریکا درقبال ایران تغییر نکرده است.

"مادلین البرایت"وزیرامورخارجه امریکا درنشست وزرای امورخارجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس عنوان کرد:امریکاتحولات تهران راپیگیری می کند ولی هنوز مردد است که خاتمی بتواند درسیاست دولت ایران تغییر مثبتی به وجود اورد.

5مهر-خرازی وزیرامورخارجه درگفتگوبا شبکه خبری"سی .ان.ان"امریکا گفت:بهبودروابط ایران وامریکا بستگی به رفتار امریکا دارد وبه عقیده مااکنون نوبت امریکاست که اقدامی بکند.

8مهر-درپی امضای قرارداد توسعه میدان گازی پارس جنوبی،باکنسرسیومی متشکل ازشرکتهای فرانسوی ،روسی ومالزیایی ،کریستوفربوش،سخنگوی وزارت امورخارجه امریکا تصریح کرد:امریکا قانون تحریم ایران رادرموردکنسرسیوم فرانسوی،روسی،مالزیایی به اجرا خواهدگذارد.

9مهر-خرازی وزیرامورخارجه درگفتگو باروزنامه امریکایی"لس انجلس تایمز"عنوان کرد:تاکنون مدارکی مبنی براینکه نشان دهد افرادی درایران اموزش تروریستی دیده اند،وجودندارد.

"مادلین البرایت"وزیرامورخارجه امریکا گفت:قرارداد گاز ایران با"توتال"فرانسه ازدرک من خارج است.ازاینکه می بینم شرکای امریکا ازحمایت از تلاشهای ان برای منزوی کردن ایران امتناع می کنند.تعجب می کنم.

10مهر-"خرازی"دراجتماع اساتید وصاحبنظران ودانشجویان"دانشگاه کلمبیا"امریکا اظهارداشت:مختصر تاملی برروی تحولات اخیر ایران نشان می دهد که جمهوری اسلامی ایران مهد تمدن،ازادی ودموکراسی است.

13مهر-"الدین مدیوت"سخنگوی وزارت امورخارجه امریکا گفت:امریکا مایل است ازاعمال مجازات علیه شرکت فرانسوی"توتال"که به تازگی قراردادی مغایر باقانون "داماتو"باایران امضا نموده است،خوداری کند.ولی دراین مورد تاکنون تصمیمی اتخاذ نکرده است.

"مادلین البرایت"بیان داشت:توانایی بازدارندگی امریکا درچهارچوب قانون "هلمز-برتون.محدود است.ومن ازاین مسئله مایوسم.وی افزود:ماتلاش می کنیم تابررسی کنیم ایا قانون داماتو قابل اجرا هست یاخیر.ماعلاقمندیم ازمحدودیت قانون بهره بگیریم.

14مهر-"محمدی"سخنگوی وزارت امورخارجه ایران نسبت به پی امدهای افزایش حضورنظامی امریکا درخلیج فارس هشدارداد.

20مهر-محمدی اعلام کرد تروریست بودن"سازمان مجاهدین خلق"ازسوی امریکا رابیان یک واقعیت خواند.

30مهر-زنگنه وزیر نفت گفت:درصورت تامین منافع ملی کشور مخالفتی باسرمایه گذاری شرکتهای امریکایی درصنعت نفت وگاز نداریم.

8ابان-"هنری کیسینجر"وزیراسبق امورخارجه امریکا بیان داشت:دولت امریکا حق دارد به طور فعالانه راههای بهبود مناسبات خودباایران رامورد مطالعه قراردهد ولی صرفنظر کردن ازسیاست تحریم،بدون کسب  ما به ازایی ازایران،نادرست خواه بود.

11ابان-"الفونسو داماتو"درجلسه ای درکنگره امریکا گفت:نباید به شرکتهایی چون"توتال فرانسه"گازپروم روسیه" وسایرشرکتهااز مالزی،کانادا که با ایرانواردمعامله شده اند اجازه داد سرمایه خود راازمنابع امریکاتامین کنند.

15-"مقام معظم رهبری"دردیداربادانش اموزان ودانشجویان عنوان داشت:رژیم امریکا مظهر کاملی از استکبار،دیکتاتوری وفرعونیت درسطح بین المللی است.ومبارزه دولت وملت ایران با امریکاییها بیان کننده یک مسئله ملی وتاریخی است ........رابطه ومذاکره باامریکا هیچ مشکلی راازملتی که می خواهد تسلیم امریکا نشود،حل نمی کند...................................................

3اذر-مجمع عمومی سازمان ملل،اعمال قوانین فراملی کشورهای بزرگ را ناقص حقوق بشر دانست.

23اذر-"خاتمی"رییس جمهور درگفتگوی مطبوعاتی ورادیو تلویزیونی خودبیان داشت:من مراتب احترام خود را به ملت ومردم امریکا اعلام می کنم وامیدوارم بامردم امریکادراینده ای نزدیک سخن بگویم ولی از بدیهایی که سیاستمداران امریکادرپنجاه سال گذشته درحق ما رواداشته اند متاسفم .........سیاستمداران امریکااز زمان خود عقب افتاده اند ودرزمان خود به سر نمی برند.دردنیایی که به سوی چند قطبی شدن پیش می رود امریکا سعی می کند اهداف خودرابردیگرکشورها تحمیل کرده وجهان رابه سوی یک قطبی شدن سوق دهد.

26اذر-کلینتون رییس جمهور امریکا گفت:من از اظهارات اقای خاتمی رییس جمهورایران دلگرم وتشویق شدم وچنین مواضعی مورد استقبال ماست .........برای من گفتگو باایران نسبت به خیلی مسایل ارجح است.

4دی-خرازی وزیرامورخارجه درپرسش وپاسخ پس از سخنرانی درموسسه روابط بین الملل دانشگاه علوم اجتماعی وسیاسی"پانتئون" یونان،عنوان کرد:توپ درزمین امریکاست.این بستگی به امریکاییان دارد که ایا مایلند سیاستهایشان رانسبت به ایران تغییر دهندیاخیر.

مااماده همکاری باهمه ملتهایی هستیم که مایلند روابطشان رابامابراساس احترام متقابل بنا کنند.

9دی-"جیمز فولی"سخنگوی وزارت خارجه امریکا اعلام کرد:دولت امریکا یک سناتورامریکایی که قصد سفربه ایران راداشته است ازاین کاربرحذر داشت.

18دی-"خاتمی "رییس جمهور درگفتگوی با خبرنگارشبکه"سی.ان.ان"امریکانسبت به مهمترین مسایل فیمابین ایران وامریکا اعلام موضع کرد.درموردگروگانگیری که گفتید بنده می دانم که احساسات ملت بزرگ امریکا به خاطر این قضیه جریحه دار شده ومن متاسفم ازاین امر،همچنان که احساسات این مردم بزرگ،وقتی که کشته های جوانانشان راازویتنام می اوردند جریحه دارشد.اما ملت امریکا ملت ویتنام را ملامت نکرد.سیاستمداران خودشان راملامت کردند.که چرا به ویتنام رفتند وجوانانشان رادران باتلاق بردند.فشار خودامریکاییان سبب شد که ان جنگ بی ثمر وضدانسانی تمام بشود وواقعا خودامریکاییان درپایان دادن ان نقش داشتند.

انچه رخ داد باید درمجموعه حوادث مورد ارزیابی قرار بگیرد.ملت ما احساس ناخوشایندی ازسیاستهای امریکاداشت وهمان جور که گفتید دربحبوحه شورانقلابی کارهایی می شود که همه اینها رانمشود مهارکرد یابرایش حساب خاصی بازکرد.............

بنده هم درزمینه مثلا اتش زدن پرچم به هخیچ وجه با انچه که باعث جریحه دارشدن احساسات ملت ورمز ونمونه ملیت یک کشور باشد،موافق نیستم که این کاربشود وتاانجا که می دانم رهبر معظم انقلاب ومسئولان بالا هم راضی نیستند.ممکن است که یک حرکتهایی که موردقبول مانباشد صورت بگیرد امامن مطمئن هستم همان کسانی که ان کارراانجام می دهند قصدجسارت به ملت امریکا راندارند.................بنده توصیه می کنم که میان استادان دانشگاه،نویسندگان،دانشمندان،هنرمندان،خبرنگاران وحتی جهانگردان دوکشورتبادل نظر صورت گیرد هم اکنون بخش زیادی ازایرانیان بافرهنگ وتحصیلکرده وشریف مادرامریکا به سرمی برند.اینها نماینده ملت ایران هستند ونشاندهنده این است که میان ملت ایران وملت امریکا خصومتی وجود ندارد.امابحث میان تمدنها وملتها بارابطه سیاسی،دوبحث است.درزمینه رابطه سیاسی باید عواملی راکه منجر به قطع رابطه شده است درنظر گرفت واگر روزی بناست وضع دیگری پیش بیاید حتما باید ریشه ها وعوامل رامورد توجه قرار دهیم ورفع کنیم ...........میان ما ودولتهای امریکا دیوار بزرگی از بی اعتمادی وجود دارد.بی اعتمادی که ریشه در رفتارهای نادرست دولت امریکا دارد...................

19دی-"جیمز روبین"سخنگوی وزارت امورخارجه امریکا باشرکت دریک مصاحبه مطبوعاتی واکنش های جدید امریکا رادرقبال مصاحبه خاتمی با سی.ان.ان.اعلام کرد.براساس گزارش شبکه تلویزیونی"دبلیو.تی.ان."جیمز روبین،گفت:مابااستقبال ازلحن اقای خاتمی دراین مصاحبه وادامه ان ازسوی دولت ایران دربیانیه هایش وهمچنین احترامی که اقای خاتمی برای تمدن امریکا قایل شده است سخنان وی راشایان تقدیرمی دانیم.بنابراین گزارش "روبین"گفت:مااستقبال ازگفته ایشان که روابط دوجانبه بایستی برمبنای احترام متقابل بنا شود ان را می پذیریم.

"مک کوری"سخنگوی کاخ سفید ازاظهارات "خاتمی"قدردانی کرد وگفت:ماازاین حقیقت که وی خواهان گفتگو باملت امریکا ونیزبین دوتمدن بزرگ است استقبال می کنیم.دراین حال مقامات امریکایی اعلام کردند سخنان اقای خاتمی مثبت بود ولی کافی نیست.گفتگو بایدبین دولتهاباشد.

20دی- گروگانهای امریکایی سفارت امریکا درتهران ازسخنان اقای خاتمی اظهارخشنودی کردند.

22دی-سخنگوی وزارت خارجه ایران توافق برای سفر"توماس لانتوس"نماینده مجلس امریکا برای سفر به ایران راتکذیب کرد.

23دی-سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت:اینکه دولت امریکا پذیرفته است حداقل مسئول بخشی ازاختلافهای دوجانبه است،نکته جدیدی است که درخور مطالعه است.

24دی-"برژینسکی"مشاور پیشین امنیت ملی امریکا گفت:منافع امریکاحکم می کند به جای تحریم ایران،باب گفتگو راباز کند چون ایران یکی ازراههای اصلی دسترسی به قفقاز واسیای مرکزی است.

سازمان جاسوسی امریکا (سیا)طی گزارشی مدعی شد ایران درردیف بزرگترین خریداران پنهانی سلاحهای امریکایی باقی مانده است.بنا به این گزارش ایران درسال گذشته20تا30میلیون دلار لوازم یدکی سلاحهای متعارف امریکایی راخریداری کرده است.

25دی-"مادلین البرایت" وزیرخارجه امریکا:هیچگونه تردیدی وجودندارد که انتخاب اقای خاتمی به ریاست جمهوری موجب وسوسه وتحریک مابرای نزدیکی به ایران شده است.

27دی-رهبرانقلاب حضرت ایت الله خامنه ای عنوان داشتند:اشتباه است اگرکسی تصورکند مذاکره ایران باامریکا موجب ازبین رفتن محاصره اقتصادی وقانون"داماتو"خواهدشد.همه پیشرفتها وکارهای برجسته ای که دولتهای ایران درطول19سال گذشته محقق کردند به رغم درخواست وتلاش امریکا واعمال قانون"داماتو" بوده است.........ملت ایران به دلایل کاملا محکم واستدلال منطقی دولت امریکا رادشمن خودمی داند........هدف تبلیغات امریکایی،ازبین بردن فبح مذاکره ورابطه باامریکا وتبدیل ان به یک کارعادی ومعمولی است......حکومت امریکا ودستگاه امپراتوری خبری امریکا.....می خواهند باتکرار این قضیه مذاکره باامریکا این قضیه ای راکه درچشم ملت ایران به دلایل منطقی یکی از زشت ترین چیزهاست قبح ان راازبین ببرند........مثل کاری راکه بااعراب برسرقضیه اسراییل کردند.موضع ماالبته بارها گفته شده است چیزی نیست که من بخواهم حالابیان نمایم.بارها که امام فرمودند بعدازامام بارها ما،مسئولین،مسئولین سیاست خارجی وکسانی که دراین زمینه ها حرف می زدند واقدام می کردند حرفها راگفته اند.

حرفهای محکمی است.حرفهایی نیست که بشود امروزگفت،فردااز ان برگشت.دستهای امریکایی وتبلیغات امریکایی امروزدارند اینطور درتبلیغاتشان دردنیاشایع می کنند که ملت ایران مشکلاتی رادارد وراه حل این مشکلات وکلید این مشکلات این است که بیاید باامریکا مذاکره کند.خوب توگفتی ومن باور کردم!هیچ فایده ای ندارد،هیچ فایده قابل ذکری مذاکره برای ملت ایران ندارد.البته ضررهایی دارد.

روزنامه"واشنگتن پست"به نقل از نمایندگی جمهوری اسلامی ایران درسازمان ملل نوشت:شمار متقاضیان امریکایی برای سفر به ایران افزایش یافت.

"ناطق نوری"رییس مجلس شورای اسلامی طی سخنانی هرگونه مذاکره ورابطه باامریکا راردکرد.

"وزیراطلاعات"دیواربی اعتمادی میان ایران وامریکا را،واشنگتن باید بردارد.

28دی-به گفته رادیو امریکا"کلینتون"رییس جمهورامریکا هیچ چیز رابیشتر ازگفتگو باایران دوست ندارد.

140نماینده مجلس شورای اسلامی با ارسال نامه ای به رییس جمهور،ازپیام وی به ملت امریکا اعلام حمایت کردند.

1بهمن-خاتمی گفت:دردنیای متکثر امروز نیازی به امریکا نداریم که درکنارما قرارگیرد.

6بهمن-"مارتین ایندایک"مدیر کل وزارت خارجه امریکا بیان داشت:ما ازابتدا این را روشن کرده وبه وضوح گفتیم که مادر صدد سرنگون کردن جمهوری اسلامی ایران نیستیم.ما ازابتدای به روی کارامدن دولت پرزیدنت کلینتون گفتیم که ما اماده گفتگوهای رسمی میان مقامهای دودولت هستیم.

7بهمن-"ویلیام دیلی"وزیربازرگانی امریکا گفت:واشنگتن درمسئله شرکت تهران درطرحهای منطقه ای نفت وازجمله درحمل ونقل گاز ترکمنستان به غرب به هیچ گذشتی تن درنخواهد داد.

11بهمن-"کلینتون"طی پیامی به مناسبت فرارسیدن عید فطر اظهارامیدواری کرد که هرچه زودتر شاهد روابط میان ایران وامریکا باشد.وی عنوان کرد:ایالات متحده امریکا ازبیگانگی دوملت ایران وامریکا پشیمان ومتاسف است.

سخنگوی کاخ سفید اتهامات واشنگتن علیه ایران راتکرار کرد وگفت:فایده گفتگوهای رسمی بین دو دولت اطلاع ازاختلافات طرفین است.

12بهمن-روزنامه لوس انجلس تایمز نوشت:"خاتمی"رییس جمهور توسط"عرفات" به"کلینتون" پیام داده وگفته است که مایل به برقراری مرحله به مرحله روابط بین ایران وامریکاست.

14بهمن- سخنگوی وزارت خارجه ایران ارسال پیام ازسوی"خاتمی"برای رییس جمهور امریکا توسط "یاسرعرفات"راقویا تکذیب کرد.

16بهمن-امریکا باعضویت بازرسان ایرانی وکوبایی برای بازرسی ازتاسیسات سلاحهای شیمیایی عراق مخالفت کرد.

29بهمن- تیم پنج نفره کشتی امریکا برای شرکت درمسابقات جام"تختی"واردتهران شد.این نخستین سفر یک کاروان ورزشی امریکا پس از سقوط رژیم شاه به ایران است.

4اسفند-شبکه تلویزیونی"سی.ان.ان"امریکا عنوان کرد:هدف سفر5کشتی گیر امریکایی به ایران جبران سیاست به وسیله ورزش بود.

9اسفند-"بروس لینکن"اخرین کاردارامریکا درتهرا گفت:اکنون زمان تغییر سیاست امریکا نسبت به ایران فرارسیده است.حضورتیم کشتی امریکا درایران خوشبینی مرانسبت به این امر زیادتر کرده است.

"مادلین البرایت"وزیرخارجه امریکا اظهار داشت :ایران درلیست سیاهی که واشنگتن هرساله برای کشورهایی که همکاری کمتری درمبارزه بامواد مخدر دارند تنظیم می کند قراردارد.

12اسفند- سخنگوی وزارت خارجه امریکا عنوان نمود:وعده اخیر رییس جمهور ایران دردیدار باوزیرخارجه ایتالیا درخصوص مبارزه باتروریسم دلگرم کننده است.

14اسفند-"جفری کمپ"استادامریکایی وکارشناس ارشد کاخ سفید پس از پایان دیدارش ازایران عنوان کرد:"خاتمی" و وزیرامورخارجه وی،گروهی ازتحصیل کردگان غرب رابه دور خود گرداورده اند وخواهان ایجاد رابطه بهتر با غرب به ویژه ایالات متحده امریکا هستند.ما بین یک سال تا یک سال ونیم دیگر شاهد حضور نوعی نمایندگی درتهران خواهیم بود ولی حضورسفیر امریکا درتهران به مدت زمان بیشتری احتیاج است.

17اسفند-"بیل کلینتون" رییس جمهور امریکا طی نامه ای به کنگره این کشور دستورالعمل وضعیت اظطراری ملی علیه جمهوری اسلامی ایران راتمدید کرد.

18اسفند- رادیودولتی امریکا به نقل از"مادلین البرایت"عنوان داشت:اختلاف نظرهای امریکا باایتالیا واتحادیه اروپا درمورد تغییراتی که برای رفتارایران لازم است،نیست بلکه این اختلاف نظرات درمورد روش وزمان برخوردهای سیاسی واقتصادی باایران است.

20اسفند-"زهراشجاعی"معاون رییس جمهوردرامور زنان دردانشگاه "کلمبیا"نیویورک چنین گفت:باتوجه به پیام اخیر اقای خاتمی به ملت امریکا اززنان ودختران امریکایی دعوت می کنم برای دیدار ازکشورباستانی ایران وگفتگو باملت ایران به کشور ماسفرکنند.

23اسفند-یک قاضی فدرال امریکا جمهوری اسلامی ایران رامحکوم به پرداخت 247میلیون دلار به عنوان غرامت به یک خانواده امریکایی کرد.دختر این خانواده درجریان یک بمب گذاری درنوارغزه فوت شده است.

24اسفند-دفترنمایندگی ایران درسازمان ملل اعلام کرد:حکم اخیر دادگاه فدرال امریکا درخصوص محکومیت ایران اعتبارندارد.

سال1377

1فروردین-"بیل کلینتون"فرارسیدن عید نوروز رابه ایرانیان وامریکاییان ایرانی تبار تبریک گفت وبرای انها ارزوی موفقیت کرد.

8فروردین-عطاءالله مهاجرانی وزیرفرهنگ وارشاداسلامی درپاریس بیان داشت:باتوجه به گذشت شش ماه ازتشکیل دولت جدید نباید انتظارداشت که مسئله تنش زدایی بین ایران وامریکا به فوریت حل شود.اظهارات رییس جمهور امریکا درموردعیدفطر وعیدنوروز ونیزبیان اینکه طرح "داماتو"قابلیت اجرایی ندارد به نظرم همگی نشانگر ان است که دولت امریکا درحال تجدیدنظر دربرخی مواضع خوداست.انچه اهمیت دارد ان است که امریکا،ملت وکشورما رابه رسمیت شناخته ودرصددتضعیف ان نیست.اقدام مهمترامریکا به نظر من تهیه گزارش ازسوی کنگره امریکا درمورد پیشینه ونحوه عمل گروه مجاهدین خلق بود ومعتقدم این گزارش موثربود.مهاجرانی درموردتاسیس دفتر امریکا درسفارت سوییس درتهران گفت:این پیشنهاد مکتوب به دولت ایران ارسال شده که درحال بررسی است.

15فروردین-دولت امریکا به ایران پیشنهاد کرد که به طورمستقیم اداره دفترحفاظت ازمنافع خود رادرایران به عهده بگیرد.

16فروردین- به هنگام ورود تیم ملی کشتی ایران برای شرکت درمسابقات جام جهانی کشتی،ماموران اداره مهاجرت امریکا،کشتی گیران ایرانی رادرفرودگاه شیکاگو تحت ازمایش تشخیص هویت برای گرفتن اثرانگشت قراردادندوازانها عکس گرفتند.

"نژادحسینیان"نماینده ایران درسازمان ملل گفت:سیاست امریکادرصحنه عمل به استثنای چند حرکت کوچک علیه ایران ثابت مانده وتغییری نکرده است.

17فروردین- وزارت خارجه ایران رفتار ماموران امریکایی باکشتی گیران ایران راتوهین به جامعه ورزشکاران دانست.

18فروردین-امریکاییها ازبرخورد باکشتی گیران ایران عذرخواهی کرده وازطرق مختلف سعی درجبران این امر نمودند.

30فروردین-"دکتر گودرز افتخار جهرمی"نماینده ایران در"دیوان لاهه"اعلام کرد که تاکنون3918موردازاختلافها ودعاوی حقوقی میان ایران وامریکا حل وفصل ومختومه شده وتنها35مورد ازاین اختلافها باقی مانده است.

6اردیبهشت-"ریچاردمورفی"مشاورارشد امورخاورمیانه شورای روابط خارجی امریکا گفت:واشنگتن علامت های سیاسی به ایران می دهد.

ادامه دارد

 

+ نوشته شده در  یکشنبه دهم اسفند ۱۳۹۳ساعت 18:50  توسط فریدون فیض زاده  | 


سال1358
9فروردین-سخنگوی سفارت امریکا درتهران اعلام کرد:درحال حاضر سفارت امریکا برای متقاضیان سفربه امریکا ویزاصادرنمی کند وبرنامه ای نیز برای ازسرگرفتن عملیات کنسولی درایران وجود ندارد.
18فروردین-"سولیوان"سفیر امریکا درتهران که به واشنگتن احضارشده بود،تهران رابه مقصد امریکا ترک کرد.
25فروردین-ایران قرارداد اموزش ناویان راباامریکا لغوکرد.
1اردیبهشت-وزارت خارجه امریکا ازصدورحکم غیابی اعدام برای "شاه"مخلوع اظهارتاسف کرد.
4اردیبهشت-"اداره مهاجرت امریکا"اعلام کرد:تا10 شهریورهیچ ایرانی مقیم ایالات متحده امریکا که مدت اقامت انها تمام شده یابرخلاف قوانین اقامت رفتار کرده اند ازاین کشور اخراج نخواهندشد.
10اردیبهشت-اعلام شد که بخش کنسولگری امریکا درتهران درطول روزهای جاری،کارخود را برای دادن ویزای دانشجویی به داوطلبان ازطریق وزارت فرهنگ واموزش عالی اغاز می کند.
21اردیبهشت-دولت موقت جمهوری اسلامی ایران به رویه سنای امریکا درمقابل ایران شدیدا اعتراض کرد وان را دخالت اشکار وغیرقابل قبول مقامات حاکمه امریکا درامورداخلی ایران دانست.
31اردیبهشت-اعلام شد که قرارداد دوجانبه نظامی ایران وامریکالغو خواهد شد.
1خرداد-درپی کاهش تعدادکارکنان ایرانی سفارت امریکا درتهران،120تن ازکارکنان ایرانی اداره مستشاری امریکا درتهران درمقابل سفارت دست به تظاهرات زدند.
دولت امریکا اظهارامیدواری کرد سوء تفاهمی که در روابط ایران وامریکا پدیدامده است به زودی ازبین برود وعزیمت"والترکاتلر"سفیرجدید امریکا درتهران به محل ماموریت وی امکان پذیر شود.
2خرداد-"کیسینجر":سقوط شاه بزرگترین شکست امریکا پس از جنگ جهانی دوم بود.
4خرداد-برگزاری تظاهرات گسترده ضدامپریالیستی درمقابل سفارت امریکادرتهران.
16خرداد-دکتر"ابراهیم یزدی"وزیر خارجه ایران ،اعلام کرد:دولت ایران ازپذیرش"والتر کاتلر"سفیرپیشنهادی امریکا درتهران خودداری می کند.اگرامریکا علاقه منداست روابط خودرابا دولت جمهوری اسلامی ایران بهبود بخشد بایدسفیری بفرستد که دارای سوابقی بهتر از"کاتلر"باشد.وی دارای سوابق دخالت درامور داخلی کشور"زئیر"بوده است.
28خرداد-وزارت خارجه امریکا اعلام کرد:"ناس"کاردار سفارت امریکا درتهران به امریکا فراخوانده شده وبه جای ایشان"بروس لینگن"به عنوان کاردارموقت تعیین وبه تهران اعزام شده است.
31خرداد-امریکا صدور گندم وبرنج به ایران رااغازکرد.
4تیر- پس از گذشت 21سال متن کامل موافقت نامه ی نظامی ایران وامریکا برای اولین بار انتشاریافت.
11تیر- دولت ایران به خبرنگار"لوس انجلس تایمز"درتهران دستورداد به دلیل انتشار اخبارتحریف شده خاک ایران راترک نماید.
تیرماه-اسناد سفارت امریکا.ج34.سند38 موضوع :اینده ی عادی شدن روابط تجاری امریکا وایران.
در21ژوئن(31خرداد58)وزیرخارجه"یزدی"وسخنگوی دولت"امیرانتظام"هردو به طور علنی به حمایت ازادامه قراردادها وروابط باغرب اظهارنمودند.اظهارات امیرانتظام به مطبوعات مسائل گسترده ای رادربرداشت ازجمله تغییرات پرسنلی دردولت موقت،نفوذ بیش ازحد کمیته،مسایل اقتصادی مختلف.اوبه خبرنگاران گفت که امیدواراست روابط باامریکا به زودی به سوی بهبودی رود.درموردقراردادهای نظامی،امیرانتظام گفت:که فسخ  تمام قراردادها ی سابق که ایران قبلا درانها میلیاردها دلارسرمایه گذاری کرده بود غیرعاقلانه است.اوحتی بطور غیر مستقیم به لزوم متخصصان نظامی امریکا اشاره کرد.
سخنگوی دولت موقت همچنین گفت:که امام خمینی ودولت مهندس بازرگان،هیچگاه درصدد مصادره اموال نبوده اند چون مالکیت فردی دردین اسلام مقدس است.این حرف کاملا مورد قبول نبود."یزدی"انطور که در تهران تایمز25ژوئن مطرح شده ،مشخصا این مسائل رامطرح نموده که ایران نمی تواند به تنهایی پیش رود.وی صریحا به ادامه وابستگی به غرب اقرار کرد وگفت که فسخ قراردادها توسط ایران ،بیشتربه ضرر ایران خواهد بود تافروشندگان خارجی وکشورراتا سطح یک جامعه کشاورزی پایین خواهداورد.......تازمانی که دولت موقت قدرت بیشتری نیابد این نداهای میانه روانه مانند"یزدی"امیرانتظام"وحتی بازرگان،بعیداست که اثری داشته باشد.
1مرداد-"وزارت ارشاد ملی"به خبرنگار"نیویورک تایمز"دستورداد دراولین فرصت خاک ایران راترک کند.
9مرداد-وزارت دفاع امریکا اعلام کرد:مذاکرات ایران وامریکا پیرامون بازخرید78جنگنده اف14 وموشک های"فونیکس"اغازشد.
13مرداد- دولت امریکاتصمیم گرفت اقامت ایرانیانی راکه باروادید موقت دران کشور بسر می برند تاخردادماه سال بعد تمدیدکند.
20مرداد- قراردادهای تسلیحاتی 9میلیارددلاری ایران با امریکالغوگردید.
24مرداد-یک دادگاه استیناف امریکا به سود دولت ایران رای داد وبه شرکت "تلفن وتلگراف بل"اخطارکرد30میلیون و200هزاردلار پول ایران راپس بدهد.
1شهریور-امریکا معادل47میلیون دلار مازوت ونفت چراغ به ایران صادرمی کند.
3شهریور-سخنگوی وزارت امورخارجه اعلام کرد:دکتریزدی از"اندرویانگ"نماینده مستعفی امریکا درسازمان ملل متحد برای سفر به ایران  دعوت به عمل اورده است.
-اعلام شد که امریکا حاضراست تسلیحاتی راکه ایران دردوره شاه ازامریکا خریده بود تحویل دهد.
4شهریور-"تام"سخنگوی وزارت خارجه امریکاگفت:مااعتقادداریم که برای ثبات منطقه وحفظ ارامش درایران،این موضوع اهمیت دارد که اعتبار نفوذ حکومت بازرگان تقویت شود.
11شهریور-یک دادگاه امریکایی درپی شکایت شرکت"ای.دی.اس"مجری پروژه کامپیوتری کردن""سازمان تامین اجتماعی"،میلیونها ریال اموال دولت ایران راضبط کرد.
18شهریور-کنسولگری امریکا درتهران درساختمان جدید،صدور ویزا برای سفر به امریکا را اغاز نمود.
21شهریور-وزیر خارجه امریکا طی پیامی به مهندس بازرگان،نخست وزیر،رحلت حضرت ایت الله طالقانی راتسلیت گفت.
22شهریور-چنین اعلام شد که به طور متوسط روزی 3900نفر برای دریافت ویزا به کنسولگری امریکا درتهران مراجعه می کنند.
25شهریور-قانون استخدام افسران ودرجه داران امریکایی لغو شد.
1ابان-"کارتر"رییس جمهورامریکا به"شاه"مخلوع  پروانه اقامت درامریکاراداد.
7ابان-شهردارنیویورک انجام تظاهرات علیه شاه رادراین شهرممنوع کرد.
11ابان-میلیونها ایرانی درراهپیمایی عظیم خود،امریکا رابه علت پناه دادن به شاه محکوم کردند.
13 ابان- سفارت امریکا درتهران توسط"دانشجویان پیرو خط امام"اشغال شد.
14 ابان-امام خمینی رهبر انقلاب،درارتباط با تصرف لانه جاسوسی امریکا درایران عنوان داشت:امروز درایران بازانقلاب است.انقلابی بزرگتر ازانقلاب اول.
دراین انقلاب شیطان بزرگ امریکاست.
15ابان-قرداد1959ایران وامریکا لغوشد.
-استعفای دولت مهندس بازرگان تقدیم رهبرانقلاب شد.
-ایران قراردادهمکاری باامریکا رالغوکرد.
-باقبول استعفای مهندس بازرگان  ازسوی رهبر انقلاب،شورای انقلاب ماموراداره کشورشد.
16ابان-شورای امنیت سازمان ملل  خواستار ازادی گروگانهای امریکایی شد.
17ابان-امام خمینی رهبرانقلاب گفت:هیچ کس حق ندارد باامریکا مذاکره نماید........امریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند.امریکانمی اید به میدان شما.باقلم می اید به میدان شما.باقوای انتظامی نمی اید اینجا.
20ابان- رهبرانقلاب عنوان کرد:اقای کارتر ما را ازمبارزه نترساند مامردجنگی هستیم واهل مبارزه باشر.ماترجیح می دهیم که ابرویمان حفظ شود وشکممان گرسنه.
22ابان-امریکا خریدنفت ازایران راقطع کرد.
27ابان-رهبرانقلاب:باکارترملاقات نمی کنم.
29ابان-وزارت خزانه داری امریکا اعلام کرد:میزان دقیق ذخائر ارزی ایران نزدبانک های امریکایی دست کم 8میلیارد دلاراست.
30ابان-رهبرانقلاب بیان داشت:کارتر گاهی مارا ازلحاظ نظامی وازجهات اقتصادی می ترساند وخودش می داند که این طبل میان تهی است که دارد می زند.نه همچو عرضه نظامی دارد ونه ازاوگوش  می کنند.
3اذر- به دستور وزیر دفاع امریکابرنامه ی تعلیم خلبانی وفنون پرواز باهواپیماهای نظامی به دانشجویان وخلبانان ایران درپایگاههای نظامی امریکا تا اطلاع ثانوی متوقف شد.
2بهمن-"انجمن ایران وامریکا"باحکم دادستانی کل انقلاب منحل گردید.
سال1359
10فروردین-"جیمی کارتر رییس جمهور امریکا"باارسال پیامی برای "ایت الله خمینی "رهبرانقلاب به اشتباهات امریکا درقبال ایران اعتراف کرد.
11فروردین- "جیمی کارتر"پیامی برای "ابوالحسن بنی صدر"رییس جمهورایران ارسال کرد.
19فروردین-روابط ایران وامریکا ازسوی دولت امریکا قطع شد.
20فروردین-امام خمینی طی پیامی عنوان نمود:اگر"کارتر"درعمر خود یک کار کرده باشد که بتوان گفت به خیر وصلاح مظلوم است همین قطع رابطه رابه فال نیک می گیریم چونکه این قطع رابطه دلیلی برقطع امید دولت امریکا ازایران است.ملت رزمنده ایران این طلیعه پیروزی نهایی را که ابرقدرت سفاکی راوادار به قطع رابطه  یعنی خاتمه دادن به چپاولگری ها کرده اگرجشن بگیرد حق دارد.من کرارا گوشزد کرده ام که رابطه مابا امثال امریکا رابطه مظلوم باجهانخواران است.
-دولت امریکا صدور ویزا برای ایرانیان متقاضی  سفر به امریکاراممنوع کرد.
30فروردین-"کارتر"رییس جمهور امریکا اعلام داشت:امریکا مجازات های تازه اقتصادی علیه ایران اعمال خواهدکرد.
7اردیبهشت- تعداد90کماندوی امریکایی به طرف کویرطبس درداخل کشورمان به پروازدرامدند.که گرفتار طوفان شن شدندو3فروند از8هلی کوپتر مجری عملیات پیش ازرسیده به محل سوخت گیری ازکارافتادند وادامه عملیات لغو وحمله امریکا به ایران به منظور نجات جان گروگانها درصحرای طبس باشکست مواجه شد.
8اردیبهشت-"سایروس ونس"وزیرخارجه امریکا دراعتراض به عملیات نظامی امریکا درایران استعفا داد.
10اردیبهشت-حمله هواپیماهای اف-14امریکا به یک هواپیمای گشتی ایران دردریای عمان خنثی شد.
10خرداد-اغاز تحریم اقتصادی امریکا برعلیه ایران.
21تیر- به دستور امام خمینی رهبرانقلاب،"ریچارد کویین"گروگان امریکایی به دلیل بیماری ازاسارت ازادشد.
22تیر-محاکمه"اکسل مانفرد"مانال پتر"و"ماریوس پتر"3تبعه خارجی که پس ازحمله نظامی امریکا درکویرطبس دستگیرشده بودند اغاز شد.
20مرداد-یک مرکز جاسوسی امریکا درخیابان گاندی تهران ازسوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی کشف شد.
24مهر-"ادموند ماسکی"وزیرخارجه جدید امریکا گفت:52گروگان امریکایی درموعدمقرر ازاد خواهند شد ولکن ازادی انها قریب الوقوع نیست.
12ابان-مقامات امریکایی شرایط ایران برای ازادی گروگانها راردکردند.
13ابان-مسئولیت نگهداری گروگانها به دولت سپرده شد.
16ابان-انتخاب "رونالدریگان"نامزد حزب جمهوریخواه،به ریاست جمهوری امریکا.
18ابان-نحوه و مشکلات ازادی سپرده های ایران درامریکا ازسوی مقامات امریکایی اعلام شد.
20ابان-مذاکره مقامات الجزایر وامریکا درباره گروگانها اغاز شد.
1اذر-حجت الاسام هاشم رفسنجانی رییس مجلس گفت:امریکا کلیه شرایط ایران برای ازادی گروگانها راپذیرفته است.
10اذر-"مهندس بهزادنبوی"وزیرمشاور درامور اجرایی گفت:تاشرایط پیشنهادی ایران کاملا اجرانشود،گروگانها ازادنخواهندشد.
24اذر-"بنی صدر"رییس جمهورایران بیان داشت:هرنوع اتحاد ایران وامریکا حکم روابط گرگ ومیش راخواهد داشت.
29اذر- محمدعلی رجایی،نخست وزیر درملاقات باسفیر سوئد درتهران گفت:امریکا می تواند قبل از تعطیلات کریسمس بادادن تضمینهای مربوطه گروگانها را ازاد کند.
-پاسخ نهایی ایران درمورد گروگانها ی امریکایی به دولت امریکا ابلاغ شد.بازپس دادن بیش از9میلیارددلار سپرده های ایران درنزد بانکهای امریک ازجمله درخواستهای ایران است.
30اذر-دولت امریکا اعلام کرد:ازاد کردن داراییهای ایران بزرگترین مشکل است.
-رجایی نخست وزیر اعلام داشت:پیشنهاد کردیم امریکا تضمینی نزد دولت الجزایربگذارد که هر میزان ازدارایی شاه معدوم معلوم شد ازان تضمین برداریم.
1دی-امریکا تضمینهای مالی مورد درخواست ایران رارد کرد.
-بهزادنبوی،وزیرمشاور دراموراجرایی گفت:اگرکلیه مصوبات ما به اجرا درنیاید گروگانها محاکمه خواهند شد.
10دی-بهزادنبوی اظهارنمود:مانمی توانیم دل خود رابه چند برگ  امضا شده"جیمی کارتر"یا"رونالدریگان"خوش کنیم.مابایدتضمین درمورد بازگشت داراییها ازامریکا بگیریم تا به حال هیچ کدام ازشروط ایران ازسوی امریکا تضمین نشده .
11دی-"ایت الله بهشتی"رییس دیوان عالی کشور،عنوان کرد:محاکمه گروگانها طبق قانون انجام می شود.
16دی-دولت امریکااعلام کرد:اگرگروگانها محاکمه شوند مادست به اقدام خواهیم زد.
22دی-"ریگان"رییس جمهور امریکا گفت:رابطه باایران وقتی ممکن است که افراد میانه رو تری دراین کشور روی کاربیایند.
-دولایحه دوفوریتی درمورد حل مسئله گروگانه ازسوی دولت به مجلس تقدیم شد.این دولایحه درمورداختیارات دولت درحل دعاوی ایران وامریکا ازطریق دادگاه مرضی الطرفین وملی شدن اموال شاه ونزدیکانش بود.پس از ان چنین اعلام شد که برای حل مسئله گروگانها،مجلس اختیارات تازه ای به دولت می دهد.
23دی-"رجایی"نخست وزیر گفت:مسئله گروگانها درحال پیشرفت است.
27دی-اخرین پاسخ امریکا ساعت 12شب گذشته تسلیم دولت ایران شد.
-بهزادنبوی گفت:امریکامتعهد شده است کلیه سپردههای ایران راکه براساس حکم رییس جمهور امریکا دربانکهای امریکایی وشعب اروپایی انها توقیف شده است قبل از ازادی گروگانها به حساب بانک مرکزی کشورثالث واریز شود.
28دی-دولت اخرین پیشنهاد امریکا رابررسی کرد.
-شایعه ازادی گروگانها به شدت تکذیب شد.
29دی-"بهزادنبوی"عنوان کرد:امریکا علی رغم میل باطنی خودبرابر موضع قطع ما وفشار افکارعمومی دنیاناچار شدباشرایط ایران موافقت کند.
30دی-امریکا ازادی گروگانها راباافزودن تبصره ای خارج ازقرارداد الجزایر به تعویق انداخت.
-گروگانها ازفرودگاه مهراباد مجددا به بازداشتگاه منتقل شدند.
30دی-"بهزادنبوی"گفت:بیانیه الجزایر به امضای دولتین ایران وامریکا رسیده ورییس جمهور امریکا فرمان رفع توقیف ازسپرده های مسدود شده ایران راصادرکرده بود وماهرلحظه انتظارداشتیم که بانکهای امریکایی سپرده های ایران را به بانک انگلیس واریز نمایند تاگروگانها ازاد شوند.ولی یادداشت اخیر بانکهای امریکایی برای ما کاملا تازگی داشت واین همان "نارویی" است که خبرگزاریهای خارجی گزارش می دهندودراین یادداشت،مطالبی برخلاف بیانیه الجزایر وجودداشت که قبلا توسط ایران رد شده بود.ودولت امریکاهم پذیرفته بود.مامنتظر هستیم که بانک های امریکایی سپردههای ایران رابه بانک مرکزی انگلیس واریز کنند.واگراین کارانجام نگیرد مسلما تصمیمات شدیدتری اتخاذ خواهدشد.
1بهمن- گروگانهای امریکایی ازادشدند.
"جیمی کارتر"دربیمارستان نظامی امریکا واقع در"ویسبادن"المان باگروگانها ی امریکایی ملاقات کرد.
-رئوس بیانیه دولت الجزایر درباره گروگانها انتشاریافت.
-بانک انگلیس اعلام داشت:داراییهای مسدودشده ایران درامریکا به حساب مخصوص الجزایر ریخته شده.
5بهمن- دانشجویان پیرو خط امام،پس از ازادی گروگانها دریک اطلاعیه مفصل اعلام داشتند:باپایان یافتن مسئله گروگانها مبارزه باشیطان بزرگ پایان نمی یابد.
-دادگاه فدرال امریکا در"دالاس"دستورانسداد 20میلیون دلاردارایی ایران درامریکا راصادر کرد.
6بهمن-هواپیمای گروگانها ی ازاد شده،درپایگاه هوایی"استوارت"واقع دریکصد کیلومتری نیویورک به زمین نشست.
7بهمن-"رجایی"نخست وزیر گزارش دولت درارتباط با ازادی گروگانها رابه مجلس ارائه کرد.
8بهمن- وزارت دادگستری امریکا ازتمام دادگاههای این کشور خواست تاادعاهای مالی واقدامات علیه اموال ایران درامریکا را به مدت30روز به تاخیر بیاندازند،تادولت ریگان به قول های مالی که امریکا برای ازادی گروگانها داده است رسید گی کند.
11بهمن-گروگانهای ازادشده ازرفتار دانشجویان مسلمان پیرو خط امام اظهاررضایت کردند.
12بهمن-"رونالدریگان" رییس جمهور امریکا درنخستین مصاحبه مطبوعاتی خود،اظهارداشت:اولین عامل ضروری برای تامین ثبات درخلیج فارس این است که درایران دولتی به وجود اید که اختیار یک دولت واقعی راداشته باشد ونمایندگی ان کشور را به عهده بگیرد.
-ژنرال"الکساندر هیگ"وزیرخارجه امریکا اظهار داشت:امریکاحضورنظامی خود رادرمنطقه خلیج فارس تقویت خواهد کرد تا به موقعیت کشورهای متمایل به غرب مثل عراق کمک کند.
5اسفند-"علیرضا نوبری"رییس کل بانک مرکزی ایران ،اظهارداشت:دولت "ریگان"کوچکترین اقدامی برای بازپس دادن دارایی ومایملک ایران انجام نداده است.
سال1360
18فروردین-دولت ایران از"دادگاه لاهه"خواست تاادعاهای امریکا درباره ی گرفتن خسارت از ایران به خاطر گروگانگیری رامتوقف کند.
19فروردین-دارایی های ایران دربانک"فیلادلفیا"ازادشد.
16خرداد-دولت امریکا دستورازاد کردن 2میلیارددلار داراییهای ایران راصادرکرد.
19خرداد-ازسوی"دفتر هماهنگی بیانیه ی الجزایر"9عضو رسیدگی کننده به دعاوی ایران وامریکا معرفی شدند.
3تیر-"دیوان عالی امریکا"قرارداد ایران وامریکا درباره ازادی گروگانها را قانونی دانست.
3تیر-"دیوان عالی امریکا"قرارداد ایران وامریکا درباره ی ازادی گروگانها راقانونی دانست.
11تیر-نخستین اجلاس حل اختلافات مالی ایران وامریکا باشرکت 9عضوهیئت داوری برای رسیدگی به بیش از2200مورد دعاوی مالی ناشی از بحران گروگانگیری،درلاهه تشکیل شد.
16تیر-اعلام شد که دولت امریکا از4میلیارد دلاردارایی ایران رفع توقیف کرده است.
27مهر-"رونالدریگان"درمصاحبه ای باروزنامه نگاران امریکایی گفت اگر درایران500نفردستگیر می شدند این انقلاب رخ نمی داد.
5ابان-"هیگ"وزیرامورخارجه امریکاگفت:سیاست امریکا موجب روی کارامدن یک رژیم میانه رو درایران می شود.
8ابان-هزینه عملیات نظامی امریکادرطبس 193میلیون دلار اعلام شد.
5دی- دراولین درخواست ایران برضدامریکا دررابطه با"بیانیه الجزایر"که به "دیوان لاهه"تسلیم شد،تقاضای دریافت12میلیارددلارپول اسلحه ی ایران ازامریکامطرح شد.
25اسفند-"بهزادنبوی"وزیرمشاور درامور اجرایی وسرپرست"دفتر هماهنگی بیانیه الجزایر"به لاهه رفت.
سال1361
12ابان-"بهزادنبوی"گفت:بیانیه الجزایر بهترین راه حلی بود که باتوجه به شرایط وامکاناتی که ماداشتیم می توانستیم برای پایان مسئله گروگانها پیدا کنیم.درمورد اموال مادرامریکا
انچه الان مشخص  شده حدودابیشتر از35میلیارددلارمال داشتیم بعضی ازاین اموال تابه حال منتقل شده،بعضی ازاین اختلافات  انبارداری واینطورچیزهاست که هنوزانتقال نشده وبعضی ها که اموال نظامی است امریکاتخلف کرده  وگفته که اموال نظامی رانمی دهیم.اسلحه ومهمات رانمی دهیم.چه بسا عدو شود سبب خیر اگرخدا خواهد ولی مابایدتلاش کنیم وحقمان رابگیریم.درموردثروت های شاه،وبستگانش همان روزی که بیانیه امضاء  می شدماصریحا گفتیم که این حرکت یک حرکت سیاسی وسمبلیک است وجهت ناامن کردن امریکا برای نوکران امریکاست که دیگرنوکران امریکا جرات نکنند درامریکا سرمایه هایشان رابه نام خودشان بگذارند.
18ابان-"ریگان"محدودیتهای اقتصادی ودیپلماتیک علیه ایران رایک سال دیگر تمدیدکرد.
سال1362
28فروردین="برژینسکی"مشاورپیشین امنیت ملی امریکاگفت:موقعیت استراتژیکی ایران انچنان برای غرب اهمیت دارد که امریکا بایستی به هرترتیب شده وحتی بااقدام نظامی جلوی اینکه غرب ایران راازدست بدهدبگیرد.
8اردیبهشت-"الکساندر هیگ"وزیرخارجه پیشین امریکا گفت:دولت"ریگان"برای مقابله قاطع ویکپارچه علیه جمهوری اسلامی ایران بایدبه تدابیری متوسل شود که جنبه تهاجمی داشته باشد.
25اردیبهشت-"دفترخدمات حقوقی بین المللی جمهوری اسلامی ایران"شایعه توافق ایران باپرداخت خسارت اشغال سفارت امریکا درتهران رابه شدت تکذیب کرد.
30مرداد-وزارت خارجه ایران،تشکیل5لشکرپیاده امریکا برای استفاده درمناطق کوهستانی ایران رامحکوم کرد وان رادخالت درامور داخلی ایران دانست.
22بهمن-دوسناتورجمهوریخواه باارسال نامه ای به ریگان رییس جمهورامریکا،خواستار تعطیل دفتر حفاظت منافع ایران درواشنگتن شدند.
16اسفند-"جرج شولتز"وزیرخارجه امریکا بیان داشت:ایالات متحده،ایران رایک کشور دوست به شمارنمی اورد.
سال1363
8فروردین-امریکاخط تلفنی دفتر حفاظت منافع ایران درواشنگتن راقطع کرد.
5خرداد-"واین برگر"وزیردفاع امریکاگفت:ریسک جنگ بین ایران وامریکا ویاکشورهای عربی میانه رو خلیج فارس راباید خیلی جدی تلقی کرد.
10شهریور-سخنگوی وزارت خارجه امریکا گفت:موضع امریکا تغییری نکرده است.ما خواستار توقف ارسال تجهیزات جنگی  به ایران هستیم وامریما هیچ سلاحی دراختیار ایران وعراق قرارنداده است.
24ابان-"جرج بوش"معاون رییس جمهور امریکا گفت:امریکا ازکشورهای میانه رو عرب باتمام نیرودفاع می کند وازانها درمقابل تهدیدات اعراب تندرو وایران جانبداری خواهدکرد.
19دی-"دیوان عالی امریکا"دادخواست ضبط 35ممیلیارد دلاری اموال شاه درامریکا راردکرد.
23بهمن-امریکا ایران رادرصدر لیست حامیان تروریست قرارداد.
سال1364
31فروردین-رهبرانقلاب عنوان داشت:انهاکه خواب امریکا رامی بینند،خدابیدارشان کند،توجه بهشان بدهد که یک ملت ضعیف رایک ملتی که حالا می خواهد بیرون بیاید از ان ضعف،حالا می خواهد قدرت خودش رابه عالم نشان بدهدکه ما زیر بار نمی رویم.
3اردیبهشت-سخنگوی وزارت خارجه ایران ادعاهای "ریگان"مبنی برحضور نیروهای ایرانی درشمال نیکاراگوئه رامردود دانست.
3خرداد-رادیوامریکاعنوان کرد:ریگان اماده است درصورت کشته شدن یک ازگروگانهای جهاداسلامی درلبنان،قم،خارک وبندرعباس رابمباران کند.
1مرداد-"جیمی کارتر"رییس جمهور سابق امریکا ضمن دیدار ازانکارا ودرجریان مذاکرات خودبا مقامات عالی رتبه ترکیه،خواستارمیانجیگری انکارا میان تهران و واشنگتن شد.
10شهریور-"بنیادتحقیقاتی هریتیج"درگزارشی درمورد اوضاع ایران خواستار حمله نظامی وعملیات انتقالی علیه ایران شد.
25شهریور-"ریچاردمورفی"معاون وزیرخارجه امریکادرجلسه"کمیسیون روابط خارجی مجلس سنای امریکا"تجاوز عراق به ایران راتلویحا تاییدکرد.
17دی- ایت الله منتظری قائم مقام رهبری،این معنا که تمام کشورهای اسلامی باید نیروهای خود رادربرابر امریکا واسراییل بسیج کنند ازاول پیروزی انقلاب شعار وخواسته مابوده است.
21دی- به گفته یکی ازمقامات ارشد"دفترخدمات حقوقی بین المللی جمهوری اسلامی ایران"دولت امریکا صندوقهای حاوی قطعات یدکی هواپیماهای اف-14 متعلق به ایران راکه درامریکا نگهداری می شود به سرقت برده است.
7بهمن-به نوشته نشریه"المستقبل"امریکاطی تماسهای محرمانه ای باپاره ای ازکشورهای غربی همچون انگلیس،المان وهلند ازانان خواسته است که درجلسه وزرای خارجه اتحادیه اروپا ازاتخاذ تصمیم دربحران خاورمیانه وجنگ ایران وعراق خودداری کنند.چرا که هرگونه تصمیمی باعث به وجود امدن  اشکالاتی درفعالیتهای دولت"ریگان"دراستقرار صلح جدید درمنطقه می گردد.
22اسفند-یک مقام عالی رتبه دروزارت خارجه امریکا گفت:فروش سلاح به عربستان سعودی،علامت واخطاری به ایران است که امریکا ازدوستان عرب خود درمقابل حمله ایران به انها حمایت ودفاع خواهدکرد.
 
سال1365
18فروردین-جمهوری اسلامی ایران به نقض مقررات پستی ازسوی اداره پست امریکا اعتراض کرد.
3خرداد-"حجت الاسلام سیدعلی خامنه ای"رییس جمهور درخطبه های نمازجمعه تهران گفت:
من اگربخواهم یک اسمی روی این سیاست بگذارم،محترمانه تر ازاین نمی توانم اسم بگذارم که بگویم سیاستهای "لات منشانه"دو سه تاحرکت ازهمین امریکاییها همین روزها سرزده که هیچ نام دیگری جز همین تعبیری که کردم با ان تطبیق نمی کند.اولا دریکی ازکشورهای افریقایی،سفیرمامورد سوء قصدقرارگرفت وجانش تهدیدجدی شد.البته خدای متعال به او تفضل کرد وبه اوهیچگونه اسیبی نرسید وظاهرا به راننده اویک اسیب مختصری رسیدکه ان هم برطرف شد.......ازان زشت تر وپست تر کاری است که اخیرا درامریکا،درنیویورک،دررابطه باسفیر جمهوری اسلامی ایران درسازمان ملل انجام دادند.......سفیرما که تو یک مغازه ای مشغول خرید پارچه بوده که یک دفعه یک عده ای می ریزند سرش که شمامی خواستی ازاین پارچه ها دزدی کنی ودستبرد بزنی.حالایک مامور دیپلمات خارجی که پول دراختیارش است.امکانات دراختیارش است این چقدراحتیاج دارد که حالا مثلا دومترپارچه،سه مترپارچه توفلان مغازه دزدی کند این دیگرقضاوتش با ادمهای عاقل دنیاست.دراین قضیه اف.بی ای.امریکا که سازمان امنیت داخلی انان است دخالت می کند که اصلا ربطی به انها نداشته وپس از این که اظهار می کنند ان قضیه راحل می کنیم خواهان گفتگو پیرامون روابط سیاسی ایران وامریکا می شوند......وقتی که دولت امریکا کارش به یک چنین سیاستهای پستی میرسد دیگر"ریگان"ورژیم امریکا غلط می کنند که اسم ازحقوق بشر بیاورند وبحث عمومی حقوق بشر وحقوق انسان رادردنیا مطرح بکنند.
-شبکه های تلویزیونی"ان.بی.سی"و"سی.بی.اس"امریکادربرنامه های خبری سرتاسری خود وهمچنین روزنامه واسنگتن پست به نفل از اسوشیتدپرس گزارش دادند که "رجایی خراسانی"نماینده ایران درسازمان ملل درحال سرقت یک بارانی 99دلاری دستگیر شده است.
-وزارت امورخارجه ایران اعلام کرد:اتهامات امریکا علیه رجایی خراسانی اوج فلاکت امریکاست.
14خرداد-سفیرامریکادرکویت طی مصاحبه ای باروزنامه کویتی"القبس"ضمن تکذیب ارسال سلاح ازسوی امریکا به ایران ارسال سلاح از سوی اسراییل به ایران رانیزتکذیب کرد وگفت ادامه جنگ ایران وعراق به مصلحت امریکانیست ومنافع سیاسی واقتصادی امریکا درخلیج فارس رابه خطر می اندازد.
21خرداد-"هاشمی رفسنجانی"رییس مجلس درمصاحبه باخبرنگاران خارجی گفت:ماهیچ وقت مصمم نبوده ایم که با غرب قطع رابطه کنیم.با ادله ی زیادی ماترجیح می دهیم که رابطمان راداشته باشیم.ولی انچه که نمی خواهیم،سلطه غرب است.در رژیم گذشته غرب درایران سلطه داشت وامریکا درامور داخلی دخالت می کردواستقلال مامخدوش بود.ما می خواهیم روابط حسنه ودوستانه باشد وتلاش می کنیم که روابط بهتری برقرارکنیم........اگرامریکا دست ازشیطنت بردارد وقانع شودکه مثل یک کشور عاقل دنبال روابط صحیح باشد بعد ازاینکه این رااثبات کرد ....ان موقع مامی توانیم باامریکا روابط داشته باشیم.
19تیر-120تن ازنمایندگان ازهیئت رییسه ی مجلس خواستند گزارش کمیسیون ویژه رسیدگی به بیانیه الجزایر ومسایل مربوط به دعاوی ایران وامریکا دردستور کارقرارگیرد.
4مرداد-دولت امریکا،"علی رضادیهیم"مردشماره سه هیئت نمایندگی ایران درسازمان ملل رابه اتهام فعالیتهای غیرقانونی ومغایرباامنیت ملی امریکا ازاین کشور اخراج کرد.
7مرداد-ایران اخراج علیرضا دیهیم دیپلمات ایرانی راشدیدا مورداعتراض قرارداد.
11مرداد-وزارت خارجه امریکابه دولت ایران هشداردادتوقیف کشتی های بیطرف ازسوی ایران درخلیج فارس خطرسوء تفاهم وخشونت رابا خود به همراه دارد.
12مرداد-رهبرانقلاب درپیام خود درمورد ایام حج عنوان داشت:خریداجناس امریکایی"ترویج باطل"استانصاف نیست که جوانان عزیزما در جبهه ها جان دهند وجانبازی کنند وعده ای باخرید این کالاها به جنایتکاران جنگی کمک کنند.
13مرداد-به دنبال توصیه رهبرانقلاب به حجاج بیت الله الحرام مبنی برعدم خریداجناس امریکایی،شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران طی اطلاعیه ای اعلام کرد ازحمل ونقل این نوع کالاها خودداری خواهدکرد.
16مرداد-دولت امریکا طی یک پیام رادیویی ازایران خواست جنگ خود باعراق را متوقف کند واعلام داشت ردنمودن پیشنهادصلح بغداد غم انگیز می باشد.
19مرداد-وزارت خارجه امریکا تایید نمودکه یک مهندس چهل ونه ساله به نام"جان پاتیس"که برای یک شرکت امریکایی درایران کارمی کرد،به علت جاسوسی به نفع ایالات متحده دستگیر شده است.
22مرداد-وزارت امورخارجه،اطلاعیه ریاست سازمان تربیت بدنی راکه دران صراحتا اعلام شده انجام مسابقه باکشتی گیران امریکایی موردتایید وزارت خارجه نبوده است مبین اعلام صریح موضع این وزارت واطلاع دقیق سازمان تربیت بدنی ازان دانست.
1شهریور-"چارلزردمن"سخنگوی معاون وزیر خارجه امریکا به خبرنگاران گقت:متاسفانه ایران تصمیم گرفته است که درخواستهای بین المللی برای حل این جنگ ازطریق مذاکره را نادیده گیرد.وی افزود باردیگر ما ایرانیان رابه پیوستن به عراقیها درتلاش جهت فیصله جنگ ازطریق مذاکراه دعوت می کنیم.
10مهر-"جرج شولتز"وزیرخارجه امریکا بیان کرد:امریکا تلاش خود رابرای توقف صدور اسلحه به ایران افزایش خواهدداد.
27مهر-"ریچاردمورفی":کاخ سفید همچنان به تلاش خود جهت جلوگیری ازتحویل سلاح به ایران ادامه می دهد.امریکا همچنان تلاشهای دیپلماتیک خود درسازمان ملل راجهت خاتمه دادن به جنگ ایران وعراق دنبال می کند.
28مهر-تعرفه گمرکی سنگینی به بسته صادراتی ایران به امریکا وضع شد.
12ابان-روزنامه"ساندی تایمز"نوشت:براساس اظهارات منابع اگاه درتجارت بین المللی اسلحه،درچندهفته گذشته مذاکره قابل توجهی میان دیپلماتهای امریکایی ونمایندگان ایران،درلندن انجام گرفته است.براساس این گزارش،منابعی که بعضی ازانها درصورت حصول توافق میان دوطرف،درکارتحویل تسلیحات امریکایی به ایران شرکت خواهندداشت،می گویندامریکاباعرضه قطعات یدکی برای تانک وهواپیما موافقت کرده است.
13ابان-شبکه تلویزیونی"ای.بی.سی"امریکا به نقل ازمنابع دولتی مطلع اعلام کرد:"رابرت مک فارلین"اخیرا به منظور ارائه پیشنهاد فروش قطعات یدکی تسلیحات امریکایی به ایران یک ماموریت سرس به تهران انجام داده است.ماموریت مزبور توسط مسئولان شورای امنیت ملی درکاخ سفید سازماندهی شده وتعدادکمی ازاعضای دولت ازان اگاهی داشته اند.
14ابان-ایت الله منتظری عنوان کرد:ملت ایران حاضراست گرسنگی بخورد وزیربارظلم امریکا نرود.ملت ما باملت امریکا مخالف نیست واگرحکومت امریکا ملی باشد وبرانها تحمیل نشده باشد،ما با ان مخالفتی نداریم وبااوارتباط برقرار می کنیم،البته ازنوع ارتباط دوکشور مستقل.
هاشمی رفسنجانی رییس مجلس گفت:امام فرمودند باامریکاییها ملاقات نکنید وپیامشان رانیز نگیرید.
...........به شرط این که فرانسه وامریکا تعهدکنند دارایی های مارابس بدهند،حقوق مردم لبنان رابپذیرند وزندانیان مسلمان رادراسراییل وجاهای دیگر ازادکنند،ایران حاضر است برای ازادی گروگانهای امریکایی وفرانسوی درلبنان تلاش کند.
-پنج نفر باپاسپورت ایرلندی به عنوان خدمه ی هواپیما واردایران شدند وبه مقامات امنیتی فرودگاه گفتند که امریکایی هستند وحامل پیام ویژه ای برای مقامات ایرانی ازسوی"ریگان"می باشند.امریکاییها پنج روز درایران تحت نظربودند وبدون انکه مقامات ایرانی انها رابپذیرند ازایران اخراج شدند.
15ابان-دولت ایرلندجنوبی درمورداستفاده مقامات امریکایی ازگذرنامه های ایرلندی برای سفر خود به ایران،شدیدا به کاخ سفید اعتراض کرد.
ایت الله منتظری قائم مقام رهبری،بیان کرد:اگرواقعا روش امریکا عوض شد وبه فرموده امام امت امریکا ادم شد،ان موقع طرح روابط انسانی بین دو کشور مستقل درست است ودران صورت دیگر رابطه ظالم بامظلوم یااستعمارگر بااستعمارشده نیست،بلکه رابطه دودوست ودوکشورمستقل است مثل سایر کشورها.
17ابان-به گزارش رادیو"بی بی سی" درچهارده ماه گذشته برسر ارسال اسلحه به ایران توافقهایی باامریکا صورت گرفته است.به نوشته "واشنگتن پست"وبه نقل ازمنابع ضداطلاعات امریکا بیش ازیکسال است که "مک فارلین"و سرهنگ"نورث"ازاعضای شورای امنیت ملی وچند تن دیگر مذاکراتی باایران ومیانجی های متفاوت درشهرهای اروپایی وتهران داشته اند.
-"هاشمی رفسنجانی"گفت:به فرمایش حضرت امام،تا امریکا ادم نشود با اورابطه برقرارنمی کنیم.
-"مک فارلین"عنوان نمود: هم اکنون درشرایط سختی هستم که نمی توانم درمورد سفر به ایران اظهار نظر کنم.
21ابان-"جان پونیت دکستر"مشاورامنیت ملی ریگان گفت:فرستادگان دولت ایالات متحده توانستند بابرخی ازمقامات دولت ایران به کار پردازند امابرخی دیگر،این  تماس ها رافاش ساختند وبرنامه تماس هامتوقف شد.
22ابان-"رجایی خراسانی"نماینده ایران درسازمان ملل متحد بیان کرد:به خاطر همکاری روسیه وکشورهای اروپایی ازیک طرف وپیروزی قریب الوقوع ایران ازسوی دیگر،امریکاتصمیم گرفت که بادولت ایران رابطه برقرارکند ولی مقامات ایران ازپذیرش نماینده امریکا خودداری کردند.افشای این تحول به وسیله ایران،امریکارادرشرایط بسیار ناجوری قرار داد.
-"رونالد ریگان"گزارشی به کنگره درمورد تلاشهای امریکا برای تماس باایران ارائه داد.
24ابان-"ریگان"گفت:ما به مدت 18ماه دررابطه با ایران یک طرح دیپلماتیک سری داشتیم.این طرح به دلیل ساده ترین وبهترین منظورها انجام شد که عبارتنداز:تجدید رابطه با ایران، پایان دادن به جنگ ایران وعراق،ازبین بردن تروریسم دولتی وخرابکاری وتسریع بازگشت سالم گروگانها.بدون همکاری با ایران مانمی توانیم جنگ خلیج فارس راپایان دهیم.بدون توافق باایران صلح بادوامی درخاورمیانه  نخواهد بود.
-وزارت خارجه امریکا عنوان  کرد:مذاکرات ایران وامریکا پیرامون ازادکردن 500میلیون دلار دارایی ایران به توافق نزدیک می شود.
-"رابرت مک فارلین"اعلام کرد برنامه ماموریت مخفی وی به ایران دراواخر سال گذشته مسیحی وازطریق یک میانجی درلندن ترتیب داده شده بود.
وی گفت:نشانه هایی که ازسوی دولت ایران درسازمان ملل درنیویورک وبه طوررسمی بیان شد،بیانگر این امر است که انها ازگفتگوهای سیاسی باما که وعده هایی درمورد ان داده شده استقبال می کنند وما می توانیم امیدوارباشیم که این روابط می تواند کامل شده ومنجر به توقف تروریسم وحمایت ایران ازان گردد.
-"ریگان"اظهارداشت:درجریان مذاکرات محرمانه ای که ماداشتیم،من اجازه انتقال مقدار کوچکی ازتسلیحات دفاعی وقطعات یدکی برای سیستم دفاعی ایران رادادم.هدف من متقاعد کردن تهران به این بود که مقامات مذاکره کننده امریکایی بااجازه من عمل می کنند وهدف این بود تا به ایران علامت دهیم که امریکا اماده است تاخصومت بین ما(امریکا-ایران)جای خودرابه یک روابط ومناسبات جدیدبدهد.
25ابان-"رجایی خراسانی"نماینده ایران درسازمان ملل گفت:اگرامریکا به منظور خاتمه جنگ به نحو دلخواه خودخواهان رابطه باما است صد درصد اشتباه می کند.
26ابان-هشت نماینده مجلس ازوزیر امورخارجه درمورد مسئله ارتباط باامریکا طرح سئوال کردند.
اعلام شد که ژاپن برای ازادی گروگانهای امریکایی درلبنان با ایران تماس گرفته است.
خبرگزاری فرانسه  درواشنگتن اعلام کرد:مراودات محرمانه امریکا باایران که "ریگان"پس از ده روزسکوت سرانجام ان رامورد تایید قرار داد،خوشایند کنگره وبسیاری ازهم پیمانان واشنگتن نبوده است واین امربدون درنظرگرفتن موضع کشورهای میانه رو عربی است وچنانچه به اولین نظرخواهی نیزبنگریم شاهد عدم تایید این مسئله ازسوی افکار عمومی امریکاییان هستیم.
27ابان-"لاری اسپیکز"سخنگوی کاخ سفید:امریکا محموله سلاح دیگری به ایران ارسال نخواهد کرد.
1اذر-وزارت دفاع امریکا اعلام کرد:350میلیون دلار تجهیزات نظامی که پول ان ازطرف ایران پرداخت شده است درانبارهای امریکا نگهداری می شود ویا به کنترل دولت امریکا درامده است.
کمیته اطلاعاتی سنای امریکا 6ساعت درارتباط باسفر به ایران از"مک فارلین"بازجویی کرد.
-رهبر انقلاب امام خمینی بیان داشت:انهایی که می گفتند ما چه می کنیم وچه می کنیم وقطع رابطه می کنیم وازاین مسائل می گفتند امروزمعلوم شد باعجز وناله درپیشگاه این ملت امده اند ومی خواهند که رابطه برقرار کنند.می خواهند عذر تقصیر بخواهند وملت ماقبول نمی کند.......این مسئله بزرگی است که دنیا رامنفجر کرده است وباید هم بکند.کاخ سفید رابه عزا نشانده است وباید هم بنشاند.مع الاسف بعضی ازاشخاصی که در خودایران هستند توجه به مسایل ندارند یامعتقدند اینها هم به تبع انها،کارهایی به تبعیت ازتبلیغات انها،انها هم باهمان سان اینجا تبلیغ می کنند.چراما باید توجیه کنیم مسایل انها را؟چرا ماباید اینقدر غربزده باشیم یاشیطان زده؟........هیچ توقع نداشتم که دراین زمان که باید فریاد بزنند سرامریکا،فریاد می زنند سرمسئولین ما.چه شده است؟شماها چه تان است؟چه کردید،شماها؟
........بحث شما دران چیزی که به مجلس دادید،ازلحن اسراییل تندتراست،ازلحن خود کاخ نشینان انجا تندتر است،شما راچه شده است،اینطورشدید؟
2اذر-"ریگان"خواستار توقف انتقادات ازتلاش وی برای برقراری روابط باایران شد.
5اذر-درپی فاش شدن سفر"مک فارلین"به تهران،مشاور امنیت ملی ریگان ومعاون وی برکنار شدند.
12اذر-"ریگان"باتعیین یک دادستان مستقل به سبک "واترگیت"برای تحقیق پیرامون ماجرای ایران موافقت کرد.
"پوینت دکستر"حاضرنشد به سئوالات کمیسیون اطلاعاتی سنای امریکا درمورد ماجرای ایران پاسخ دهد.
1دی-وزارت خارجه امریکا گزارش "واشنگتن پست"درمورد ارسال پیامهای جدیدازسوی دولت"ریگان"به تهران راتکذیب کرد.
7بهمن- "رونالد ریگان"رییس جمهور امریکا به سئوالات کمیسیون تحقیق پیرامون ماجرای مک فارلین پاسخ داد.
7اسفند- بااعلام نتایج تحقیقات "کمیسیون تاور"(مامور رسیدگی به بحران سفرمک فارلین)درمورد برقراری ارتباط باایران بحران کاخ سفید وارد مرحله تازه ایی شد.
9اسفند- کمیسیون تاور ماجرای مک فارلین رااشتباه قطعی خواند.
12اسفند-"مک فارلین"گفت این احساس که به کشورش لطمه زده است اورا واداشت تاخودکشی کند.
14اسفند-"ریگان"بیان کرد:تلاش پنهانی برای معامله باایران وارسال اسلحه به ایران اشتباه بوده است.
سال1366
 26خرداد-مقامات دریایی امریکا عنوان کردند که ایران خلیج فارس رامین گذاری کرده است.
9تیر-"ریگان"بدون توجه به اعتراض  کنگره اعلام کرد،برنامه اسکورت تانکرها درخلیج فارس ادامه خواهد یافت.
27تیر-نصب پرچم امریکا روی کشتی های کویتی اغازشد.
2مرداد-نفتکش"بریجستون"باپرچم امریکا دراثر برخورد بامین درابراهی باریک درنزدیک جزیره فارسی به شدت اسیب دید.
9مرداد- هلی کوپتر نیروی دریایی امریکا درخلیج فارس سقوط کرد وچهارسرنشین ان کشته شدند.
19مرداد- نفتکش بسیاربزرگ امریکایی موسوم به "تکزاگوکایپین"دردریای عمان بامین برخورد کرد.
 
 
30مرداد-هلی کوپترامریکایی به کشتی ایرانی درابهای خلیج فارس حمله کرد وان را ازکارانداخت.کشتی فوق پس ازمهارحریق دراب
                                                                                                                                                   رها شد.
30شهریور-حمله یک هلی کوپتر امریکایی به کشتی تدارکاتی ایران اجر.
5مهر-سیدمهدی هاشمی که پس ازافشا شدن سفر"مک فارلین"به ایران دستگیر شده بود،به جرم برخی اقدامات،اعدام گردید.
8مهر-سنای امریکا باتحریم کالاهای صادراتی ایران موافقت کرد.لایحه سنا مبنی برتحریم کالاهای ایرانی ازجمله نفت ازسوی سناتور"دال"یکی ازکاندیداهای ریاست جمهوری "حزب جمهوریخواه"به مجلس سنای امریکا ارائه وبه اتفاق ارا تصویب شد.
11مهر-دکتر"ولایتی"وزیرامورخارجه درپیامی به دبیرکل سازمان کنفرانس اسلامی عنوان کرد:امریکامسئول عواقب ماجراجویی تجاوزکارانه درخلیج فارس خواهد بود.
16مهر-حمله امریکا به چند قایق گشتی سپاه پاسداران وشهیدوزخمی کردن تعدادی ازانها .دراین درگیری یک هلی کوپتر امریکا نیزهدف قرارگرفت وسرنگون شد.
18مهر-سفیر سوییس به وزارت خارجه فراخوانده شد واعتراض شدیداللحن جمهوری اسلامی ایران به اقدام تجاوزکارانه وتحریک امیز نیروهای نظامی امریکا درحمله به قایقهای گشتی ایران به وی تسلیم شد.
27مهر-حجت الاسلام خامنه ای رییس جمهوری بیان داشت:حمله امریکا راقطعا تلافی می کنیم.
-حمله کشتی های امریکایی به سکوهای نفتی ایران.
29مهر-"جیمی کارتر"سیاست"ریگان"درخلیج فارس رامحکوم کرد.
4ابان-به دستور"ریگان"به دلیل حملات ایران به منافع امریکا،ورود کلیه کالاهای ایرانی به امریکاممنوع وبرصادرات امریکا به ایران محدودیت های شدیدتری اعمال خواهدشد.
6ابان-"میرحسین موسوی"نخست وزیرایران گفت:موضع گیری"ریگان"درخصوص تحریم ایران،یک موضع انفعالی است وبرای ریگان کاربرد داخلی دارد.
11ابان-یک مقام ارشد وزارت خارجه امریکا بیان داشت:امریکا حاضربه مذاکره باایران است.
13ابان- امریکااعلام کرد مقامات ایرانی چندین بارمذاکرات مستقیم باواشنگتن راردکردند."ادواردجرجیان"معاون وزیرخارجه گفت تمایل امریکا به مذاکره باایران ازطریق سفارت سوییس حافظ منافع امریکا درایران ابرازشده است .ایران دودرخواست امریکا جهت برقراری تماس بااین کشور رانادیده گرفته است.
28ابان- کنگره امریکا،ریگان را مسئول نهایی رسوایی مک فارلین اعلام کرد.
2اذر-"هاشمی رفسنجانی"رییس مجلس درمصاحبه باروزنامه ی ژاپنی اساهی گفت:ماازپیش هم گفته ایم امریکاعامل این تیرگی است.امریکا غیرازجنایاتی که درزمان شاه به ملت ماکرده مسئول جنایات رژیم پهلوی است.بعدازانقلاب سفارتخانه انها تبدیل به جاسوسخانه شده بود.به علاوه شاه رابردندامریکا برای اینکه اماده کنند برای توطئه،که همان جرقه انقلاب دوم شد.بعدازان دارد به جنایات خودادامه می دهد.اموال مارا درانجا بایکوت کرده است.روی اموال مادست گذاشته است.ماهمیشه اعلام کرده ایم که امریکا ییها به عنوان حسن نیت که مدعی هستند اول کاری که باید بکنند این است که اموال مارا ازاد کنند این نشان حسن نیت انهامی شود.وقتی حسن نیت نشان دادند ان موقع این بحث می شود که می توانیم رابطه داشته باشیم یانه؟
خبرنگارژاپنی روزنامه اساهی پرسید:پس ازحملات امریکا به واحدهای شناور وهمچنین به سکوی نفتی ایران،اعلام شد که این عمل بی جواب نخواهند ماند ایااین جواب تاکنون به طور کامل داده شده است یاهنوز موضوع ازطرف ایران خاتمه نیافته است؟
هاشمی رفسنجانی:عملا جواب داده شده است.سکوی"احمدی"کویت قاعدتا جواب ان سکوی "رشادت"مابود.ولی البته مامسئولیت این جواب رابه عهده نگرفتیم مامعمولا درخلیج فار مدعی هستیم جواب داده می شوداما کی جواب می دهد این راهنوزکسی درست نمی داند.مافکرمی کنیم جواب قایق های ماوکشتی  ایران اجر،که امریکازدند باموشک خوردن کشتی های امریکایی داده شده است.جواب سکوی رشادت هم داده شد.اصولا حیثیت امریکا مطرح بود که امده بود برای امنیت،معلوم شد که نمی تواند کاری بکند البته ماهنوز حق جواب رابرای خودمان محفوظ نگه داشته ایم چون مامسئولیت ان جوابهای قبلی رابه عهده نگرفته ایم.
وی درجواب این سئوال که ایا ایران قصد دارد که باامریکا واردجنگ شود؟گفت:خیر ماچنین قصدی نداریم مایل هم نیستیم ولی اماده هستیم که اگر امریکا واردبشود جواب بدهیم.
-سفیرایران درامارات:ایران انقدر موشک "استینگر"دارد که بتواند یک رسوایی تازه برای واشنگتن به وجود اورد.
-حجت الاسلام سید علی خامنه ای رییس جمهور عنوان کرد:ماهیچ ئقت انتظار نداشتیم که امریکا باما اشتی کند این بسیارساده لوحانه است که کسانی که خیال کنند اگر مابه امریکا لبخند میزدیم اوازدشمنی باما چشم  می پوشید.امریکاوقتی دست ازدشمنی باملت ایران برمی دارد که ماازایمان،شرف،حیثیت اسلامی وقران دست بکشیم.
3اذر-"جسی جکسون"نامزد ریاست جمهوری امریکا گفت:حضور فزاینده امریکا درخلیج فارس به ایران فرصت داده است که ما رادرموضعی اسیب پذیر وپرهزینه قراردهد.
5اذر-"جسی جکسون"بیان داشت:ریگان دراستانه جنگ خطرناک اعلام نشده ای باایران است که جان هزاران امریکایی درخلیج فارس راتهدیدمی کند.
7اذر-خانم"هلن پاتیس"خواهر"جان پاتیس"جاسوس امریکایی که به علت دادن اطلاعات به عراق ازطریق امریکا در30/4/65درتهران دستگیر شده ودرزندان بسر می برد دریک مصاحبه رادیو وتلویزیونی ومطبوعاتی شرکت کرد وبه سئوالات خبرنگاران پاسخ داد.وی که برای ملاقات بابرادرش به ایران امده بود برای ازادی او تلاش میکرد.
جان پاتیس که49 سال دارد ویک مهندس مخابرات می باشد برای شرکت امریکایی"کاسموس اینجینیرینگ"درپروژههای مخابراتی ایران کار می کرد وحدودیک سال ونیم به اتهام جاسوسی دستگیر شده وطی یک مصاحبه تلویزیونی به جاسوسی خوداعتراف کرد.
سال1367
30فروردین-ایران رسما علیه حملات امریکا به خلیج فارس به سازمان ملل متحد شکایت کرد.
31فروردین-سفیر سوییس درتهران به عنوان حافظ منافع امریکا درایران به وزارت خارجه احضار شد ویادداشت شدیداللحنی پیرامون تجاوز امریکا به ابهای ایران وحمله به سکوهای نفتی ونیروهای نظامی جمهوری اسلامی ایران به وی تسلیم شد وتاکید شد که امریکا پاسخ این تجاوز راخواهد گرفت.
14اردیبهشت- وزارت خارجه امریکا به بازرگانان ودیپلماتهای امریکا دراقصی نقاط جهان درموردعملیات  نظامی احتمالی علیه انان به دنبال عملیات نظامی اخیر امریکا درخلیج فارس هشدارداد.
سخنگوی کاخ سفید گفت:باید تهدیدهای ایران راجدی تلقی کرد.
24اردیبهشت- رییس ستادمشترک امریکا ازاقدامات تلافی جویانه ایران ابرازنگرانی کرد.
26اردیبهشت- درپی همکاری وکمک امریکا به رژیم عراق درحمله به نفت کشهای ایران،اختلال مخابراتی درامر ره گیری هواپیماهای ایران وهمچنین ایجادیک کریدور هوایی مطمئن برای بازگشت هواپیماهای عراقی،توسط ناوگان امریکا مستقر درنزدیکی تنگه هرمز اغاز شد.
19خرداد-سخنگوی کاخ سفید عنوان کرد:برخلاف گزارشات رسانه های خبری هیچگونه تماس مستقیم ویاغیرمستقیم بین ایالات متحده وایران صورت نگرفته است.
8تیر-"ریچاردمورفی"معاون وزیرخارجه امریکا خبر روزنامه"ایندیپندنت" درخصوص مذاکرات محرمانه میان ایران وامریکا راتکذیب کرد.
12تیر-یک فروند هواپیمای مسافربری ایران ایر برفراز خلیج فارس هدف ناوگان متجاوز نیروی دریایی امریکاقرارگرفت وباتمامی سرنشینان درابهای خلیج فارس سقوط کرد.
15تیر-ایران خواستار تشکیل فوری جلسه شورای امنیت شد.
"ریگان"گفت:سرنگونی هواپیمای ایران،ناوهای امریکا راملزم به خارج شدن ازخلیج فارس نمی کند.
28تیر-یک مقام اگاه دروزارت دفاع جمهوری اسلامی ایران،موضوع خرید هلی کوپترهای نظامی ازامریکا راتکذیب کرد.
هاشمی رفسنجانی اظهارداشت:ادعای اشتباه درحمله به هواپیمای مسافربری ایران وشهادت 290نفرسرنشین ان به هیچ وجه پذیرفته نیست.
10مرداد-"جرج شولتز"وزیرخارجه امریکا دریک مصاحبه تلویزیونی امادگی خودرابرای ملاقات بادکتر ولایتی وزیر خارجه ایران اعلام کرد.شولتز گفت:ایالات متحده ازطریق کشور ثالثی پیامی به ایران فرستاد وتمایل خودرابه منظورگفتگو اعلام داشته است.
12شهریور-"موسوی"نخست وزیرگفت:تازمانی که امریکا موضع خصمانه خود رانسبت به انقلاب اسلامی اصلاح نکند،روابط ایران وامریکا ازسرگرفته نخواهد شد.
11مهر-ریگان دستور گسترش نقش امریکا درخلیج فارس راصادر کرد.
14مهر-سخنگوی وزارت خارجه امریکا امکان صورت گرفتن معامله باایران توسط برخی افراد درمورد گروگانها را تکذیب نکرد ولی تاکید کرد چنین شخصی حق ندارد ازسوی واشنگتن سخن بگوید.
21مهر-روزنامه کویتی "القبس"نوشت:تماس های محرمانه ای میان امریکا وایران درسه سطح به منظور بهبود روابط بین دوکشور صورت گرفته است.
28مهر-نماینده جمهوری اسلامی ایران درسازمان ملل،شایعات مربوط به مبادله سلاح باگروگان بین واشنگتن وتهران راتکذیب کرد.
19ابان-"ریگان"تحریم های تجاری امریکا علیه ایران ونیکاراگوئه راتمدیدکرد.
21ابان-"ولایتی"وزیرامورخارجه گفت:درسیاست خصمانه امریکا نسبت به انقلاب اسلامی تغییری بوجود نیامده است.
29ابان- حضرت امام خمینی رهبرانقلاب:همانگونه که بارها گفته ام رابطه ایران وامریکا،رابطه گرگ ومیش است وبین این دو اشتی نیست.
8اذر-"جیمی کارتر"رییس جمهورپیشین امریکا طی نامه ای به "هاشمی رفسنجانی"رییس مجلس خواستار ازادی گروگانها ی امریکایی درلبنان وتجدیدروابط میان امریکا وایران شد.
"هاشمی رفسنجانی"درپاسخ به نامه "کارتر"ضمن ابراز تمایل برای ازادی گروگانها،امریکا را مسئول نجات گروگانها دانست.
26بهمن-وزیر امورخارجه امریکا ومقامات ترکیه پیرامون روابط میان ایران وامریکا بایکدیگر گفتگو کردند.
 
سال1368
19اردیبهشت-"ریچاردمورفی"درمصاحبه باروزنامه "الوطن"اظهارداشت:واشنگتن درتحلیل حوادث ایران باشکست وناکامی مواجه شده است.
4خرداد-ایران به سبب سرنگون شدن هواپیمای مسافربری ایرباس توسط ناوگان امریکا درخلیج فارس به دیوان لاهه شکایت کرد وازامریکا غرامت خواست.
12تیر-درسالروز سرنگون شدن هواپیمای مسافربری ایران،سفارتخانه های امریکا درخاورمیانه به حال اماده باش درامدند.
وزارت خارجه ایران درنخستین سالگرد حمله امریکا به هواپیمای مسافربری ایران،باصدور بیانیه ای ضمن محکوم کردن این اقدام جنایتکارانه خواستار استیفای کامل حقوق ایران وپرداخت خسارت به خانواده قربانیان این حادثه شد.
27تیر-دولت امریکا پس ازگذشت یک سال سکوت درباره سرنگون شدن هواپیمای ایران دریک عقب نشینی اشکار مجبور به پرداخت غرامت به خانوادهای شهدای هواپیمای ایرباس شد.
19مرداد-"بوش"رییس جمهورامریکا برای مذاکره درباره گروگانها ی امریکایی اعلام امادگی کرد.
23مرداد-"ریچاردمورفی"درمصاحبه با شبکه تلویزیونی"بی بی سی" اظهارداشت:دارایی های ایران به هرحال باید به این کشور مسترد شود وادامه توقیف انها اقدام مثبتی نیست.
12شهریور-"علی محمدبشارتی"قائم مقام وزارت خارجه ازدولت امریکا خواست،مداخله دولتهای پیشین این کشور درامورداخلی ایران رامحکوم کند ودارایی های ایران رابدون هیچ قید وشرطی ازادنماید.
اعتراف یک نظامی بلند پایه ی امریکایی به عمدی بودن حمله ناو"وینسنس"به هواپیمای مسافربری ایران.
18شهریور-186تن ازاعضای مجلس نمایندگان امریکا باامضای نامه مشترکی از"چیمزبیکر"وزیر خارجه امریکا خواستند باتوجه به اینکه رهبران حکومت اسلامی ایران راه میانه روی رادر پیش نگرفته اند بایدبرای برانداختن رژیم ایران،به سازمان مجاهدین خلق کمک کرد.!
19شهریور-شرکت ملی نفت ایران پس ازگذشت ده سال طلب خودراازشرکت نفتی امریکایی "اشلند"دریافت کرد.
-"محمدجوادلاریجانی "مشاور وزیرخارجه گفت:اگرروابط ایران وامریکا مفیدباشد باید برای برقراری ان تلاش کرد.وی افزود:اگرامریکاخواهان رابطه باایران است بایدشرایط ایجاد روابط معقول با ام القرای جهان اسلام رافراهم سازد.
22شهریور-سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دربرابرنامه جمعی ازنمایندگان کنگره امریکا باانتشار اعلامیه ای ضمن محکوم کردن این توطته جدید،امادگی پاسداران وبسیجیان رابرای پاسخگویی به یاوه سرایی های دشمنان اسلام اعلام کرد.
"رادیوی لندن"درمورد عقب نشینی نمایندگان کنگره امریکا نسبت به واکنش ایران اظهار داشت:یکی ازنمایندگان کنگره این کاررانسنجیده خواند وگفت:نمایندگان مزبور نامه ی خود راکه به وزیر امورخارجه نوشته بودند،جمع اوری کردند.
11مهر-براساس موافقت نامه الجزایر،وبه موجب حکم دادگاه،ایران110میلیون دلار به شرکت "فیلیپس پترولیوم"پرداخت خواهدکرد.این مبلغ برای جبران خسارت ناشی ازسلب مالکیت شرکت مزبور ازسهام خویش درشرکت بین المللی ایران-مارین،درنظرگرفته شد.
6ابان-امریکا ازازادکردن 12میلیارد دلار سپرده های ایران ممانعت می کند.به گزارش رادیو مسکو،وزارت خارجه امریکا تاییدکرد،بیش از5میلیارد دلار ازسپرده های مسدود شده ایران به حساب بانکهای امریکایی که برضد ایران اقامه دعوی کرده بودند واریز شد.
8ابان-"جرج بوش"رییس جمهورامریکا حالت فوق العاده باایران راکه درسال1979 به هنگام تصرف سفارت امریکا درتهران وضع شده بود،تمدید کرد.
9ابان-"سیدخلیل خلیلیان"داورایرانی دادگاه لاهه اظهارداشت:اعمالنفوذامریکا ،ادگاه لاهه را یک مرجع غیرمنصف ساخته است.
"جرج بوش"گفت ایران برای امنیت ملی امریکا خطرمحسوب می شود.
13ابان-به مناسبت روزملی "مبارزه بااستکبارجهانی"باحضور سیدمحمد خاتمی وزیرفرهنگ ارشاداسلامی،نمایشگاه اثار واسناد جنایات امریکا درمحل لانه جاسوسی افتتاح شد.
15ابان-اعلام شد که امریکا570میلیون دلار ازمطالبات ایران راپرداخت خواهد کرد.
-"طرح قانونی مجلس شورای اسلامی":اتباع امریکایی درهرکجا که مرتکب اقدامی علیه جان اتباع ایران یامنافع جمهوری اسلامی ایران شوند دردادگاههای داخل کشور محاکمه خواهند شد.اعتبار این قانون تازمانی است که رییس جمهور امریکا حق انجام چنین اقدامات غیرانسانی راعلیه جان ومنافع اتباع ایرانی داشته باشد.
16ابان-"جیمی کارتر" رییس جمهور اسبق امریکا به همکاری عربستان درحمله نظامی نیروهای امریایی به طبس اعتراف کرد.
17ابان-"جیمی کارتر"هنگام دیدار ازکنگره اظهارداشت:زمان رفع انسداد ازداراییهای ایران فرارسیده است.
28بهمن-دادگاه فدرال امریکا،رونالدریگان رابرای پاسخگویی به پرسش هایی درباره ماجرای ایران گیت به دادگاه احضار کرد.
5اسفند-سفارت ایران درپاریس باانتشار اطلاعیه ایی هرگونه مذاکره بین تهران وواشنگتن رادر رابطه باگروگانها ی امریکایی درلبنان تکذیب کرد.
15اسفند-کاخ سفید عنوان کرد:ایران علاقمند به مذاکره باامریکا نیست.
سال1369
6اردیبهشت-عطا الله مهاجرانی معاون پارلمانی رییس جمهوردرمقاله کوتاه"مذاکره مستقیم"که درروزنامه اطلاعات به چاپ رسید چنین نوشت:مذاکره مستقیم انبیا الهی  با دشمنان خدا وخلق،سنت وسیره پیامبر اسلام وامیرمومنان وسایر ائمه معصومین،،عرف انقلابیون وسیاستمداران مستقل دنیا واین برهان وبینه که مذاکره به معنی پذیرش سلطه وانقیاد نیست امری درخور توجه است به ویژه ان که دردنیای امروز نخواسته ایم دیواری بلند به دور کشور ومردم بکشیم ودردنیای نفی رابطه زندگی کنیم.داستان گروگانها داستان عبرت اموزی است.به همین اعتبارکه دولت دوست وبرادرسوریه ازمذاکره مستقیم باامریکا پرهیزنکرده به ستاره تبلیغاتی ازادی گروگانها تبدیل شده وکم وکیف نقش ایران به تعبیر رییس جمهورامریکا برامریکا پوشیده مانده است.
9اردیبهشت- امریکااعلام کرد خواهان بهبود روابط باایران است.
12اردیبهشت- اعلام شد که نمایندگان ایران وامریکا دومین دور گفتگوهای خود درباره حل وفصل برخی اختلافات مالی بین دوکشور درلاهه اغاز کردند.
"حضرت ایت الله خامنه ای رهبرانقلاب"درسخنان خود بامقاله"مذاکره مستقیم"به شدت برخوردکرد:بنده معتقدم ان کسانی که فکر می کنند ماباید با راس استکبار یعنی امریکا مذاکره کنیم یادچار ساده لوحی هستند ویامرعوبند.مذاکره درعرف سیاسی یعنی معامله،مذاکره باامریکا ومعامله یعنی دادوستد،یعنی یک چیزی بگیر ویک چیزی بده.توانقلاب اسلامی چه چیزی می خواهی به امریکا بدهی تایک چیزی ازاو بگیری؟بگو بدانم.
13اردیبهشت-هیئت نمایندگی در"دیوان لاهه"باانتشار بیانیه ای اعلام کرد:درمذاکرات حقوقی ایران وامریکا فقط مسایل حقوقی موردبررسی قرار گرفت نه مسایل سیاسی واقتصادی.
25اردیبهشت- ایران وامریکا یک موافقتنامه ی105میلیون دلاری رابرای حل وفصل2750 مورد ادعاهای مالی خودبه امضا رساندند.
.26 اردیبهشت- نماینده ایران ادعای امریکا درموردنقض حقوق بشر ازسوی ایران راواهی وبی اساس دانست.
26خرداد-دراولین توافق عمده ی ایران وامریکا درلاهه،ایران باپرداخت 600میلیون دلار خسارت به شرکت نفتی"اموکو"موافقت کرد.
5تیر-وزارت امورخارجه امریکا اعلام کرد:امریکا وایران برای حل بیش از2000مورد ازاختلافات مالی خودبه یک توافق اصولی دست یافته اند.
1.5میلیون دلار کمک امریکا برای زلزله زدگان ایران.
2مرداد-جمهوری اسلامی ایران شکایت نامه ی خود رادر250صفحه همراه باضمایم برضد دولت امریکا به سبب حمله به هواپیمای مسافربری ایران درخلیج فارس،تسلیم دیوان بین المللی لاهه کرد.
15مرداد-3500پرونده ازدعاوی مطرح شده ازسوی دولت وشرکت های امریکایی به موجب احکام دیوان داوری وتوافق طرفین دعوی مختومه اعلام شد.
20مرداد-سخنگوی کاخ سفید گفت:تاکنون پیامهایی درارتباط باتحولات منطقه ازطریق یک کشور رابط بین تهران و واشنگتن مبادله شده است.
24شهریور-سنای امکریکا قانونی راکه به وزارت دفاع امکان می دهد ازصدورتکنولوژی امریکا به کشورهای ایران،لیبی،سوریه وعراق جلوگیری کند،تصویب کرد.
"جرج بوش"دررابطه بانگرانی ایران نسبت به احتمال دائمی بودن استقرار نیروهای نظامی امریکادرخلیج فارس اظهارداشت:نیروهای امریکا دراسرع وقت ازخلیج فارس خارج خواهندشد.
31شهریور-روزنامه امریکایی"کریستین ساینس مونیتور"نوشت:باجبران خطاهای گذشته باید دست دوستی به سوی ایران درازکنیم.
14ابان-رییس بیمه مرکزی ایران اعلام کرد:دعوی6.5میلیون دلاری بیمه امریکا برضدایران دردیوان لاهه رد شد.
19ابان-شرکت نفتی امریکایی"موبیل کورپ"به پرداخت13میلیون دلار غرامت به ایران محکوم شد.
23ابان-امریکاحالت فوق العاده دررابطه باایران راتمدیدکرد.درهمین رابطه بوش ،طی نامه ای به کنگره اعلام داشت:بحران بین ایران وامریکا که درسال1979اغاز شد،هنوزبه طورکامل برطرف نشده است.
4دی-به دنبال توافق در"دادگاه لاهه"اعلام شد که کمپانیهای نفتی امریکا درقبال طلب خودازایران  نفت خریداری می کنند.
15اسفند-امریکا بدون ذکر استدلالهای حقوقی،به صلاحیت دادگاه لاهه برای رسیدگی به شکایت درباره سرنگونی هواپیمای مسافربری ایرانی اعتراض کرد.
19اسفند-"جرج بوش"به چهارخبرنگارعرب اظهارداشت:باپایان جنگ خلیج فارس امریکا خواهان بهبود روابط باایران است وامریکا هیچ خصومتی باایران ندارد.
وی جمهوری اسلامی ایران رابه رویه ای ملایم تر ومیانه روتر دعوت کردتا درپیمان منطقه ای جدید شرکت داده شود.
25اسفند- روزنامه"واشنگتن پست"فاش کرد:جرج بوش دریک پیام محرمانه برای مقامات ایرانی خواهان مذاکره مستقیم باایران شده است.وی درپیام خود گفتگو درباره گروگانها وبهبودروابط دوکشور رامطرح کرده است.
 
سال1370
6فروردین-نماینده دائم ایران درسازمان ملل،اعتراض ایران رانسبت به اقدامات غیرقانونی دریایی وهوایی امریکادرخلیج فارس ودریای عمان برضد هواپیماهای شناسایی ایران،به اطلاع دبیر کل رساند.
15فروردین- نمایندگان ایران وامریکادرهلند برای گفتگو درباره اختلافات مالی میان دوکشوربا یکدیگر دیدارکردند.
9اردیبهشت-به گزارش اسوشیتدپرس"شرکت نفتی امریکایی"شورون"درحال انجام گفتگوهایی باایران است که براساس ان بتواند موافقت نامه ای جهت کمک به توسعه میادین نفتی درسواحل خلیج فارس رابه امضا برساند.
فرود یک هواپیمای امریکایی درفرودگاه مهراباد برای تحویل کمک های اهدایی به اوارگان عراقی.
12اردیبهشت-روزنامه "واشنگتن تایمز"بااستناد به اظهارات مقامات دولت امریکا وخبرگان نظامی این کشور ادعاکرد:به دنبال شکست عراق،ایران به صورت بزرگترین خطرمنطقه درامده است وتهران درحقیقت،بغداد دهه90خواهد بود.
4خرداد-اعتراض شدید دولت جمهوری اسلامی به امریکا برای حمله به یک شناور ایرانی واظهار بی اطلاعی واشنگتن.
30خرداد-رهبران حزب دموکرات امریکا قصددارند ماجرای ادعای توافق ایران با ستادانتخاباتی "ریگان"رابرای به تاخیر انداختن ازادی52گروگان امریکایی درتهران(درسال1359)پیگیری کنند.
4تیر-کمپانی نفتی امریکایی"شورون"اعلام کرد:برای واردکردن یک محموله نفت خام ازایران از وزارت خزانه داری امریکامجوز دریافت کرده است.
1مرداد-امریکا به بهانه ادامه تحریمهای اقتصادی مانع ازفروش هواپیماهای مسافربری انگلیس به ایران شد.
2مرداد-امریکا بافروش 7فروند هواپیمای ایرباس به ایران مخالفت کرد.
13مهر-"رابرت گیتس":اطلاعات سیا درمورد ایران رانسنجیده ودربرخی اوقات نادرست بوده است.
16مهر-دادسرای انقلاب اسلامی تهران اعلام کرد:"جان پاتیس"جاسوس امریکایی،بعدازتحمل دوران محکومیتش ازاد شدوازطریق اروپاعازم امریکا خواهدگردید.
20ابان-"جرج بوش"باارسال نامه ای برای کنگره ضمن تاکید برعادی نبودن روابط ایران وامریکا حالت فوق العاده را درباره ایران که ازسال1979وضع شده است،تمدیدکرد.
21ابان- اعلام شد که اختلاف نظر واشنگتن وتهران برسر تجهیزات نظامی خریداری شده درزمان رژیم گذشته که همچنان درامریکا توقیف است به  زودی باپرداخت250 میلیون دلار ازسوی امریکا به ایران مرتفع خواهد شد.
25ابان-دادگاه داوری حل اختلافات مالی ایران وامریکا درلاهه،امریکا رابه پرداخت250میلیون دلار به جمهوری اسلامی ایران محکوم کرد.
ازسوی دادستان شهرواشنگتن،ادعای مشارکت ایران وسوریه درسقوط هواپیمای "پان امریکن"ردشد.
30ابان-یکی ازسخنگویان وزارت خارجه امریکاگفت:واشنگتن همواره اعلام کرده است که از بهبود روابط خودباایران استقبال می کند.ماقبلا تصریح کرده ایم که اماده مذاکرات مستقیم سیاسی با مسئولین سیاسی یامسئولین رسمی دولت ایران هستیم.
31ابان-وزارت امورخارجه امریکا اعلام کرد:ایرانیها نباید به تکنولوژی هسته ای غیرنظامی دست یابند زیرا به اغراض درازمدت ایران نمی توان اعتمادداشت.
2اذر-چنین اعلام شد که موافقت نامه ای اصولی طی دوهفته اینده در"دادگاه بین المللی لاهه"بین ایران وامریکا به امضا خواهد رسید که براساس ان امریکا275میلیون دلار غرامت به ایران می پردازد. این مبلغ به عنوان غرامت درقبال تحویل ندادن سلاح های خریداری شده ازسوی ایران دردوران پیش ازانقلاب پرداخت خواهد شد.
سخنگوی وزارت خارجه امریکا اظهار داشت ::امریکا ازامکان بهبود روابط واشنگتن باتهران استقبال می کند.
3اذر-امریکا ازکلیه کشورهای دارای تکنولوژی هسته ای خواست تاازهرگونه همکاری اتمی حتی تحت نظارت اژانسهای بین المللی انرژی باایران خوداری نمایند.
8اذر-وزارت امورخارجه امریکا:امریکابرای جبران ادوات مختلف نظامی که پس از اشغال سفارت امریکا درتهران درسال1979درامریکاضبط شد مبلغ278میلیون دلار به ایران پرداخت می کند.
13اذر-وزارت خارجه امریکا عنوان کرد:260میلیون  دلاربدهی امریکا راازطریق دیوان داوری لاهه تسلیم مقامهای ایرانی کرده است.
"ریچارد کلارک"دستیار وزیر امورخارجه امریکا ازجدی نبودن ایران درپایبندی به تعهداتش درقبال معاهده منع گسترش تسلیحات هسته ای ابرازنگرانی کرد.
20اذر-نشریه"پترولیوم ارگوس"نوشت:ایران 119 هزار بشکه نفت درطی سه ماه سوم سال جاری میلادی(10تیرتا8مهر)بع امریکا صادرکرده است.
23اذر-"محسن نوربخش"وزیر اموراقتصادی ودارایی طی مصاحبه ایی با "بی بی سی"گفت:چنانچه امریکا حسن نیت خود رانشان دهد،مشکلی درحل مناقشه درازمدت12میلیارد دلار داراییهای مسدودشده ایران نخواهد بود.
4دی-چنین اعلام شدکه سرنوشت اموال بلوکه شده ایران درمذاکات حقوقی تهران-واشنگتن درلاهه تعیین خواهد شد."ابراهام سافیر"مشاورحقوقی وزارت امورخارجه امریکا دراین باره اظهارداشت:حل ادعاهای کوچک نشان می دهد ایران وامریکا می توانند مسایل خودراحل کنند.
16دی-به نوشته نشریه"الشرق الاوسط"صادرات امریکا به ایران درسال1991چهاربرابر افزایش یافته است.
"بروس لینکن"کاردار سابق سفارت امریکا درتهران گفت:برقراری روابط ایران وامریکا لازم واجتناب ناپذیر است.
6بهمن-"برژینسکی"مشاور پیشین امنیت ملی امریکا درمصاحبه ای با نشریه واشنگتن تایمز اظهار داشت:ایران بزرگترین قدرت منطقه خلیج فارس شده است.
16بهمن-"جیمزبیکر"وزیرامورخارجه امریکا برای مقابله باافزایش نفوذایران درجمهوریهای مسلمان نشین اسیایی اقدام به تهیه یک طرح جدیدکرده است.دراین طرح،ازکمیته روابط خارجی سنای امریکا حمایت اقتصادی وتسریع درگشایش سفارتخانه های امریکا دراین جمهوریها خواسته شده است.
وزیرامورخارجه امریکا باردیگر امادگی دولت امریکا رابرای مذاکرات مستقیم بادولت ایران اعلام کرد.
21بهمن-"دان کوئل"معاون رییس جمهوری امریکا ازنقض حقوق انسانی وزیرپا گذاشته شدن ازادیهای فردی واجتماعی درجمهوری اسلامی ایران به شدت انتقاد کرد.
26بهمن-سرویسهای اطلاعاتی امریکا گزارش دادند که چین بافروش تکنولوژی ساخت موشک "بالستیک"میان برد به جمهوری اسلامی ایران موافقت کرده است.
4اسفند-وزارت امورخارجه امریکا باصدور بیانیه ای به اتباع خود قویا توصیه کرد ازسفر به جمهوری اسلامی ایران خوداری کنند.
10اسفند-"هاشمی رفسنجانی"رییس مجلس گفت:ایران خسارت حمله  به سکوی نفتی "نصر"رااز امریکا خواهد گرفت.
20اسفند- کنسولگری امریکا در دبی اعلام کردکه صادرات امریکا به ایران طی سال 1991نسبت به یکسال قبل هشت برابر شده واز66 میلیون دلار به 527 میلیون دلار رسیده.
21اسفند-وزیرامورخارجه امریکا گفت:امریکا به زودی باارسال پیامی برای ایران نگرانی خود رااز دسترسی کشورهای خاورمیانه به موشک های "بالستیک"اعلام خواهد کرد.
22اسفند-"بوش"باتاکید براهمیت نقش ایران درمنطقه،جمهوری اسلامی ایران رابه مذاکره باامریکا دعوت کرد.
24اسفند-امریکا ازنفوذ ایران درجمهوریهای مسلمان نشین شوروی سابق ابراز نگرانی کرد.
سال1371
8فروردین-"مارلین فیتز واتر"سخنگوی کاخ سفید دریک کنفرانس خبری اظهارداشت:ماهمواره خواستار روابط بهتر باایران بوده ایم وامروز ازادی گروگانها عامل مهمی دراین زمینه به شمار می اید.
14فروردین-اسنادمحرمانه وزارت خارجه امریکا درباره کودتای 28مرداد1332منتشر شد.
22فروردین-"جرج بوش"عنوان کرد:کمک واشنگتن به بغداد درجریان جنگ هشت ساله باایران،فقط برای مقابله با دولت ایران بوده است نه حمایت ازیک رژیم مشروع ودموکراتیک.
9اردیبهشت-"ادوارد جرجیان"معاون وزیر خارجه امریکا اظهارداشت:مابه ایران پیشنهاد مذاکره مستقیم میان نمایندگان رسمی دو دولت راداده ایم ولی ایرانی ها تاکنون پاسخ صریحی به این پیشنهاد نداده اند.
17اردیبهشت-اعتراض"دفتر حفاظت منافع ایران"به سوء رفتار مامورین فرودگاه واشنگتن باهیئت اقتصادی ایران.
19اردیبهشت-دیوان داوری لاهه توقیف اموال ایران درامریکا راغیرقانونی اعلام کرد.
20اردیبهشت-ازسوی مدیریت قضایی وزارت خارجه امریکا اعلام شد:امریکا خسارتهای ایران را پرداخت خواهد کرد.
9خرداد-"جرج بوش"اظهارداشت:ایران ازبمب هسته ای برای امریکا خطرناکتراست.
23خرداد-معاون وزیرامورخارجه امریکا درامور اسیای نزدیک وخاورمیانه دربرابر اعضای کمیته سیاست خارجی مجلس نمایندگان امریکا گفت:دعوت مجدد واشنگتن ازایران برای انجام مذاکرات مستقیم همچنان پابرجاست امامقامات ایرانی تاکنون ان را نپذیرفتند.
27خرداد-"جرج بوش"بیان کرد:ازادی دوگروگان المانی درلبنان یکی ازبزرگترین موانع راازسر راه بهبود روابط میان امریکا وایران برخواهد داشت.
7تیر-روزنامه"واشنگتن تایمز"ازقول یک تاجر وجاسوس پیشین اسراییلی نوشت که وی رییس جمهوری امریکا را درمذاکرات پاریس برای ازادسازی گروگانهای امریکایی درقبال تحویل سلاح به ایران دیده است.
11تیر-"ویلیام کراو"رییس ستادکل ارتش امریکا اعلام کرد:ناو"وینسنس"درهنگام هدف قراردادن هواپیمای مسافربری ایران درابهای فلات قاره ایران قرارداشت.
12تیر-شبکه تلویزیونی"ای.بی.سی"امریکا گزارش داد تیمهای ویژه ارتش امریکا درجریان جنگ تحمیلی،مخفیانه وبه طور مستقیم درکنار نیروهای بعثی عراق علیه ایران جنگیدند.
21تیر-"کتابخانه عمومی شهر نیویورک"که یک ازپنچ کتابخانه های بزرگ تحقیقاتی جهان به شمار می اید.امادگی خودرابرای همکاری بامراکز فرهنگی واموزشی ایران اعلام کرد.
17مرداد-اعلام شد که صادرات برنج وذرت امریکایی به ایران توسط بخش خصوصی اغازگردید.
1شهریور-ایران باپرداخت260میلیون دلار غرامت به دوشرکت نفتی امریکایی موافقت کرد.
3شهریور-ایران نسبت به تاخیر امریکا درصدورویزا برای معاون وزیرامورخارجه ایران جهت شرکت دراجلاس"اکوسوک"درنیویورک اعتراض کرد.
8شهریور-ایران ادعای رادیو امریکا درباره رفتارسوء باساکنین عرب جزیره ابوموسی راتکذیب کرد.
21شهریور-ایران باردیگر خواستار رسیدگی دیوان لاهه به جنایت سرنگونی هواپیمای ایرباس توسط امریکا شد.
23شهریور-"ادوارد جرجیان"معاون وزیر امورخارجه امریکا برنقش مهم ایران درتامین امنیت منطقه تاکید کرد.
4مهر-سخنگوی وزارت امورخارجه امریکا هرگونه اظهارونظر درباره سه جزیره ایرانی راقویا تکذیب کرد.
18مهر-"دادگاه فدرال امریک"درخواست غرامت وراث قربانیان ایرباس ایران راردکرد.
19مهر-امریکانگرانی خوددرباره فروش احتمالی راکتور اتمی به ایران رابار دیگر به اطلاع مقامات روسی رساند.
26مهر- به نوشته کیهان چاپ لندن:کمال خرازی نماینده ایران درسازمان ملل درماه ژوئن گذشته درشورای روابط خارجی امریکا حضوریافت ودرباره سیاست خارجی ایران برای اعضای شورا توضیحاتی ارائه نمود.
13ابان- یک مقام امریکایی به نام"میلتون مایر"به اتهام انتقال اطلاعات اقتصادی به شرکتهای خارجی وسرویس های اطلاعاتی درتهران بازداشت شد.
16ابان-چنین اعلام شد که شرکت کشتیرانی "امریکن پرزیدنت لاینز"خدمات رسانی به ایران راپس ازنزدیک به13سال تحریم امریکا برضدایران دوباره ازسرمی گیرد.
-انتخاب"بیل کلینتون" نامزد حزب دموکرات به ریاست جمهوری امریکا.
19ابان- به نوشته روزنامه المانی"هندلز بلات"امریکا به طور رسمی ازایران نفت می خرد.
20ابان-چنین اعلام شد که تاکمتر ازدوماه دیگر،صادرات امریکا به ایران به بیش از یک میلیارد دلارخواهد رسید.
29ابان- اغاز مذاکرات امریکا وکشورهای صنعتی غرب برای تشدید مقررات کنترل صادرات کالا وتکنولوژی پیشرفته به ایران.
21اذر-به نوشته نشریه"واشنگتن پست"صادرات امریکا به ایران درسال جاری به 600میلیون دلاررسید.
26اذر-اعتراض امریکا به چین درباره فروش راکتور هسته ای به ایران.
8بهمن-"کنفرانس روابط ایران وامریکادردولت بیل کلینتون" باحضور گروهی ازکارشناسان ایرانی وامریکایی درواشنگتن برگزار شد. دراین کنفرانس عنوان شد:بامسئولان سیاست خارجی ایران درباره روابط ایران وامریکا گفتگو شده است.
10بهمن- یک هیئت نفتی ایران برای گفتگو باشرکت نفتی"اموکو"درباره اختلافات ایران بااین شرکت به امریکا رفت.
11بهمن-"هاشمی رفسنجانی"رییس جمهور درگفتگو باخبرنگاران اعلام کرد:درشرایط فعلی برقراری رابطه با امریکا بااصول واهداف ما درتضاد است.
8اسفند-هیئت نمایندگی ایران درسازمان ملل متحد اتهامات رییس جدید سازمان سیا رادرباره تلاش ایران برای دستیابی به تسلیحات اتمی وکشتارجمعی تکذیب کرد.
سال1372
1فروردین-"رابرت گیتس"گفت که هیچ اطلاعی ازدخالت مستقیم جمهوری اسلامی ایران در بمب گذاری "مرکز تجاری جهانی نیویورک"وترور یکی ازکارمندان"سیا"ندارد.
14فروردین-نماینده جمهوری اسلامی ایران درسازمان ملل متحد عنوان نمود:مواضع اخیر امریکا علیه ایران ریشه درنفوذ رژیم لسراییل درهیئت حاکمه امریکاوتصمیم گیریهای دولت کلینتون،دارد.اتهاماتی که امریکا به ایران نسبت می دهد ناشی از حمایت ایران ازانقلاب فلسطین وتاکید برازادی قدس است.
19فروردین-نماینده ایران درسازمان ملل اظهارات وزیرخارجه امریکا رابه یک یاغی بین المللی تشبیه کرد.برازنده دولت امریکا دانست وگفت:شواهدتاریخی دروغ بودن این ادعاها راثابت می کند.باید دید چه دولتی ذردیگر کشورها کودتا می کند.چه دولتی به پاناما تجاوز کرد وچه دولتی ازرژیم شاه وجنایاتش حمایت کرد.
11اردیبهشت-"سازمان انرژی اتمی ایران"قتل دکتر شهری دانشمند ایرانی مقیم امریکا رامشکوک اعلام کرد وان رانوعی تهاجم فرهنگی خواند.
15اردیبهشت-درپی دستگیری"حسینی شاهرودی"عضوهیئت ایرانی شرکت کننده دراجلاس "صندوق بین المللی  پول"توسط پلیس امریکا،رییس قوه قضاییه و150نماینده مجلس به این عمل اعتراض کردند وسفیرسوییس به عنوان حافظ منافع امریکا درایران به وزارت خارجه احضارشد.
26اردیبهشت-"رابرت گیتس"رییس پیشین سازمان سیا گفت:ماسندقطعی داریم که ایران درپی تولید سلاح شیمیایی واتمی است وتاکنون چندین هزار تن مواد شیمیایی تهیه کرده است.
29اردیبهشت-سیاست"مهار دوجانبه"ازجانب "مارتین ایندایک" مسئول امورخارجی درشورای امنیت ملی امریکا،دراجلاس سالانه موسسه مطالعات خاورنزدیک درشهر واشنگتن علیه ایران وعراق اعلام شد.
1خرداد-فرمانده نیروی دریایی امریکا درمنطقه خلیج فارس اظهار داشت:ایران باخرید زیردریایی قادراست ضمن کنترل تنگه هرمز،حرکت کشتیرانی دراین ابراه رامحدود سازد.
9خرداد-"وارن کریستوفر"گفت:بایدعلیه احساسات ضد امریکایی ایرانیها دست به اقدامات شدیدتری زد وبه همین جهت امریکا برای منزوی کردن ایران تلاش می کند.امریکاطبق سیاست جدیدش درقبال ایران سعی خواهد کرد رویه وچین راراضی کند که قراردادهای فروش اسلحه به ایران رالغو کنند وهمچنین کوشش خواهد کرد که ژاپن،المان وانگلیس رامتقاعد کند که وامهای خود رابه ایران قطع نمایند.
18خرداد-"دیوان عالی امریکا"اقامه دعوی علیه عاملان جنایت سرنگونی هواپیمای ایران را ردکرد.
7تیر-"وارن کریستوفر"بیان داشت:تلاش ایران برای دستیابی به سلاح کشتارجمعی ان را به یک کشورمنفور تبدیل کرده است.مابه مرور زمان به حمله به مراکز هسته ای ایران فکر خواهیم کرد.
13تیر-"هاشمی رفسنجانی"رییس جمهور ازادعاهای امریکا وسازمانهای بین المللی درحمایت از دموکراسی وحقوق بشر به شدت انتقادکرد وگفت:جنایت حمله امریکا به هواپیمای مسافربری ایران،سند زنده ودائمی قلدری وتجاوزگریهای امریکا درجهان است.
14تیر-"جعفرانالویی"داروساز 55ساله ایرانی که بیش از5سال است درزمینه کشف داروی ضدسرطان تحقیق می کند درراه بازگشت ازامریکا به ایران مفقود شد.وی برای معالجه وادامه تحقیقات خودبه امریکا سفرکرده بود.
31تیر-150تن ازنمایندگان کنگره امریکاطی نامه ای به رییس جمهور امریکا ازوی تقاضا کردند ازفروش هواپیماهای بوئینگ به ایران جلوگیری کند.
7مرداد-"ادواردجرجیان"معاون وزیر امورخارجه امریکا دریکی ازکمیته های کنگره امریکا اعلام کرد:واشنگتن تنها بامسئولان دولت ایران گفتگوخواهدکرد.وی افزود:امریکاخواهان براندازی دولت ایران ویادیکته کردن مواضع واشنگتن برای اجرا درایران نیست.امریکاخواهان تحریم ومنزوی کردن ایران نیست وتنها خواهان تغییر روش این کشوراست.
9مرداد-دولت ایران نسبت به اقدامهای غیرقانونی نیروی دریایی امریکا درخلیج فارس ودریای عمان به وزارت خارجه امریکا اعتراض کرد.
20شهریور-به نوشته روزنامه"وال استریت ژورنال"دولت امریکا،بانک جهانی رامجبور به قطع پرداخت وام به ایران کرد.
3مهر-درپی موضعگیری "رجایی خراسانی"نماینده مجلس مبنی بربرقراری رابطه باامریکا،رادیو امریکا شب گذشته ضمن اشاره به نامه "رجایی خراسانی"برقراری رابطه میان ایران وامریکا رایک ضرورت خواند.صدای امریکا مدعی شدموضع رجایی خراسانی موضع اکثریت نمایندگان مجلس وجناحهای سیاسی ایران است ومخالفان رابطه باامریکا دراقلیت قراردارند.
17مهر-جمعی ازجانبازان انقلاب اسلامی حین بازدیدازنمایشگاه بین المللی تهران بامشاهده چندکمپانی امریکایی درنمایشگاه ازجمله کمپانی جنرال موتورز،ادمیرال،به شدت عصبانی شدند وحضوراین کمپانی ها رامخالف باارزشهای انقلاب اسلامی وخط روشن حضرت امام خمینی ورهبری معظم انقلاب دانستند.این جانبازان درمقابل غرفه یکی ازاین کمپانی ها به اقدام مسئولان این غرفه دراهدای پرچم فلزی به کودکان بازدیدکننده واکنش نشان دادند وشعارمرگ برامریکا سردادند.
13ابان-رهبرانقلاب بیان داشت:بعدازرحلت امام خمینی،یکی ازشاه بیتهای تبلیغاتی دشمن همین بود که بله امام رفت واینها دیگرراه امام رارها کرده اند وچه بالاتر ازاین رابگویند که امام چه وقت گفته بود ما باامریکا مذاکره نکنیم،چه موقع امام چنین حرفی زده بود؟
امام همان چند روز وچند وقت زمان خودش راگفته بود اماچه وقت برای همیشه مارانهی کرد؟یعنی حتی درنص نظرات امام که درصدها سخنرانی ونوشته قاطع وصریح بیان شده،تصرف وتردید کنند.پس انها می خواهند به عنوان اولین ضربه جمهوری اسلامی راازابرو وحیثیت،صلابت،قدرت وقامت استواری که در چهره ها وخاطره های ملت های مسلمان دنیا پیدا کرده است،ساقط کنند.....
امریکاییها برای مذاکره فشار می اورند ،اصرارمی کنند ومرتب می گویند چراایران با مامذاکره نمی کند.متاسفانه یک عده ادمهایی هم دردرون خودماهستند که من نمی دانم مرعوبند،بی اطلاعند یاغیرسیاسی اند که همین حرفها راتکرار می کنند.من نمی دانم اینها می فهمند چه می گویند؟غالبا ادمهای غیرمسئول گاهی زمزمه می کنند چرا مسئولین باامریکا مذاکره نمی کنند وچرانمی روند حرف بزنند؟حرف زدن چه ضرری دارد؟اینها خیال می کنند مذاکره ماباامریکا مثل حرف زدن دونفر ادم معمولی است که یک گوشه ای بنشینند وحرف بزنند.اینها نمی فهمند این مذاکره ای که دشمن این قدر دارد روی ان اصرار می کند چه خطرات بزرگی برای جمهوری اسلامی دارد.....امروزیک عده ادم ضعیف نباید وسوسه کنند وجوری بشود که جوان ما ودانشجوی ما خیال کند که این چه کاری بود که مادرسال58کردیم ولانه جاسوسی امریکا راتسخیر کردیم نه اقا یکی ازبهترین کارهایی که درانقلاب ماشد،همان کاربود.
9بهمن-دولت جمهوری اسلامی ادعاهای "جیمز وولسی"رییس "سازمان سیا"درمورد ایران راعاری ازحقیقت ونشانگر خصومت امریکا باانقلاب اسلامی ایران دانست.رییس "سیا"مدعی شده بود که ایران حمایت خودرا ازتروریسم قطع نکرده وبه تنهایی قادر خواهد بودحداکثر تاده سال اینده سلاح هسته ای بسازد.
9اسفند-"علی نقی خاموشی"رییس اتق بازرگانی وصنایع ومعادن ایران گفت:مابسیار علاقه مندیم که روابط خوبی باتمام کشورها به غیراز اسراییل داشته باشیم.البته به نظرمن عدم نزدیکی باامریکاه اشتباه است ومن به عنوان یک شهروند ایرانی احساس می کنم که خود امریکاست که نمی خواهد بامارابطه داشته باشد واگرامریکا راست می گوید ابتدا خود قدم اول رادرجهت بهبود روابط باایران بردارد وماهم بعد تصمیم خواهیم گرفت.
سال1373
18فروردین-"خرازی"نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران درسازمان ملل باارائه اطلاعات وامار واستناد به گزارشها واظهار نظرهای بین المللی درمورد مبارزه ایران بامواد مخدر،ادعاهای معاون وزیرامورخارجه امریکا رامغرورانه خواند."رابرت گلیارد"معاون وزیرامورخارجه امریکا ادعا کرده بود جمهوری اسلامی ایران وسه کشور سوریه،نیجریه وبرمه درزمینه مبارزه بامواد مخدر موفق نبوده اند.
22فروردین-"خرازی"گفت:ایران درشرایط کنونی حاضرنیست باب مذاکره راباامریکا بازکند.
22اردیبهشت-درگزارش وزارت خارجه امریکا،تهران خطرناکترین حامی تروریزم درجهان ومنشا بیشترین نگرانیهای امریکا درزمینه تروریزم اعلام شد.
24اردیبهشت-مدیر کل مطبوعات ورسانه های خارجی وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی،طی نامه ای به سردبیران روزنامه های کشور از انها خواست درجلسه ای باحضور13تن ازسردبیران نشریات امریکایی با انان به گفت وشنود بپردازند.
25اردیبهشت-سردبیران روزنامه های ایرانی ازگفتگو باسردبیران نشریات امریکایی امتناع کردند.
24خرداد-دولت جمهوری اسلامی ایران نسبت به تخلفات واقدامات تحریک امیز کشتی های امریکایی وهلی کوپترهای جنگی امریکا دررهگیری وایجاد مزاحمت برای شناورها وهلی کوپترهای ایرانی درابهای دریای عمان وخلیج فارس طی نامه ای به دبیر کل سازمان ملل اعتراض کرد.
26خرداد-"رابرت پلیترو"معاون وزیرامورخارجه امریکا گفت:ایران درامریکا دارایی که قابل ازادشدن باشد ندارد.درحال حاضر طرح طلبهای امریکا ازایران مطرح است.ماهمچنان بخشی ازتجهیزات نظامی خریداری شده ازسوی ایران دررژیم سابق رانگهداشته ایم.
3تیر-نماینده ایران درسازمان ملل اظهار داشت:چندین میلیارد دلار ازاموال وداراییهای ایران دراختیاردولت امریکا است.
5تیر-معاون دفتر خدمات حقوقی ایران،مشخصات اموال وداراییهای بلوکه شده ایران درامریکا رااعلام کرد.
11تیر-"رجایی خراسانی"نماینده مجلس گفت:این سئوال مطرح است که چطور امکان دارد باکشوری که رابطه سیاسی نداریم واین همه شعار علیه او می دهیم تااین مقدار رابطه تجاری داشته باشیم.
29تیر-"بهزادنبوی"گفت:بنده به عنوان امضا کننده بیانیه الجزایر ادعا می کنم که به هیچ وجه دارایی قابل ملاحظه ای ازایران درامریکا وجودندارد واردات کشورازامریکا درسال1369،60میلیون دلاربوده که بایک جهش درسال71به 800میلیون دلار رسید.گسترش روابط عادی اقتصادی باامریکا رابه هیچ وجه به صلاح مملکت نمی دانم.
20شهریور-رییس دفتر هماهنگی مقابله باتروریزم امریکا،گفت:به نظر می رسد بمب گذاریهای اخیردربوینوس ایرس،لندن وپاناما توسط تروریستهای تحت الحمایه ایران انجام گرفته باشد.
7مهر-سخنگوی انرژی اتمی ایران،ادعای امریکا رادرمورد فعالیتهای هسته ای غیرقانونی به شدت تکذیب کرد.
20مهر-امریکا ازژاپن خواست که ازپرداخت وام به ایران خودداری کند.
23مهر-ایران باردیگر به ایجاد مزاحمت ناوگان جنگی امریکا برای هواپیماها وهلی کوپترهای گشت دریایی ایران درخلیج فارس ودریای عمان اعتراض کرد.
17دی-"بانک مرکزی امریکا"شعب بانکهای ایرانی درنیویورک رابه دلیل تاخیر درارائه گزارشهای سالانه به مقامات امریکایی جریمه کرد.به همین لحاظ بانک صادرات125هزاردلار،بانک سپه100هزاردلار،بانک ملی60هزاردلارجریمه تعیین شده راپرداخت کردند.
24دی-"ویلیام پری"وزیردفاع امریکا شایعه تولید سلاح هسته ای توسط ایران راردکرد وگفت ما در حال حاضر چنین مسئله ای رامشاهده نمی کنیم.
5بهمن- ادعای دخالت ایران درسرنگونی هواپیمای مسافربری امریکا برفراز اسکاتلند ازسوی "محمدی"سخنگوی وزارت امورخارجه تکذیب شد.
6بهمن-امریکا وانگلستان دخالت ایران درانفجار هواپیمای"پان امریکن"برفراز لاکربی راردکردند.
12بهمن-"ارتورهوز"معاون وزیرخارجه امریکا درامور خاورمیانه گفت:باردیگربه ایران پیشنهاد می کنیم وارد مذاکرات مستقیم باامریکا شود.
19بهمن-"کریستین شلی"سخنگوی وزارت خارجه امریکا باعبور خط لوله نفتی دریای خزر ازجمهوری اذربایجان ازطریق ایران مخالفت کرد.
22بهمن-"نیوت گینگریچ"رییس مجلس نمایندگان امریکا ورهبرحزب جمهوریخواه خواستار سرنگونی دولت ایران شد.
24بهمن-"حسن روحانی"دبیرشورای عالی امنیت ملی به اظهارات رییس مجلس نمایندگان امریکا پاسخ داد.
6اسفند-دکتر ولایتی وزیرخارجه اظهارات گینگریچ درمورد فعالیتهای هسته ای ایران رابی اساس خواند.
15اسفند-"عباس ملکی"معاون اموزش وپژوهش وزارت امورخارجه گفت:برقراری رابطه باامریکا دردستورکار وزارت خارجه ایران نیست.
24اسفند-رادیودولتی امریکا عنوان کرد:دستورالعمل"بیل کلینتون"درمورد منع معامله شرکتهای نفتی امریکایی باایران ازنیمه شب گذشته به اجرا گذاشته شد.
25اسفند-سخنگوی وزارت خارجه ایران:دستورالعمل کلینتون درمورد منع معامله باایران فاقد اهمیت است.
سال1374
14فروردین-"خرازی"نماینده دائم ایران درسازمان ملل اتهامات امریکا درباره استقرار سلاحهای شیمیایی درجزایر ایرانی خلیج فارس راتکذیب کرد.
15فروردین-روسیه تقاضای امریکا رابرای لغو معامله یک میلیاردلاری فروش راکتور هسته ای به ایران رارد کرد.
24فروردین-سازمان سیا،خواهان بودجه 19میلیون دلاری برای ادامه عملیات خودعلیه عراق وایران درسال1996شد.
26فروردین-نماینده دائمی جمهوری اسلامی درسازمان ملل بیانیه هاشمی رفسنجانی رییس جمهور رادراختیار "پطروس غالی"دبیرکل سازمان ملل قرارداد.دراین بیانیه امده است:دولتمردان امریکا جهت منحرف کردن افکارعمومی حتی گستاخانه صحبت از خشکاندن ریشه ملت ایران باسابقه هزاران سال تمدن نمودند.ایران امروز اماده است هرزمان که صلاح بداند به روابط اقتصادی موجود خاتمه داده وبرنامه سازندگی خود راباتمام قوا ادامه دهد.
10اردیبهشت-"بیل کلینتون"درکنگره یهودیان امریکا اعلام کرد قصد دارد روابط تجاری امریکا باایران راقطع کند.
13اردیبهشت-کشورهای مهم صنعتی ازجمله اروپاییها وکانادا طرح تحریم امریکاعلیه ایران راردکرد.
14اردیبهشت-برخی ازنمایندگان کنگره امریکا به طرح تحریم کلینتون علیه ایران اعتراض کردند.
19اردیبهشت-دستورالعمل اجرایی" بیل کلینتون"برای منع کامل تجارت وسرمایه گذاری درایران اعلام شد.
-"هاشمی رفسنجانی"رییس جمهور درگفتگو با خبرنگار شبکه تلویزیونی"ای.بی.سی"امریکا:
خبرنگار:16سال ازانقلاب می گذرد واوضاع درروابط بین ایران وامریکا بدترشده است؟ایا شما برای بهبود روابط پیشنهاداتی دارید؟
رییس جمهور:به دولت امریکا بگویید ازاین کارهای خامی که می کند دست بکشد.
"حسن روحانی"نایب رییس مجلس دراجتماع دانشجویان بسیجی گفت:شعار زیبای مرگ برامریکا درکشور ما وحدت افرین شده است.
28خرداد- سران هفت کشور صنعتی دراجلاس "هالیفاکس"به تقاضای امریکا درمورد تحریم ایران پاسخ مثبت نداد.
12تیر-"هاشمی رفسنجانی"رییس جمهور درگفتگوی مستقیم با"کریستین امانپور"خبرنگارشبکه تلویزیونی"سی.ان.ان"امریکا گفت:
من تحریم امریکا رایک اقدام منطقی نمی دانم بهتربود نوعی روابط اقتصادی وفرهنگی بین دوکشور وجود می داشت.شاید ایران وامریکا دراینده،  روزی بتوانند درمواردی روابط بهتری داشته باشند.
خبرنگار:ایا فکرمی کنید راهی وجود دارد که شما به نوعی بااتخاذ تمهیداتی گامی به طرف امریکاییها نشان دهید شما ادمهای بدی نیستید انگونه که مردم امریکا ازشما تصوردارند؟
هاشمی رفسنجانی:مامعتقدیم ایرانیها واقعا ادمهای خوبی هستند،امریکاییها باید تصور خود رانسبت به ایرانیها اصلاح کنند وفکرشان رادرچهارچوب تبلیغات صهیونیستها محدود نکنند.
16تیر-هاشمی رفسنجانی درخطبه های نمازجمعه گفت:پس ازتحریم اقتصادی امریکا علیه جمهوری اسلامی،وضع اقتصادی مابهتر شده وانسجامی که مادنبال ان بودیم درمردم به وجود امده است.
9مهر-"ناطق نوری رییس مجلس گفت:امریکا ازاین که درایران دین و ولایت فقیه حاکم است،می ترسد ونگران است که برای سایرکشورها الگو شود.
سال 1375
13تیر-سرپرست"دفترخدماتی حقوقی بین المللی"ریاست جمهوری ایران گفت:امریکا بیش از 101میلیون دلارغرامت برای سرنگونی هواپیمای مسافربری ایران پرداخت کرد.
19تیر-"محمدهاشمی"معاون رییس جمهوری بیان کرد:تاهنگامی که امریکا دست اززورگویی برندارد مذاکره بی معناست.
20تیر-"ریچارد مورفی"گفت:امریکا باید یک سیاست اشتی جویانه درقبال ایران درپیش بگیرد.
مجلس سنای امریکا،لایحه قانونی تشدید مجازات شرکتهای خارجی طرف قرارداد ایران ولیبی راتصویب کرد.
"دکترولایتی"وزیر خارجه ایران طی نامه ای به دبیر کل سازمان ملل خواستار اقدام سازمان ملل برای جلوگیری ازعواقب نامطلوب رفتار مقامهای امریکایی علیه ایران شد.
15مرداد-"بیل کلینتون"متن قانونی که مجازاتهای اقتصادی علیه ایران ولیبی راتشدید وبرمجازاتهای مالی علیه شرکتهای خارجی سرمایه گذار دربخشهای نفت وگاز این دوکشور تاکید می کند امضا کرد.به موجب این قانون شرکتهای خارجی که بیش از40میلیون دلار درسال دربخش نفت وگاز ایران ولیبی سرمایه گذاری کنند به وسیله امریکا مجازات اقتصادی می شوند.
کلینتون پس از امضای لایحه"داماتو"گفت:امیدوارم این لایحه بتواند منابع مالی کشورهای حامی تروریسم رامحدود کند.
16مرداد-سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت:لایحه تشدید تحریمها علیه ایران ولیبی وکوبا بامقررات تجارت ازاد بین المللی ناسازگار است وروابط ومنافع متقابل میان دولتها را نادیده می گیرد.
18مرداد-نماینده دائم ایران درسازمان ملل درنامه به دبیرکل سازمان ملل متحد به چند مورد تجاوز امریکا به حریم هوایی ایران اعتراض کرد.
"اقازاده"وزیرنفت اعلام کرد که قانون داماتو شکست خواهدخورد.
23مرداد-سخنگوی وزارت خارجه بیان کرد:درپی اختصاص20میلیون دلاربودجه ازسوی امریکا برای سرنگونی جمهوری اسلامی ایران،به دیوان داوری لاهه شکایت کرد.
11شهریور-"الفونس داماتو"سناتورامریکایی خواستار اجرای مجازاتهای تجاری پیش بینی شده برضد چند شرکت نفتی خارجی به ویژه فرانسوی،مالزیایی وترکیه که باایران همکاری می کنند ،شد.
18شهریور-"نیکلاس برنر"سخنگوی وزارت خارجه امریکا گفت:قانون داماتو،درحال حاضر اجرا نمی شود وتنها 6ماه پس از زمان تصویب،درهر مورد خاص بادستور رییس جمهور امریکا به اجرا گذاشته می شود.
21شهریور-"علی نقی خاموشی"رییس اتق بازرگانی وصنایع ومعادن ایران گفت:شرکتهای بخش خصوصی ایران وشرکتهای امریکایی طرف قرارداد انها علیه تصمیم دولت امریکا دردادگاههای فدرال این کشور اقامه دعوی خواهند کرد.
27شهریور-درچهلمین اجلاس بین المللی انرژی اتمی در وین،ایران خواستار موضع گیری قاطع مجامع بین المللی نسبت به تهدیدات اتمی امریکا ورژیم صهیونیستی شد.
5ابان- وزارت خارجه امریکا اعلام کرد:امریکا اماده گفتگوهای محدود باایران است.                                                                                                                                                                                                                          
16ابان-انتخاب مجدد"بیل کلینتون" نامزدحزب دموکرات به ریاست جمهوری امریکا.
21اذر-"دکترحسن روحانی"نایب رییس مجلس درمادرید گفت:واشنگتن پیشنهادهای متعددی رابرای مذاکره باایران داده است که این پیشنهادها به وسیله نمایندگان امریکا درکشورهای مختلف منطقه وهمچنین سفرای کشورهای عربی به ایران ارائه شده است.
10دی-یک مقام اژانس اطلاعات دفاعی امریکاگفت:هیچ مدرک محکمی دال بردخالت ایران بایکی ازگروههای مرتبط با ان درانفجار ظهران وجودندارد.
6بهمن-"ادواردجورجیان"معاون سابق وزارت خارجه امریکا خواستارمذاکره مستقیم میان ایران وامریکا شد.
11بهمن-"بروس لینکن"کاردارپیشین سفارت امریکا درتهران گفت:ازنبودن مناسبات میان ایران وامریکا بسیار متاسف هستیم زیرابه نفع هیچ یک ازدو کشور وبه خصوص دوملت نیست که دودولت بعد ازشانزده سال همچنان رویاروی یکدیگر باشند.
"مادلین البرایت"وزیرخارجه امریکا عنوان کرد:سیاست مهار دوگانه علیه ایران وعراق همچنان ادامه خواهد یافت.
20بهمن-درپی شکایت رسمی ایران،امریکا به خاطرحمله به سکوهای نفتی"رشادت"در27مهر1366به دیوان بین المللی لاهه احضار شد.
27بهمن- رادیواسراییل به نقل ازمحمدجواد لاریجانی که درلندن به سر میبرد، گفت:امریکا به علت نداشتن رابطه دوستانه با ایران،هرروز ضرر می کند.هدف هر دوکشورایران وامریکا حفظ ارامش درمنطقه خلیج فارس وحتی غیر نظامی کردن ان است.
به نوشته نشریه"گاردین"درایران وامریکا به طورقزاینده تعاریف بیشتری برای برقراری مذاکرات میان دوکشوروجوددارد."گری سیک"مشاورامنیت ملی "جیمی کارتر"که تماس منظم خود رابامقامهای ایران حفظ کرده معتقداست که وزیرامورخارجه جدید امریکاهیچگونه علاقه ای نسبت به رژیم صدام ندارد واین موضوع ممکن است سبب اتخاذ سیاست ملایمتری نسبت به ایران شود.
30بهمن- یک دیپلمات بلندپایه دردوحه قطر درگفتگو بارویتر گفت:قطرکه دارای روابط مثبت وروبه رشد باامریکا وایران است تلاش داردتابین امریکا وایران میانجیگری کند.وی گفت نامه ای ازسوی امیر قطرمبنی برعادی سازی روابط بین ایران وامریکا تسلیم ایران ونامه مشابهی نیزبه کاخ سفید وبرای "کلینتون"ارسال شده است.
 
دراین حال قائم مقام سفیر امریکا دردوحه گفت:ما نیاز به میانجیگری نداریمزیرا باایرانیها درلاهه ودرسازمان ملل وازطریق سفارت سوییس ارتباط داریم.اما هرکس قصد میانجیگری داشته باشد امریکا ازان استقبال می کند.مشکل فعلی مشکل تهران است.
11اسفند- ایران موارد جدیدی ازمزاحمت های دریایی امریکا رادرخلیج فارس به سازمان ملل گزارش کرد.
13اسفند-"نیکلاس برنر"سخنگوی وزارت خارجه امریکا گفت:ایران وعراق برای اروپا وخاورمیانه تهدید جدی به شمار می روند وباید این دو کشور مهار شوند. 

پایان

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و هشتم بهمن ۱۳۹۳ساعت 16:47  توسط فریدون فیض زاده  | 

آفتاب است و بیابان چه فراخ !

نیست در آن نه گیاه و نه درخت.

غیر آوای غرابان، دیگر

بسته هر بانگی از این وادی رخت.

 

در پس پرده ای از گرد غبار

نقطه ای لرزد از دور سیاه:

چشم اگر پیش رود ،می بیند

آدمی هست که می پوید راه.

 

تنش از خستگی افتاده زکار.

بر سر و رویش بنشسته غبار.

شده از تشنگی اش خشک گلو.

پای عر یا نش مجروح ز خار.

 

هر قدم پیش رود ،پای افق

چشم او بیند دریایی آب.

اندکی راه چو می پیماید

می کند فکر که می بیند خواب.

 

سهراب سپهری

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و هفتم بهمن ۱۳۹۳ساعت 15:14  توسط فریدون فیض زاده  | 

سال1356
2فروردین-موافقتنامه اتمی ایران وامریکا امضاء گردید.
7فروردین-"ارتشبد جورج براون"رییس ستاد مشترک ارتش امریکا به ایران امدوباارتشبد ازهاری رییس ستاد وفرماندهان نیروهای سه گانه ایران ملاقات کرد. 

20فروردین-"کارتر"رییس جمهورامریکا،"ویلیام سولیوان"سفیرامریکادرفیلی پین رابه عنوان سفیرجدید درایران منصوب کرد.سولیوان قبل ازورود به ایران،دیداری توضیحی-تشریحی با"سایروس ونس"وزیر خارجه وقت امریکا داشته است که درمورد ان چنین می نویسد:درنخستین ملاقات با"ونس"ازوی پرسیدم که دلیل انتخاب من برای این پست سفارت درکشوری که هیچگونه تجربه وسابقه ای درباره ان ندارم چه بوده است.وزیرخارجه درجواب گفت:برای پست سفارت ایران درجستجوی دیپلماتی بوده اندکه درکشورهایی که با حکومت های متمرکز واستبدادی اداره می شوند تجربه کافی داشته وبتواندبایک زمامدار مقتدر وخودکامه کارکند.

"سولیوان"سفیرجدیدامریکا درایران طبق یک رسم معمول قبل ازامدن خودبه محل تازه ماموریت،به ملاقات با"کارتر"فراخوانده شد.وی دراین مورد می نویسد:

کارتردراغازصحبت خودبراهمیت استراتژیک ایران برای امریکاومتحد قابل اعتماد برای کشورش یاد کردوبه گرمی ازاوپشتیبانی نمود.کارترهمچنین اهمیت ایران رابه عنوان یک عامل ثبات برای امنیت منطقه حساس خلیج فارس مورد تاکیدمجدد قرارداد ودرخاتمه موضوع قیمت نفت وسایر مسایت موردعلاقه بین دوکشور رامتذکرشد.

فروردین-اسناد سفارت امریکا.ج8.سند22.سری.ازسفارت امریکا درتهران به وزارت خارجه:........به خواهش ما،ایران درکمیسیون چهاردولت درویتنام شرکت کردوبه متفق ما،ویتنام جنوبی تجهیزات نظامی تحویل داد.اواخر یک واحد برای نظارت برمتارکه درارتفاعات جولان فرستاد.به توصیه ماایران مساعدت مالی به مصر وعده ای ازکشورهای دیگرنیازمند تحویل داد که دراین کشورها منافع ماباایران مشترک بود.

20اردیبهشت-"زاهدی"درکالج"وست مینستر"امریکابیان داشت:اگررهبری ایران وغلاقه ما برای امنیت خلیج فارس به کار گرفته نمی شدتاکنون امنیت این منطقه حیاتی جهان رابه بازیچه گرفته بودند.

6خرداد-"زاهدی"دریک میهمانی درشهر"دالاس"امریکاگفت:ایران به تنهایی وسیع ترین بازار برای کالاهای امریکایی درمنطقه است.وی توجه مقامات امریکایی رابه این نکته جلب کرد که اگر خواسته های ایران رادرک نکنندممکن است این بازار بزرگ راازدست بدهند.وی افزود:شمابایدبهترین امکانات خودرابرای مافراهم کنیدواگراین کار رانکنید،رقبای شما این کارراخواهندکرد.وشمافرصت گران بهایی راازدست خواهید داد.وی درمورد دانشجویان مخالف ایرانی درامریکاگفت:وجود وحرفهای این جوانان همه مسخره است بایددیدکه ایا واقعا انها ایرانی هستند؟ایا مزدور واجیرشده نیستند؟

10خرداد-"جمشیداموزگار"درپاریس با"سایروس ونس"وزیرخارجه امریکا دیدارکرد.دراین دیدار نقش ایران درکنفرانس شمال وجنوب ازسوی امریکا ستوده شد.

11خرداد-پلیس امریکا اعلام کردکه56دانشجوی ایرانی رابه علت تظاهرات درمحوطه کالج بازداشت کرده است.

18خرداد-"ویلیام سولیوان"سفیرجدیدامریکاکارخودرادرایران شروع کرد.

29خرداد-شاه درمصاحبه با رادیو فرانسه گفت:اگرقرارباشد دفاع ازحقوق بشر،مارابه سوی شکستن وتبعیت سوق دهد،دیگرنام ان حقوق بشر نیست.

مامی توانیم ازهرجا که مایل باشیم خریدکنیم.ولی چه کسی جانشین یک ایران"دوست برای امریکا"شود؟هیچ دلیل وجودندارد که مابه امریکا بیش ازانچه  امریکا به مامحتاج است،نیازمندباشیم.

10تیر-سمینار"سرمایه گذاری درایران"درشهرواشنگتن تشکیل شد."براون"رییس بنگاه خاورمیانه،وسفیرامریکادرلبنان دراین سمینارگفت:درایران است که فرصت سرمایه گذاری برای ماوجود دارد،بنابراین به جای اینکه ماایران راازخود دورکنیم،بایددرصددجلب دوستی بیشتر بااین کشور براییم.

12تیر-"فرح"درامریکاگفت:توجه به حقوق فردرایران ریشه عمیق دارد.

22تیر-"جمشیداموزگار"نماینده ایران در"اوپک"دراجلاس این سازمان گفت:غرب بایدازتلاش برای ارزان نگه داشتن نفت دست بردارد.

9مرداد-درپی تصمیم"کارتر"مبنی برپس گرفتن موقت طرح فروش"اواکس"،ایران پیشنهاد خرید"اواکس"ازامریکا راپس گرفت.به دنبال تصمیم موقت کارتر،که زیرفشار برخی ازاعضا ی کنگره امریکا صورت گرفته بود،"ونس"وزیرخارجه امریکا،تاخیر درفروش"اواکس"به ایران رایک اشتباه خطرناک خواند.

14مرداد-درپیام شاه به مناسبت سالروز مشروطیت امده است:دموکراسی فقط بامفهومی که درایران می تواند ثمربخش باشد.برای مادموکراسی یک کالای وارداتی نمی تواندباشد.

18مرداد-مذاکره برای خرید8راکتور هسته ای ازامریکا اغاز شد.

22مرداد-موافقت بافروش راکتورهای هسته ای امریکا به ایران به تصویب کنگره امریکا موکول شد.

8شهریور-"کارتر"خواستار موافقت کنگره درمورد فروش رادارهای پرنده(اواکس)به ایران شد.

16شهریور-چنین اعلام شد که ایران برای خرید 7دستگاه رادارپرنده(اواکس)1.2میلیارددلار به امریکا پرداخت خواهدکرد.

19شهریور-"کارتر"اظهارداشت:دفاع ازایران برای امریکا اولویت دارد.

20شهریور-"شاه"درمصاحبه باروزنامه کیهان عنوان نمود:استعمارگران،یکباره لیبرال وازادی خواه  ومدافع حقوق انسان ها شده اند.

2مهر-کاخ سفید اعلام کرد:کارتر عازم ایران خواهد شد.

6-مهراعلام شد که ایران بادریافت وامی به مبلغ2میلیون و600هزاردلار از"موسسه توسعه صادرات امریکا"طرح صنایع چوب وکاغذ ایران(چوکا)رابه مرحله اجرامی گذارد.

11مهر-بیست سناتور امریکایی بافروش "اواکس"به ایران مخالفت نمودند.این تعدادازسناتورها درمورد افتادن اواکس ها به دست شوروی اعلام خطرکردند.

12مهر-"خلعتبری"وزیرخارجه دربازگشت ازامریکاگفت:"ونس"وزیرخارجه امریکابه فروش "اواکس"به ایران خوشبین است.

16مهر-کنگره امریکا باخودداری ازوتوکردن فروش"اواکس"به ایران،به دولت کارتر اجازه فروش داد.

18مهر-"نلسون راکفلر"معاون سابق رییس جمهوری امریکا واردتهران شد.

25مهر-"راکفلر"درتهران بیان داشت:کمک به ایران،کمک به امریکاست.ماهمیشه درکنارایران ایستاده ایم زیرااین به نفع خودمان خواهد بود.

4ابان-"مایکل بلومنتال"وزیرخزانه داری امریکا،به تهران امدوباشاه دیدارکرد.وی درتهران بیان نمود:خریدهای ایران ازامریکا از40میلیارددلار تجاوزمی کند.

9ابان- درتهران اعلام شد که هیئت اجرایی شورای بازرگانی ایران وامریکا،درژنو تشکیل جلسه خواهد داد.سرپرست هیئت ایرانی دراین نشست،"قاسم لاجوردی"سرمایه داربزرگ وازصاحبان گروه صنعتی بهشهر وسناتور مجلس سنا بود.

19ابان-دراستانه ورود شاه،به امریکا،سخنگوی وزارت خارجه امریکا،به مقامات ایرانی درموردتظاهرات ضد شاه درامریکا بیدارباش داد.این سخنگو اظهارداشت:شاهنشاه به عنوان مظهر امنیت وثبات منطقه،بزرگترین مانع برای انارشیستها شناخته می شوند.

22ابان-عزیمت شاه به امریکا،شاه که همچون سال1340وارددوره بحرانی روابط سیاسی با دموکراتهای امریکا شده بود،برای حل مسائل فیمابین ورهایی ازبحران روابط،به امریکا سفرکرد.

-برپایی تظاهرات گسترده دانشجویان ایرانی در مقابل کاخ سفید دراعتراض به سفرشاه به امریکا.

24ابان- شاه و کارتر،نخستین دورمذاکراتشان را اغاز کردند. مسائل منطقه،بهای نفت،خریداسلحه واوضاع داخلی ایران ازمهمترین محورهای مذاکرات فیمابین بود.

25ابان-درمراسم سخنرانی شاه وکارتر واوج گیری تظاهرات ضدشاه ازسوی دانشجویان ایرانی،پلیس امریکا ازگازاشک اور استفاده نمود،به طوری که هنگام سخنرانی ازچشمان شاه وکارتر اشک جاری شد.

-کارتر پس از اولین دورمذاکرات باشاه،عنوان کرد:خواهان ایران نیرومند تحت رهبری شاه هستم. امریکا نیازهای نظامی ایران را تامین می سازد.

شاه قبل ازضیافت رسمی شام که قراربود درکاخ سفید به افتخار وی برپا شود یک کنفرانس مطبوعاتی تشکیل داد وباتصمیم خوددرباره مخالفت باهرگونه افزایش قیمت نفت درکنفرانس ماه دسامبر اوپک اعلام داشت.

ویلیام سولیوان،سفیرامریکادراین موردچنین می نویسد:......محافل اقتصادی امریکا دولت "کارتر"راتحت فشارقرار داده بودندتا ازدوستان امریکا دراوپک بخواهد ازافزایش مجددقیمت نفت جلوگیری به عمل اورند......شاه که دعوت "کارتر"رابرای مسافرت به واشنگتن درماه نوامبر پذیرفته بود ومیل داشت ازاین فرصت برای حل کلیه مسائل موردعلاقه خود با دولت جدید امریکا استفاده کند،بروزیک بحران جدیدنفتی رادران موقع مناسب نمی دانست.

26ابان- شاه درامریکاگفت:ازافزایش بهای نفت خوداری می شود.

کارتر،ماخواهان ایران نیرومند تحت رهبری شاهنشاه هستیم.

بدین ترتیب درپایان مذاکرات امریکا،اختلافات موجود میان شاه ودموکراتها به سمت حل شدن پیش رفت.

27ابان-شاه دریک مصاحبه مطبوعاتی درامریکاگفت:تظاهرات درامریکا تاثیری برمذاکرات باکارتر نداشت.

28ابان-"ریچاردهلمز"برای کمک به بازرگانان ایرانی یک شرکت تاسیس کرد.

15اذر-یک کارشناس روابط قدرتهای جهانی،ایران را،پنجمین کشورقدرتمند جهان ازنظرنظامی دانست.

"ویلیام سولیوان"سفیر امریکا درایران دریک سخنرانی در"کلوپ روتاری"گفت:دوستی ایران و امریکا هرگز تابدین حدنزدیک وصمیمانه نبوده است.ایران وامریکا به هیچوجه ازیکدیگر جدانخواهندشد.

16اذر-برپایی تظاهرات ضدامریکایی وضدشاه ازسوی دانشجویان به مناسبت فرارسیدن روز دانشجو.

19اذر-مراسم سالروز صدوراعلامیه"حقوق بشر"درتهران برپا گردید.

-شاه درپیام خود به مناسبت روزحقوق بشرعنوان کرد:ایران سهم خود رادراجرای اعلامیه حقوق بشر انجام داده.

25اذر-"کارتر"درمصاحبه مطبوعاتی خوددراشاره به ایران گفت:

این کشور باثبات ضمن انکه یکی ازبزرگترین تولیدکنندگان نفت است ازبیشترین نفوذ سیاسی ونظامی نیزدرخاورمیانه برخورداراست .وی افزود:درتهران نشان می دهم که تاچه حد به روابط ایران وامریکا اهمیت می دهم.

8دی-درساختمان انجمن ایران وامریکا انفجاری روی داد که مسئولیت این انفجار راسازمان چریک های فدایی خلق ایران،به عهده گرفت دربیانیه این سازمان امده است:درپنچ شنبه56.10.8ساختمان"انجمن ایران وامریکا"توسط یک واحد ازرزمندگان سازمان به وسیله بمب نیرومندی منفجرشد.

مااین عمل رابه مناسبت ورود"کارتر"این نماینده سرسپرده سرمایه داران غارتگر امریکایی وحامی شاه ،دیکتاتور وبه خاطر ابرازخشم ونفرت خلق زحمتکشان به امپریالیسم امریکا انجام دادیم.

9دی-"کارتر"رییس جمهورامریکا وارد تهران شدومورداستقبال شاه قرارگرفت..دراین سفر،"ونس"وزیرخارجه و"برژینسکی"مشاور امنیت ملی امریکا ونیز"الفرد اتر تون"وی راهمراهی می کردنند.

10دی-"کارتر"درسفر به تهران اعلام داشت:ایران به دلیل رهبری بزرگ شاه مبدل به جزیره ثبات دریکی از اشوب زده ترین نقاط جهان شده است.

شاه درضیافتی که برای کارتر ترتیب داده بودگفت:ایران پیوندهای دوستی بسیار استوار باامریکا دارد.

11دی-"کارتر"شاه و"ملک حسین"درتهران بایکدیگر ملاقات کردند.

-کارتر تهران راترک نمود.شاه پس ازبدرقه کارتر،درمصاحبه ای گفت:ازگفتگو باپرزیدنت کارزتر،راضی هستم.ایران وامریکا واردن درحل بحران خاورمیانه تفاهم دارند.

19دی- سرکوب خونین قیام مردم قم.

23دی-"فرح"درامریکا با"راکفلر"ملاقات کرد.فرح دراین دیدارگفت:باید تغییر کنیم ولی نه با از دست دادن هویت خود.

24دی-تعدادی ازنمایندگان کنگره امریکا درتهران باشاه ملاقات کردند.

نمایندگان کنگره امریکا،درضیافت وزارت خارجه ایران،روابط ایران وامریکا راتزلزل ناپذیر خواندند.

دی-اسناد سفارت امریکا.جلد8.سری وزارت خارجه- دسترسی به موقعیت بی نظیر سیاسی جغرافیایی ایران:

ما محل مناسب دیگری نداریم که بتوانیم ازخاک ان این استفاده ها راکه درخاک ایران می بریم داشته باشیم.نقطه عملیاتی دستگاههای اطلاعاتی درایران گزارش قاطعی درباره عملیات نظامی شوروی به خصوص درزمینه پیشرفتهای موشکی ودرمورد همبستگی شوروی باپیمان "سالت"دراختیارماقرارداده.حق پرواز برخاک ایران برای مامسیر مناسب هوایی بین کشورهای اروپایی وکشورهای شرق ایران به وجود می اورد،به علاوه حق فرود امدن ازلحاظ تحت نظرداشتن دریای عمان ومرزهای شوروی برای مااهمیت خاصی داشته است.

22بهمن-"زاهدی"سفیرایران درامریکا،طی مصاحبه ای درامریکا گفت:ایران تاحدودی رفتارخود رابازندانیان ضد امنیتی بهبود بخشیده ولی هنوز راه بیشتری برای انجام این کار درپیش است.

23بهمن-"کمیته بین المللی صلیب سرخ"اعلام کرد:اززندانهای ایران بازدید می کند.رییس این کمیته گفت:بلندپایه ترین مقامات ایران مایل به این بازدیدهستند.

29بهمن-سرکوب خونین قیام مردم تبریز.

8اسفند-شاه گفت:سیاست حداکثرازادی را ادامه خواهیم داد.

10اسفند-اعلام شد،که براساس پروتکل جدیدی،ایران وامریکا درزمینه استفاده ازنیروی اتمی همکاری می کنند.

-درچهارمین اجلاس"کمیسیون مشترک اقتصادی ایران وامریکا"که درکاخ وزارت خارجه امریکاتشکیل شد،"سایروس ونس"وزیرخارجه امریکا گفت:حجم مبادلات بازرگانی ایران وامریکا درطول سال1977بالغ بر5میلیارد دلار بوده است که درطول ده سال گذشته،15 برابر شده است.

27اسفند-شاه گفت:تصمیم گرفته ایم درایران هرچه بیشتر ازادیهای فردی به مردم بدهیم.

سال1357

8فروردین-سرکوب خونین قیام مردم یزد.

20فروردین-"سازمان پیمان مرکزی سنتو"اعلام کرد که نیروهای هوایی ایران،ترکیه،پاکستان وبخشی ازنیروی هوایی امریکا وانگلستان دراین هفته دریک مانوردفاعی شرکت خواهندکرد.

21فروردین-دکتر"لوید الیوت"رییس دانشگاه جرج واشنگتن باشاه ملاقات کرد.

30فروردین-دراجلاس شورای وزیران"پیمان سنتو"که درلندن تشکیل شد،"ونس"وزیرخارجه امریکا گفت:ایران مهمترین نقش رادرامنیت "سنتو"ایفامی کند.

4اردیبهشت-شاه گفت:مایلم حداکثر ازادی بیان درکشور باشد نه اغتشاش.

6اردیبهشت-شاه درتهران با"رونالد ریگان"عضو حزب جمهوریخواه امریکاملاقات کرد.

17اردیبهشت-زاهدی سفیر ایران درامریکا،طی مصاحبه ای اظهارداشت:ثبات ایران برای جهان ازاد مهم است.

18اردیبهشت-"کالیفوردالکساندر"وزیرارتش امریکا به همرا"سولیوان"سفیرامریکا درایران،باشاه ملاقات کردند.

23اردیبهشت-"سولیوان"سفیرامریکا درسخنرانی اش دردانشگاه پهلوی شیراز بیان کرد:باحوادثی که درافغانستان رخ داد،امریکا بیش ازپیش متوجه موقعیت جغرافیایی ایران درخلیج فارس شد.

27اردیبهشت- وزارت دفاع امریکا طرح فروش2.5میلیارددلاراسلحه به ایران وژاپن رابه اطلاع کنگره رسانید.

29اردیبهشت-173دانشجوی ایرانی توسط پلیس شیکاگو دستگیرشدند.

12خرداد-خبرگزاری اسوشیتدپرس اعلام کرد:کمپانی"جنرال داینامیک"سفارش ساختن55فروند جت جنگنده راازایران دریافت کرد.

7تیر-تظاهرات دانشجویان ایرانی درشهر شیکاگوامریکا،منجربه زدوخوردباپلیس شد.

22مرداد-رستوران"خوانسالار"ازاماکن فساد وازمراکز خوشگذرانی امریکایی ها درتهران،بابمب منفجرشد وتعدادی ازامریکاییها که دراین محل بودند،کشته وزخمی شدند.

"گروه توحیدی صف"درهمین روزباانتشاراعلامیه ای مسئولیت این انفجار رابه عهده گرفت.

26مرداد-"شاه"درمصاحبه مطبوعاتی اش درکاخ سعداباد گفت:من فکر نمی کردم قیمتی که برای ازادی می پردازم انقدرگران باشد.

31مرداد-"شاه"درمصاحبه باتلویزیون کانال سه فرانسه بیان کرد:اگرنظم حاکم ایران تغییر کند باتوجه به وابستگی ای که بین ایران واروپا وجوددارد دربیش از70درصد نیازش به انرژی وژاپن در90درصد وامریکا در50درصد،شما بدون حتی یک فشنگ خواهیدمرد.

2شهریور-شاه درمصاحبه بارادیوفرانسه عنوان نمود:من تنهافردی هستم که قدرت وتوانایی استقرار یک رژیم دموکراتیک رادرایران دارم.

9شهریور-درمصاحبه مجله المانی"اشترن"باشاه عنوان شد:

سئوال خبرنگار:ایا سیاست گسترش ازادیهای سیاسی درایران ازفشار کارتر رییس جمهورامریکا تاثیرگرفته؟

شاه:نه"مستقیما".اماپیشرفت مامتاثر ازاین حقیقت است که مساله"حقوق بشر"هرروزمهمترمی شود.

17شهریور-کشتارمردم جان برکف در17شهریور(جمعه سیاه)شکاف میان مردم ورژیم شاه رابیش ازپیش عمیقتر کرد وچشم انداز عمرسلطنت را تیره ترساخت.

18شهریور-سخنگوی وزارت امورخارجه امریکا اعلام کرد:ماخطرحوادث ایران را کوچک نمی شماریم.لیکن ماشاهدیم که"شاه"به کنترل اوضاع ادامه می دهد.وی افزود:ازعمل نظامی انجام گرفته درتهران وسایرشهرهای ایران ،خوشحال است.

19شهریور-طی تماس تلفنی کارتر با شاه،که نیم ساعت به طول انجامید،کارتر،ضمن حمایت ازشاه،اظهارامیدواری کردکه اقدامات درجهت ازادی سیاسی اعلام شده توسط دولت ادامه یابد.کارتر،دراین تماس،اهمیت حفظ اتحاد بین ایران وکشورهای غربی وروابط تنگاتنگ ودوستانه بین واشنگتن وتهران رابه یاد اورد.

وزارت امورخارجه امریکا درباره حوادث ایران اعلام کرد:پر واضح است،که نظم بایددرایران مستقر شود ونیروهای امنیتی ایران برای خواباندن اشوب های ضدحکومتی بااحتیاط عمل کنند.

"شاپیرو"یکی ازسخنگویان وزارت خارجه امریکا گفت:ماچنین شرایطی رااساسا مشکلات داخلی ایران تلقی می کنیم.مااعتقادداریم که دولت ایران می تواند اوضاع راتحت کنترل دراورد ودراین احوال مادخالتی نمی کنیم.وی به امریکاییهای مقیم تهران توصیه کرد که ازمناطق تظاهرات دور بمانند.

26شهریور-"جاکوب جاویتس"سناتور جمهوریخواه-صهیونیست امریکایی عنوان کرد:عمل دولت امریکا درحمایت ازشاه ایران درست بوده است زیرا اهمیت خارق العاده ای برای امنیت منافع امریکادارد.

1مهر-"امیرخسرو افشار"وزیرخارجه وقت ایران که برای شرکت دراجلاس  سی وسوم مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک رفته بود،درمدت اقامت خوددراین شهر،سه بار با وزیرخارجه عراق،دوباربا وزیرخارجه امریکا وانگلیس،اسراییل،هلند وهمچنین با وزیرخارجه اسبق امریکا"هنری کیسینجر"دیدارنمود.اوکه مذاکراتش باوزیرامورخارجه عراق پیرامون اخراج ایت الله خمینی ازعراق ودرتنگنا قراردادن وی ازسوی رژیم عراق دورمی زد،پس از پایان سومین دورمذاکرات باوزیرامورخارجه عراق گفت:بافراهم کردن مقدمات اخراج ایت الله خمینی ازعراق بزرگترین خدمت رابه شاهنشاه اریامهرانجام دادم.

دردیداری که "امیر خسروافشار"به همراه زاهدی سفیر ایران درامریکا با"کیسینجر"داشتند.کیسینجر عنوان کرد:درکشوری مثل ایران اشتباه است که قدرت از"شاه"منتزع گردد.اعلیحضرت شاهنشاه باید تمام قدرت رادردست داشته باشند.

3مهر-"الفرد اتر تون"سفیر سیارامریکا درخاورمیانه به تهران امد.

14مهر-باورود ایت الله خمینی به پاریس،اذهان ملت ایران متوجه این شهر گردید.

17مهر-زاهدی سفیرایران درامریکا،باشاه دیدارکردوپیام کارتر رابه وی تحویل داد.

19مهر- درانفجاربمبی دراتوبوس امریکایی ها دراصفهان،چندین امریکایی مجروح شدند.گروه توحیدی صف مسئولیت این اقدام ضدامریکایی رابرعهده گرفت.

کارتر دریک کنفرانس مطبوعاتی ضمن اعلام حمایت از شاه،امیدش رابرای رسیدن به نظم اجتماعی مترقیانه ودموکراتیزه کردن سریع دولت ایران بیان داشت.وی گفت:امریکا درهرصورت دوستی تاریخی اش رابااین طرف بسیار مهم تجاری که نیروی بزرگ وعظیم ثبات منطقه است حفظ خواهد کرد.

اغاز اعتصاب مطبوعات برای کسب ازادی قلم.

20مهر- لغوخریدجنگنده های اف-14 به سفارت امریکا ابلاغ شد.

21مهر-درپیام ایت الله خمینی به مناسبت فرارسیدن چهلم شهدای17شهریور تهران امده است:درمنطق"کارتر"این جنایت ها واختناقها و وحشی گریهای شاه،کوشش درراه استقرار اصول دموکراسی وموضعگیریهای مترقیانه به مسایل اجتماعی است.

26مهر-اعلام شد که خرید عمده اسلحه ازامریکا موقتا لغو شده است.

29مهر-رییس"صندوق بین المللی پول"درتهران باشاه ملاقات کرد.

مهر-اسناد سفارت امریکا.ج12.سند64:......اکنونحکومت ومردم ایران اگاهند که منافع به دست اورده اقتصادی به خوبی توزیع نشده است......موارد گله ها درباره تورم،فساد،توزیع فزاینده نابرابر ثروت وهمچنین نیازهای مشخصی مانند مسکن،غذا،حمل ونقل،کار ونیازهای اساسی دور میزند.دشواری های اقتصادی که به نا ارامی کنونی کمک کرده است دردرجه اول ناشی ازطرحهای جاه طلبانه صنعتی کردن کشوردراوایل واواسط دهه70بوده است.

مهر-اسناد سفارت امریکا.ج12.سند64:ارزیابی اطلاعاتی درباره ایران:دراواسط سال1978تقریبا9500امریکایی درایران دربخش دفاعی کارمی کردند.اتکا نظامی ایران به ایالات متحده امریکا درواقع به اندازه ای حساس است که اگر پشتیبانی امریکا پس گرفته شود نیروهای مسلح ایران احتمالا قادرنخواهند بود درمقابل عملیات خصمانه تمام عیار بیش از دو هفته دوام بیاورند.

1ابان-یک هیئت امریکایی به رهبری"چارلز دانکن"معاون وزارت جنگ امریکا وبه همراهی ژنرال"ارنست گریوز"مدیرفروش تسلیحات پنتاگون وارد ایران شد. درپی این سفر "خبرگزاری رویتر"عنوان کرد:مذاکرات این هیئت با شاه پیرامون کاهش احتمالی درخریدهای چندمیلیارددلاری اسلحه ازامریکا بوده است.

"چارلزدانکن"دراین سفر حمایت دولت امریکا را دربرقراری حکومت نظامی درایران اعلام داشت.

-ازادی1126زندانی سیاسی.

3ابان-اعلام شد خرید13میلیارددلار اسلحه ونیز نیروگاه اتمی ازامریکا لغومی شود.

4ابان-"کارتر"طی پیامی به مناسبت تولد"شاه"عنوان کرد:مشکلات کنونی سپری خواهدشدوملت ایران درپرتو برنامه پیشروسیاسی که ان اعلیحضرت به مرحله اجراگذارده اند،به صورت یک ملت نیرومندظاهرخواهدشد.اعلیحضرتا اجازه می خواهم باردیگر تاکید کنم که ایالات متحده امریکا برای مناسبات استوار ودیرپای خودباایران،ارزش فراوانی قائل است.

5ابان-ایت الله خمینی،درمصاحبه باتلویزیون کانال یک فرانسه بیان داشت:مستشاران امریکایی هستند که ارتش مارا اداره می کنند.

8ابان-اعتصاب سراسری کارکنان صنعت نفت اغاز وبه دنبال ان صدورنفت ایران به خارج قطع شد.

9ابان-ایرانیان درشهرواشنگتن،طی تظاهراتی اعتراض خودراعلیه رژیم ایران ابرازداشتند.

پسر شاه درامریکا باکارترملاقات کرد.کارتر دراین دیدار ابرازامیدواری کرد که تظاهرات خشونت امیز مخالفان واعتصابات درمناطق نفت خیز کشور هرچه زودتر خاتمه یابد.

12ابان-"سایروس ونس"طی مصاحبه ای مطبوعاتی،حمایت های خودرااز تلاشهای شاه برای برقراری نظم درایران شورش زده وادامه سیاست گسترش ازادیهای سیاسی اعلام داشت.وی افزود:ما امیدواریم همه درک کنندکه ادامه اشوب وویرانی به نفع هیچکس نیست.

13ابان-کشتاردانشجویان ودانش اموزان دردانشگاه تهران.

"کیسینجر"وزیر خارجه سابق امریکا دراجتماع "کنگره جهانی یهود"عنوان داشت:تاکیدامریکا برحقوق بشر به بروز اشوب درایران کمک کرد.وجودایران باثبات وطرفدارغرب مطلقا برای صلح خاورمیانه ضروری است.وی افزود:شاهنشاه ایران میان کسانی که فکرمی کنند سیاست ایشان درمدرنیزه کردن کشور تنداست،وکسانی که این سیاست رابه اندازه کافی سریع نمی دانند،گیرکرده اند.

"سولیوان"سفیرامریکا درایران طبق دستور ارسالی ازوزارت خارجه امریکا ازحکومت ایران خواست تاازدست زدن به اقدامات حادخشونت امیز خودداری نمایدتاحمایت امریکا همچنان ادامه یابد.

"هنری پرشت"رییس امورمصاحبه های تلویزیونی کاخ سفید گفت:درایران اوضاع کاملا وخیم است امید است که رهبران مخالف به زودی مذاکره باحکومت رااغاز کنند.

14ابان-"شاه"پس ازکشتار دانشگاه وبه مناسبت روی کارامدن دولت نظامی،نطقی رایو تلویزیونی ایرادکرد:"انقلاب ملت ایران" نمی تواند موردتایید من "به عنوان پادشاه ایران" وبه عنوان یک فرد ایرانی نباشد.من نیز"پیام انقلاب شما ملت ایران راشنیدم،من حافظ سلطنت مشروطه که"موهبتی است الهی که ازطرف ملت به پادشاه تفویض شده است هستم".من ازرهبران فکری جوانان وروحانیون می خواهم تا با"دعوت به ارامش ونظم"راه مبارزه اصولی برای برقراری یک"دموکراسی"واقعی راهموار کنند.

-روی کارامدن دولت نظامی "ازهاری"وتعطیلی دانشگاهها ومطبوعات.

22ابان-روزنامه فرانسوی"فیگارو"می نویسد:درواشنگتن دوکمیته کار،مشغول فعالیت شبانه روزی هستند.یکی ازدوکمیته،رشدبحران ایران راباتمامی جزییات تعقیب می کند.وکمیته دوم نتایجی راکه بحران فوق الذکر می تواند درابعاد مختلف به وجوداورد بررسی می نماید.

24ابان-درپیام حضرت ایت الله خمینی به کارمندان وکارگران اعتصابی شرکت نفت امده است:امریکا بایدبداند که اگربخواهد بافشار خوددولت نظامی راسرپا نگهداشته ومردم بی پناه مارا هرروز وهرشب زیررگبار گلوله مزدوران خودقراردهد واگربخواهد باتهدید وارعاب هرچه بیشتر کارمندان محترم وکارگران محروم شرکت نفت راکه خواستار رفتن شاه شده اند،زیرفشارقراردهد،طرح هایی برای چاههای نفت داده می شود تامخازن پربها ی ما برای نسل های اینده باقی بماند.

30ابان-"مایکل بلومنتال"وزیرخزانه داری امریکا باشاه ملاقات کرد.وی پس ازملاقات به واشنگتن چنین گزارش داد:شاه گیج شده است وبه کلی افسرده به نظرمی رسد.گفتارش درحالی که به فضا خیره شده بامکثهای طولانی قطع می شود.

3اذر-نشریه"نیویورک تایمز"نوشت:کارتر و سازمان سیا را به علت عدم تواناییش درپیش بینی حوادث ایران،موردانتقادقرارداد.

15اذر-"هودینگ کارتر"سخنگوی وزارت امورخارجه امریکا اعلام کرد:ماازمواضعی که شاه پیش می گیرد حمایت می کنیم.وی افزود:جیمی کارتر،از"جرج بال"مشاوردیپلماتیک قدیمی"کندی"و"جانسون" وهمچنین"ریچاردهلمز"سفیرسابق امریکادرایران درخواست کردتا وی رابا رهنمودهای خود درباره اوضاع ایران یاری دهند.

16آذر- دولت آمریکا با انتشار یک بیانیه رسمی اعلام نمود که در ایران به هیچ شکل دخالت نخواهد کرد.

17آذر- "جرالد فورد" رییس جمهور سابق آمریکا گفت: در جهت منافع حیاتی آمریکاست که "شاه" در قدرت باقی بماند.

19آذر- برگزاری مراسم راهپیمایی عظیم تاسوعا.

20آذر- "هنری کیسینجر" وزیر خارجه سابق آمریکا در مصاحبه مجله نیوزویک گفت: آنچه که در ایران پیش می آید یک تراژدی برای غرب است.شاه پیوسته در هر شرایط ناهنجاری جانب غرب را گرفته است.شاه هرگز شیرهای نفت را به دلایل سیاسی به روی کسی نبسته است.

22آذر- نیکسون رییس جمهور سابق آمریکا عنوان نمود: اگر دولت کنونی ایران سقوط کند یک رژیم جدید خوشبین به شوروی جایگزین آن خواهد شد.آمریکا باید فعالانه از شاه حمایت کند.

29آذر- ریچارد هلمز سفیر سابق آمریکا در تهران و رییس اسبق سیا گفت: به عقیده من برای رژیم شاه بدلی غیر از خود او وجود ندارد، بنابراین شاه به هر صورت به حمایت مادی و معنوی ما نیاز دارد.

30آذر- 2 مأمور بلندپایه سیا به نام های "روبرت بوم" رییس شعبه تحلیل و بررسی ارزیابی های سیا و سرلشگر"تیکه" رییس اداره جاسوسی "وزارت دفاع آمریکا" عازم ایران شدند.

5دی- "برژینسکی" مشاور امنیت ملی "کارتر" در خاطراتش چنین می نویسد: ضعف و بی ارادگی مستمر شاه در دیدار 26 دسامبر با سولیوان ، به طرز خطرناکی نمایان شد.شاه در ضمن این دیدار ، بی پرده سوال کرد که ایالت متحده از او چه می خواهد و سولیوان پاسخ داد که آمریکا از مساعی او برای استقرار مجدد نظم و قانون حمایت می کند.آنگاه شاه پرسید آیا به او توصیه می شود که از مشت آهنین استفاده کند، حتی اگر این امر به معنای خونریزی شدید باشد و حتی اگر احتمالن در اعاده نظم و قانون شکست بخورد؟ سولیوان گزارش داد که او در جواب گفته است که اگر شاه می کوشد آمریکا را مسئول اقدامات خود قرار دهد ، وی شک دارد که هرگز چنان تعلیماتی از واشنگتن بگیرد.او شاه است و باید رأساً تصمیم بگیرد و مسئولیت آن را بپذیرد.

این سوال و جواب سبب ناخشنودی من – بژینسکی- شد زیرا حس کردم ما از راهنمایی لازم به شاه عاجزیم. در 28 دسامبر در این خصوص با رییس جمهور حرف زدم و او با من موافق بود آن وقت در دفترم جلسه ای با حضور ، ونس – ترنر- براون و دانکن تشکیل دادم .ما ونس را مجبور کردیم که با مخابره تلگرام شدید اللحنی موافقت کند که بر اثر آن ، روحیه لازم به شاه داده شود.براون به گونه ای بارز در حمایت از من و غلبه بر تردید ونس موثر بود. آنگاه تلگرام زیر تصویب و با امضای ونس برای سولیوان فرستاده شد: هم اکنون مذاکره با رییس جمهور را خاتمه داده و مایلیم پیام زیر به شاه اعلام شود: 1.ادامه تردید برای روحیه ارتش و اعتماد سیاسی ، مخرب است.2.بدیهی است چنانچه تشکیل دولت غیر نظامی به زودی امکان پذیر باشد ترجیح داده میشود.3. در صورتیکه نسبت به جهت گیری اساسی چنین دولتی یا توانایی آن برای حکومت ، تردید وجود داشته و یا اگر ارتش در خطر شکاف برداشتن بیشتر باشد ، در این حال شاه باید بدون درنگ یک دولت نظامی مقتدر انتخاب کند که به اغتشاش ، خشونت و خونریزی پایان دهد.

چنانچه شاه معتقد باشد که این آلترناتیو عملی نیست آنگاه میتواند تشکیل شورای سلطنت را مدنظر قرار دهد.4.شما باید مطالب فوق را به شاه بگویید و صراحتاً اعلام کنید که حمایت ایالت متحده ادامه دارد و پایان دادن به این تزلزل مداوم، ضروری تکرار میشود و ضروری است.

7 دی- روزنامه"لوموند"نوشت:طی روزهای اخیر گروهی ازکارشناسان امریکایی درامور ایران ازجمله"کاتم"بیوس"دنیس"ودیگران عازم ایران شدند.

8دی- اعلام شد که "برژینسکی"رییس شورای امنیت ملی امریکا برای مذاکره با"کارتر"و"سایروس ونس"درخصوص اوضاع ایران به"کمپ دیوید"می رود.

10دی-"توم رستون"یکی ازسخنگویان وزارت خارجه امریکا گفت:مدت چند ماه است که بامخالفین ایرانی درارتباطیم و5دیپلمات اشنا به زبان فارسی ومتخصصین ارتباطات راروانه ایران ساخته ایم.

11دی-درسخنرانی ایت الله خمینی درپاریس پس ازروی کارامدن بختیار عنوان شد:امریکا که سقوط شاه رافهمیده وان راقطعی می داند اینک راههای تازه ای درپیش گرفته.این دولت"بختیار"مشروعیت ندارد وپیش ملت ایران به جایی نمی رسد وملت ایران باید تظاهرات کند.مردمی که درمقابل دولت نظامی وحکومت نظامی ایستادند درمقابل دولتی نیز که وعده هایش همان وعده های دولت سابق است.ایستادگی خواهدکرد.امریکافهمیده است که راه نظامی فایده ندارد.

12دی-بختیار نخست وزیر جدید درسخنرانی رادیو وتلویزیونی خودگفت:هیچ تهدید ویاتردید مرا ازراه خدمتگزاری بازنخواهد داشت.

13دی-سخنگوی کاخ سفید اعلام کرد:پادشاه ایران درصورتی که تصمیم به اقامت درامریکا بگیرد ویا برای گذراندن تعطیلات یا به دلایل دیگر به این کشورمسافرت کند،مورداستقبال قرارخواهدگرفت.

-برژینسکی مشاور کارتر،تاییدکامل وبدون شرط خود رااز شاه اعلام ودلایل ان را اهمیت نفت ایران ،دستگاههای جاسوسی الکترونیکی قراداده شده درمرز ایران وشوروی ونیز حفظ سلاحهای مخفی که ارتش توسط ان مسلح شده است ذکرکرد.

14دی-"اویسی"فرماندارنظامی تهران درکشتار17شهریور،وازافراطی ترین عناصرارتش به امریکارفت.

-زاهدی سفیر ایران درامریکا گفت:غیبت ژنرال اویسی 6هفته طول می کشد وعلتش ناراحتی های جسمی بوده است.

-سخنگوی وزارت خارجه امریکاعنوان داشت:دولت امریکا اماده است همکاری کامل بانخست وزیر جدیدایران،بختیار زمانی که دولتش رسما استقرار یابد بنماید.

-برژینسکی مشاورکارتر،تاکیدکرد که رهبران 4کشور فرانسه،امریکا،انگلستان،المان غربی که درگودالوپ اجتماع کرده اند درمورد نقاط بحرانی جهان مخصوصا ایران صحبت خواهندکرد.

برژینسکی افزود:به نظروی،"ژیسکاردستن"رییس جمهور فرانسه،جیمز کالاهان نخست وزیر انگلیس،واشمیت صدراعظم المان غربی باسیاست پشتیبانی ازشاه که ازسوی کاخ سفید پیش گرفته شده موافق هستند.

برژینسکی درخاطراتش چنین می نویسد:موضوع دیگری که در"گودالوب"رویاروی ماقرار داشت این بود که ایا امریکا باید مبادرت به تماس با ایت الله خمینی بکند یا نه."ونس"چندبار براساس درخواست"سولیوان"برای دادن چنین اندرزی تلفن زد.رییس جمهور ومن-برژینسکی-راجع به ان بحث کردیم ومن به "ونس"توصیه کردم ازموافقت شاه باچنین اقدامی یقین حاصل کند."ونس"تلفن زد وبه مااطلاع داد که شاه موافق است.......من نگران بودم که این تماس روحیه فرماندهان عالی ارتش راخراب ومهاجرت انان راتسریع کند.

16دی-کیسنیجر وزیرامورخارجه سابق امریکا بیان کرد:از ان بیم داردکه حوادث ایران به سایر کشورهای دوست امریکا سرایت کند وهمه راغرق درانقلاب سازد.وی گناه این حرکت رامتوجه "هدف توخالی دفاع ازحقوق بشر"دانست.

-سولیوان سفیر امریکا درمورد شرایط زمانی این روزها چنین می نویسد:......هنگامی که"بال"وارد بازی  شد وقایع ایران به نقطه عطف خود رسیده بود.شاه به دنبال یافتن راه حلی بود که اگر متضمن بقای اودرمقام سلطنت هم نباشد لااقل ادامه سلطنت سلسله پهلوی راتضمین کند.اما"بال"که سلسله پهلوی را رو به زوال می دید درجستجوی نوعی مکانیسم انتقالی بود که امکان قبضه کردن قدرت وپیش دستی برانقلاب رابه عناصرمعتدل تر سیاسی بدهد.

17دی-"جرالدفورد"رییس جمهورسابق امریکا باهرگونه درگیری نظامی امریکا درایران مخالفت کرد.

-ژنرال"روبرت هویزر"فرمانده نیروهای امریکادراروپا برای انجام یک ماموریت بسیار مهم تاریخی به تهران امد.ازوظایف مهم "هویزر"درایران،متقاعد ساختن ارتش به حمایت ازبختیار،جلوگیری ازکودتای ارتشیان وطغیان جناحهای افراطی ان وکنترل وخنثی کردن عناصر افراطی وخشن دردرون ارتش بود.

"داو"درماموریت تاریخی خود به رهبران نظامی توصیه کرد که ازحکومت بختیار حمایت کنند.

19دی-"جرج شلزینگر"وزیرانرژی امریکا اظهارکرد:امریکابه واسطه قطع نفت ایران ممکن است مجبورشود محدودیت هایی دربرنامه سوختی خودقایل شود.

مدت اقامت ژنرال هایزر باتوجه به اهمیت وظایف وی درایران تمدیدگردید.

20دی-"شاپوربختیار"عنوان کرد:من هرگز نام این ژنرال رانشنیده ام هرگزباسفارت امریکا تماسی نداشته ام.این اظهارات بختیار،درست همزمان بافعالیت های گسترده ژنرال هویزر درایران بود.

سخنگوی وزارت امورخارجه امریکا گفت روزانه 500امریکایی ایران راترک می کنند.

اعلام شد که کاخ سفید کوشش می کند تا ارتش راتوسط ژنرال هویزر متقاعدکند که تنها ترک ایران توسط شاه می تواند رژیم راحفظ کند وحکومت بختیار رانجات بخشد.

تیمسارربیعی اخرین فرمانده نیروی هوایی شاه درمورد ورود هویزر چنین عنوان می کند:پنج وشش روز مانده بود که شاه برود،سروکله "هایزر"پیدا شد."قره باغی گفت،بیاییدجلسه داریم.وقتی امدیم،هویزر امد انجا نشست و"مقدم"که درجلسه بود فرارکرد ورفت.هویزر گفت:من امده ام تا به شما بگویم که "شاه"بایدبرود،به همین سادگی،به مقدسات عالم درزندگی من بزرگترین ضربه است که تازه فهمیدم اصلا"شاه"درست مثل یک ساختمانی است که به یک چوب پوسیده لغزان سواراست درست مثل اینکه دم یک موش رابگیرند وبیندازند بیرون.

21دی"سایروس ونس"وزیرامورخارجه اعلام داشت:پادشاه ایران شخصا تصمیم گرفته است ازکشور خارج شود.مافکرمی کنیم این تصمیم عاقلانه است وبا ان موافقیم.امریکاحالا فکرمی کند که شاه دیگر دراینده سیاسی ایران نقشی ندارد.مافکرمی کنیم باید به حکومت غیرنظامی ،شانس حل اختلاف داده شود وارتش همچنان برای حفظ امنیت واستقلال ایران اهمیت حیاتی دارد.

23دی-بختیار درمصاحبه با"نیویورک تایز"ادعاکرد:ازحمایت خاموش رهبران مذهبی مقیم ایران برخورداراست.وی گفت:تازمانی که ماصادرات نفت خام راازسربگیریم ضروری است که وامی ازامریکایاکشورهای اروپایی دریافت کنیم.

24دی-درپی درخواست قاطعانه امریکا وتوصیه های مکرر ژنرال هویزر،ارتشبد"قره باغی"رییس ستاد ارتش اعلام کرد:تمرد درارتش سرکوب می شود.

قره باغی باترتیب دادن یک مصاحبه مطبوعاتی بیان داشت:ماازدولت قانونی بختیار حمایت می کنیم:وی پس ازخروج شاه ازکشور گفت:کودتایی رخ نخواهد داد اما نمی بایستی پیش امدن یک شورش درارتش راکاملا نادیده گرفت.

سولیوان سفیر امریکا درخاطراتش می نویسد:خطوط اصلی پیشنهاد من این بود که برای پایان بخشیدن به بحران فعلی واستقرار یک نظم جدید درایران بین نیروهای انقلابی ونیروهای مسلح سازش به وجود اید وبرای حصول چنین سازشی نیز می بایست نه فقط "شاه"بلکه بسیاری ازفرماندهان وافسران ارشد نیروهای مسلح ایران هم از صحنه خارج شوند.پس از خروج شاه وافسران ارشد وی ازکشور،حصول توافقی بین نیروهای انقلابی وفرماندهان جوان وتازه نیروهای مسلح به این صورت امکان پذیر بودکه "ایت الله خمینی"شخصیت معتدلی مانند "بازرگان"و"میناچی"رابه نخست وزیری انتخاب کند وبدینوسیله ازروی کارامدن حکومتی ازنوع"ناصر"و"قذافی"جلوگیری به عمل اید.این توافق می باید انجتم انتخابات وتشکیل یک مجلس موسسان رابرای تعیین رژیم اینده کشور دربربگیرد......ازنقطه نظرما،این راه حلی رضایت بخش بود زیرا ازادامه اشوب وهرج ومرج جلوگیری می کرد.استقلال وتمامیت ارضی ایران رامحفوظ نگاه می داشت.،از روی کارامدن یک رژیم افراطی جلوگیری به عمل می اورد وراه نفوذ وسلطه شوروی راهم دراین منطقه حساس سد می کرد.

-نشریه "الانباء"به نقل از منابع غربی نوشت:امریکا تاسیسات حساس نظامی خود رادرنزدیکی مرز ایران وشوروی رامنفجر کرده است.

25دی-جسد"سرهنگ ارتور دبلیو هاین هات" رییس مستشاران نظامی امریکا درایران درخانه اش درحالی که به دار اویخته شده بود پیدا شد.

-سرهنگ بازنشسته"مارتین برکوییکز"رییس اداره حفاظت وروابط خارجیان شرکت"پارسونز جردن"(مقاطعه کار معدن مس سرچشمه)درکرمان به قتل رسید.

26دی- فرار"شاه"ازایران.

27دی-"کارتر"درمصاحبه ای عنوان کرد:ماقصد اعزام نیرو راهرگز درهیچ کشوری نداریم.مااین سیاست رایکباردرویتنام تجربه کرده ایم ومی دانید که نتایج خوبی به بارنیاورد. وی درهمین مصاحبه از"ایت الله خمینی خواست:تا به دولتی که مطابق باقانون اساسی توسط مقامات فانونی برقرارگردیده،شانس موفقیت بدهد.

28دی-"رمزی کلارک"دادستان پیشین امریکا اعلام کرد:کناررفتن بختیار وروی کار امدن حکومت انتقالی ایت الله خمینی نیاز به زمان دارد.

29دی-ازادی اخرین گروه اززندانیان سیاسی.

دیماه-مهندس"مهدی بازرگان"درجزوه "سیمای دولت موقت ازولادت تارحلت"درمورد مذاکرات دی ماه چنین می نویسد:مذاکرات جمعیت حقوق بشر ایران وشورای انقلاب باامریکاییها وارتشی ها که به منظور تسهیل وتسریع خروج واستعفای شاه وخودداری ارتش ازحمله وازارمردم شروع گردید.

ملاقات محرمانه با سولیوان سفیرکبیرامریکا باموسوی اردبیلی،باتصویب شورای انقلاب واجازه حضرت ایت الله خمینی.

2بهمن-"قره باغی"رییس ستادارتش که مذاکرات مستمر خود با"هویزر"همچنان ادامه می دهد بیان کرد:کودتا درارتش مطرح نیست.ارتش کودتا نمی کند وپشتیبان دولت قانونی است.وی طی پیامی به ارتش خواستار شد تا ارتشیان احساسات خودرا کنترل کرده ورعایت نظم وانظباط وحفظ سلسله مراتب رابکنند.

-"رمزی کلارک"دادستان پیشین امریکا،درپاریس بارهبرانقلاب ملاقات کرد.وی پس ازاین ملاقات گفت:حضرت ایت الله خمینی،مرد بسیار باهوش،خردمند وفرزانه ای هستند وکلید حل مشکلات ایران در دستان ایشان است.وی در یک مصاحبه مطبوعاتی اعلام داشت:حضرت ایت الله ازامریکا خواست که دست ازحمایت دولت بختیار بردارد.به گفته کلارک،دولت بختیار جزیک شبح نیست.وی افزود:امریکا باید دست ازحمایت بختیار بردارد زیرا99درصد مردم ایران به ایت الله خمینی رای می دهند.

3بهمن-"اردشیرزاهدی"گفت:امکان کودتای نظامی درصورتی که رهبران مذهبی ایران بخواهند قدرت راباتوسل به زور یاازراههای دیگر به دست بگیرند برطرف نشده است.

5بهمن- کارکنان هلیکوپترسازی ایران ضمن تهدید به اعتصاب،خواستار اخراج کارکنان امریکایی شدند.

 

7بهمن-مهندس"مهدی بازرگان"درمورد حوادث این روزهای چنین عنوان کرد:دراینجا بودکه سفرای ممالک اروپایی وامریکا که قبلا جزتائید وپشتیبانی ازشاه مخلوع ونظام سلطنتی به چیزی نمی اندیشیدند درمقابل بالا رفتن موج مبارزه ومنطق رهبران نهضت تااین مرحله تسلیم وحاضر شده بودند که اگر تبدیل نظام موجود به جمهوری اسلامی بامنطق ومحتوی قانون اساسی ایران انطباق پیداکند وازطریق انتخابات صحیح بامراجعه به ارا ء عمومی عمل شود،به رسمیت شناختن نظام جدید ورهاکردن "شاه"برای انها اشکال چندانی نخواهد داشت.

روی همین نظربود که اوایل بهمن1357جلسه سه نفری "سری"باشرکت یکی ازاقایان روحانیون شورای انقلاب،اینجانب وسفیر امریکا تشکیل گردید.

موضوع برگزاری رفراندوم جهت تبدیل مشروطه سلطنتی به جمهوری اسلامی مورد بحث قرار گرفت، نظر سفیر این بود که رفراندوم را وزارت کشور یعنی دولت "بختیار" انجام دهد تا محظوری از نظر اصول دیپلماسی و حقوق بین المللی برای آنها پیش نیاید ، درحالیکه دو نفر دیگر عقیده داشتند رفراندومی که دولت اعلام نماید ملت در آن شرکت نخواهد کرد بنابراین بهتر است این کار در مساجد و مدارس انجام شود و دولت نظارت نماید مگر آنکه وزیر کشور و دولت مورد انتخاب و اعتقاد رهبری انتقلاب باشد.

"هنری کیسینجر" وزیر خارجه اسبق آمریکا در ضیافت شام " حزب جمهوری خواه " در نیویورک اظهار کرد: به رغم این حقیقت که آمریکا هیچگاه یک متعهد مفیدتر از "شاه" نداشته است، آمریکا نسبت به ایران غفلت کرد.

8 بهمن- "سازمان موحدین" مسئولیت ترور " پل گریم" رییس کنسرسیوم شرکت نفت در اهواز را به عهده گرفت.

9بهمن- "شاه"،"کارتر" و نزدیکان خود را مورد سرزنش قرار داد.وی گفت : اگرچه "کارتر" در مراسم سال نو 77 در کاخ نیاوران به وی قول برادری داده است اما واشنگتن بعداً به طور مداوم وی را مورد حمله قرار داده است.

"زاهدی" اعلام کرد: "شاه" از طریق شورای سلطنت با دولت "بختیار" در تماس است.

یک سخنگوی نظامی آمریکا در تهران گفت: یک نظامی آمریکایی در جلو خانه اش ترور شد.

10 بهمن- وزارت امور خارجه آمریکا دستور خروج آمریکایی ها از ایران را صادر کرد.

وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد: دولت ایران به خاطر فلج شدن اقتصاد خود در پی آن است که خریدهای تسلیحاتی خود را از آمریکا که به 13 میلیارد دلار می رسد ، کاهش دهد.

11بهمن- ارتشبد "قره باغی" رییس ستاد ارتش که حساس ترین نقش ها را در مذاکرات محرمانه مستمر با ژنرال "هویزر" آمریکایی بر عهده دارد ، اظهار داشت: ارتش آماده است برای اینکه به قانون احترام گذارده شود.اگر می خواهند چیزی عوض کنند ابتدا می بایستی "قانون" را تغییر دهند "اگر نه ارتش دخالت می کند". وی افزود " جمهوری ولی به شرط اینکه ابتدا قانون تغییر کند."

1200 آمریکایی با 3 هواپیمای نظامی تهران را ترک کردند.

12بهمن- رهبر انقلاب حضرت ایت الله خمینی  وارد ایران شد. در سخنرانی مهم ایشان در بهشت زهرا عنوان شد:

این آقا- "بختیار"- که خودش هم خودش را قبول ندارد، رفقایش هم قبول ندارد، ارتش هم قبول ندارد، فقط آمریکا از او پشتیبانی کرده و فرستاده و به ارتش دستور داده که از او پشتیبانی کند.

14بهمن- ارتشبد "جم" اظهار نمود: تنها تفاهم رهبران مذهبی با ارتش می تواند بحران را حل کند.

"دیوید اوئن" وزیر خارجه انگلستان در سفر خود به آمریکا با "سایروس ونس" وزیر خارجه آمریکا درباره ایران مذاکره نمود.

15بهمن- "استانسفیلد ترنر" رییس "سازمان سیا" گفت نتوانست شدت ناآرامی های سیاسی ایران را پیش بینی کند. چیزی که ما پیش بینی نمی کردیم این بود که یک پیرمرد 78 ساله ، یک آیت الله که مدت 14 سال در تبعید بود این نیروها را به هم پیوند زند و همه

آتش فشان ها را به یک آتش فشان عظیم ، یک انقلاب واقعی و ملی مبدل سازد. این تجربه بدان معنی است که ما باید حوادث اقتصادی اجتماعی در سایر کشورها را بیشتر مورد توجه قرار دهیم.

"دیوید جونز" رییس ستاد ارتش امریکا بیان کرد: نسبت به همبستگی ارتش ایران در شرایط فوق العاده دشوار اطمینان دارم.

روزنامه اطلاعات به نقل از نوشته مجله آمریکایی "تایم" که خبر آن از سوی آسوشیتدپرس منتشر شده است می نویسد: "ویلیام سولیوان" سفیر آمریکا در ایران ، همکاران خود را ترغیب کرده است که با مخالفان رژیم در ایران و دستیاران رهبر شیعیان ایران به گفتگو بنشینند و سیاست سفارت آمریکا در تهران را برای آنها تشریح کنند.در ادامه این مطلب آمده است: اکنون بزرگترین هراس واشنگتن،برانگیخته شدن یک کودتای نظامی در ایران است که مسلماً موجب جنگ داخلی می شود و بر حضور آمریکا در ایران اثر منفی می گذارد.

16 بهمن- مهندس"مهدی بازرگان" از سوی رهبر انقلاب به نخست وزیری دولت موقت برگزیده شد.

17بهمن- ژنرال "روبرت هویزر" فرستاده ویژه آمریکا به ایران با اتمام مأموریت حساس خود و درپی مذاکرات مکرر، پس از یک ماه از ایران خارج شد.

"برژینسکی" مشاور امنیت ملی کارتر در خاطراتش چنین می نویسد:

در پنجم فوریه "هویزر" شخصاً در اتاق کابینه کاخ سفید به رییس جمهور گزارش داد. وی در گزارش خود اظهار داشت که با سفیر "سولیوان" در خصوص قابلیت های ارتش ایران و مطلوبیت اقدام نظامی اختلاف عقیده داشته است. وی گفت که "سولیوان" احساس می کرد احتمالاً بهتر است نیروهای نظامی بیطرف بمانند و به عناصر سیاسی اجازه نبرد بین خودشان بدهند و ایالات متحده طرف برنده را بگیرد.

"هودینگ کارتر" سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، پایان مأموریت "هویزر" را اعلام کرد: "هویزر" سعی کرد تا نظامیان ایران از بختیار حمایت کنند.وی افزود: "هویزر" بعضی از مسائل ناشی از وضع سیاسی و اقتصادی ایران را مورد بحث قرار داده و نتیجه آن کاملاً رضایتبخش بوده است."هویزر" به این علت ایران را ترک کرد که "اقامت وی به احساسات ضد آمریکایی در ایران دامن می زند."

18بهمن- "انور سادات" رییس جمهور مصر پیشنهاد کرد جهت حفاظت و مراقبت از هواپیماهای مدرن اف-14 که به ایران فروخته شده، آنها را از ایران به مصر منتقل کنند.

"هودینگ کارتر" سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعلام داشت : ما از اجرای قانون اساسی در ایران پشتیبانی می کنیم. آنچه که ما باز هم به طرف های درگیر در مسئله توصیه می کنیم ایجاد محیطی است که در آن ، اراده ملت ایران تجلی می کند.وی افزود:ما از راه دیپلماتیک با همه گروه ها از جمله "مهدی بازرگان" در تماس بوده ایم، اما پس از انتخاب "بازرگان" به نخست وزیری هیچگونه تماسی با وی برقرار نشده است.آمریکا نمی تواند رفراندوم عظیم خیابانی ملت ایران را نسبت به حضرت آیت الله خمینی در پاریس و پس از بازگشت به تهران نادیده بگیرد.وی اضافه کرد:چیزی که ما خواهان آن هستیم محیطی است که در آن خواسته های ملت ایران محترم شمرده شود.

سخنگوی کاخ سفید اعلام داشت:"بختیار" باید تسلیم نظر اکثریت مردم ایران شود و اجازه دهد که حاکمیت اراده مردم اجرا شود.

"توم رستون" یکی از سخنگویان وزارت خارجه آمریکا پس از آغاز نخست وزیری "بازرگان" از اظهار نظر درباره بختیار خودداری کرد.

19بهمن- یک امریکایی که چندی قبل در اصفهان با شلیک گلوله،یک راننده را مضروب کرده و توسط مردم دستگیر شده بود ، پس از "پرداخت جریمه شرعی" آزاد شد.

سفیر آمریکا در عربستان بیان کرد: اگر آیت الله خمینی و بختیار توافق نکنند جنگ داخلی حتمی است.

"جیمز شلزینگر" وزیر انرژی آمریکا قطع صدور نفت ایران به غرب را خطرناک تر از تحریم نفتی اعراب در 1973 دانست.

"آندرویانگ" نماینده آمریکا در سازمان ملل پیش بینی کرد که روابط ایران و آمریکا تا 2 سال دیگر بر مبنای مناسبی قرار گیرد.

دوتن از سخنگویان کاخ سفید و وزارت خارجه آمریکا اعلام کردند: دولت آمریکا پشتیبان ان دولتی خواهد بود که مورد حمایت ملت ایران باشد.

20بهمن- بانکداران آمریکایی نگرانی خود را از سرمایه هایشان در ایران ابراز داشتند.

22بهمن- شورای عالی ارتش طی اعلامیه ای بی طرفی خود را در مناقشات سیاسی اعلام و به یگان های نظامی دستور داد تا به پادگان های خود بازگردند.در این اعلامیه آمده است: ارتش ایران همیشه پشتیبان ملت شریف و نجیب و وطن پرست ایران بوده و خواهد بود و از خواسته های ملت شریف با تمام قدرت پشتیبانی می کند.

در پی تسخیر نهادهای اصلی رزیم شاه توسط مردم قرمان، رژیم سلطنتی در ایران سرنگون شد.

24بهمن- قسمت های رادار پایگاه های هوایی جزیره کیش و بندر جاسک به محاصره یک ناوگان نیروی دریایی درآمد.ستاد ارتش خبر داد: تیمسار "قرنی" رییس ستاد ارتش در این باره دست به اقدام زد و مقامات آمریکایی خبر را تکذیب کردند و اطمینان دادند که این خبر صحیح نیست.

25بهمن- آمریکا برای لغو خرید اسلحه، از ایران غرامت خواست.

29بهمن- اعلام شد که آمریکا حاضر است هواپیماهای اف-14 را از ایران خریداری کند.

2اسفند- گروهبان" کنت کراوس" ، تفنگدار دریایی مأمور حفاظت از سفارت آمریکا در تهران که به اتهام تیراندازی به سوی ایرانیان بازداشت شده بود، آزاد شد.

7 اسفند- اعلام شد که برای حفظ ثبات و ایجاد حضور نظامی، آمریکا قصد دارد به خلیج فارس نیروی نظامی اعزام کند.

اسناد سفارت آمریکا.ج 14.سند

بعید است که ایران نخواهد با ما معاملات تجاری انجام دهد. به خصوص در مورد تکنولوژی ، ایران باید نفت خود را برای آینده به عنوان مهم ترین و تنها منبع ارز خارجی نگه دارد.در مورد مواد غذایی فاصله بین تولید و مصرف بسیار آهسته پر خواهد شد و در هر صورت نیاز مبرم ایران به منابع غذایی آمریکا باعث خواهد شد که ملاحظات سیاسی را زیر پا بگذارد.

صنعت اسلحه سازی در حال رکود است هرچند که نباید به خاطر سرمایه گذاری های قابل توجه که در نظام اسلحه سازی آمریکایی خرج شده بی توجهی شود.

 پایان

 

 

 

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و دوم بهمن ۱۳۹۳ساعت 15:48  توسط فریدون فیض زاده  | 

سال ها همصحبتم بودی وهمرازم نبودی

باتو عمری همنفس بودم هم آوازم نبودی

باغ بودم،بیخبر ازمن گذشتی،گل نچیدی

دل به آوازتوبستم،نغمه پردازم نبودی

بر سر بامت نشستم،دانه ی شوقم ندادی

خواستم تا پرگشایم،بال وپروازم نبودی

رازها درسینه پنهان کردم وباکس نگفتم

رفتم آن را باتو گویم،محرم رازم نبودی

سوزدل درپرده گفتم،ره به آوازم نبردی

ساز یکرنگی زدم،دلدار دمسازم نبودی

روزتنهایی به چشمت شعله ی مهری ندیدم

درشب ظلمانی من پرتو اندازم نبودی

بودامیدم،همدم آغاز و انجامم توباشی

فکرانجامم نکردی،یارآغازم نبودی.

مهدی سهیلی

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و دوم بهمن ۱۳۹۳ساعت 10:15  توسط فریدون فیض زاده  | 

ای راحت جان!یار وفادار که بودی؟

ما دل به تو دادیم،تو دلدار که بودی؟

صد دل به کمند تو گرفتار بلا شد؟

ای سلسله گیسو!تو گرفتار که بودی؟

ای مایه ی صدرنج!تورنجور که گشتی؟

ای داروی صد درد!توبیمار که بودی؟

با آنکه همه کارتو آزردن دل هاست

آزرده دل از محنت وآزار که بودی؟

پژمرده دل من چو خزان دیده گیاهی

تو ابر بهاران به چمنزار که بودی؟

تو سرو منی جلوه به گلزار که کردی؟

تو ماه منی،شمع شب تار که بودی؟

هر سو چو نسیمی به هوای تو دویدم؟

ای گلبن شاداب!به گلزار که بودی؟

درجام وفا باده ی نوشین که گشتی؟

در باغ محبت گل بی خار که بودی؟

افسون شده درحلقه ی جادوی که ماندی؟

جادو زده ی چشم فسونکار که بودی؟

صد دیده به روی تو ز حسرت نگران بود

تو خسته دل از حسرت دیدار که بودی؟

دیدی که به سودای تو خون شد دل خلقی

ای مایه ی حسرت!تو خریدار که بودی؟

ابوالحسن ورزی

+ نوشته شده در  شنبه هجدهم بهمن ۱۳۹۳ساعت 13:8  توسط فریدون فیض زاده  | 

 

دولت با مجموع کارمندان بازنشسته و مشغول به کار در دستگاه های اجرایی کشور به 8.5 میلیون نفر حقوق پرداخت می کند.

همیشه موضوع توسعه استان تهران در اولویت کاری تمامی مسئولان پایتخت بوده اما حالا پس از حدود یک سال و نیم نخستین جلسه شورای راهبری توسعه استان تهران با ریاست سید حسین هاشمی استاندار تهران، حسن فروزان فر نماینده معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری در تهران، مظفری معاون توسعه مدیریت استان و چند نفر از مدیران دستگاه های اجرایی استان تهران (فرماندار، مدیرکل آموزش و پرورش، مدیرکل اقتصاد و دارایی) برگزار شد.

یکی از دلایل برگزاری این جلسات مدیریت بر سیستم اداری دستگاه های اجرایی و تسریع در ارائه خدمات به شهروندان و همچنین فعال تر کردن بخش خصوصی و برون سپاری خدمات است. اما در این جلسه مصوبه خاصی تصویب نشد و تنها قرار شد ۵ کمیته تخصصی (ساختار فناوری های مدیریتی؛ توسعه دولت الکترونیک و هوشمند سازی؛ سرمایه انسانی؛ سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم و مدیریت عملکرد) ایجاد و مسئولان آن در ادارات تعیین شوند.

با این حال در این جلسه آمارهایی اعلام شد که در سطح کشور هم برای مسئولان و هم برای مردم حائز اهمیت است. بر اساس این آمارها دولت به 8.5 میلیون کارمند دستگاه اجرایی و بازنشسته حقوق پرداخت می کند و 30درصد کارمندان هم دیپلم و زیر دیپلم هستند.  

تعداد حقوق بگیران دستگاه های اجرایی در سال ۱۳۹۳

عنوان

تعداد

وزارتخانه ها، موسسات سازمانهای دولتی

۲۰۳۴۰۰۰ نفر

کارکنان نیروهای انتظامی و نظامی

۶۰۰۰۰۰ نفر

شرکت های دولتی

۴۳۶۴۸۸ نفر

نهادهای عمومی و غیردولتی

۶۰۳۰۰۰ نفر

حقوق حالت اشتغال ایثارگران و مستمری والدین

۳۱۲۰۰۰ نفر

جمع کل حقوق بگیران دستگاه های اجرایی

۳۹۸۵۴۸۸ نفر

  

تعداد حقوق بگیران و مستمری بگیران صندوق های بازنشستگی سال ۱۳۹۳

عنوان

محل تامین منابع

تعداد

صندوق های بازنشستگی کشوری

۸۰ درصد بودجه عمومی

۱۲۴۷۰۰۰ نفر

صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح

۹۸ درصد بودجه عمومی

۶۵۸۰۰۰ نفر

صندوق تامین اجتماعی

صندوق+بودجه عمومی

۲۳۸۶۰۰۰ نفر

سایر صندوق های بازنشستگی

صندوق+بودجه عمومی

۲۰۰۰۰۰ نفر

جمع کل تعداد بازنشستگان

 

۴۴۹۱۰۰۰ نفر

  

تعداد مدیران کشور

 • تعداد مدیران در سطح معاون وزیر: 874 نفر
 • تعداد مدیران ستادی و استانی تا سطح رئیس اداره: 145199 نفر
 • تعداد مدیران واحدهای عملیاتی: 296336 نفر  

توزیع کارکنان دولت بر حسب مدرک تحصیلی

 • تعداد کارمندان دولت در مقطع دکترا: 3.1 درصد
 • تعداد کارمندان دولت در مقطع فوق لیسانس: 5.2 درصد
 • تعداد کارمندان دولت در مقطع لیسانس: 41.7 درصد
 • تعداد کارمندان دولت در مقطع فوق دیپلم: 20.3 درصد
 • تعداد کارمندان دولت در مقطع دیپلم: 20.2 درصد
 • تعداد کارمندان دولت در مقطع کمتر از دیپلم: 9.5 درصد

بر اساس این گزارش، آمارها نشان می دهد که بر اساس مصوبه دولت دهم 628 هزار پست سازمانی در دولت ایجاد شد. هر چند رئیس مجلس جلوی اجرای این مصوبه را گرفت اما تعداد زیادی کارمند به بدنه دولت وارد شد. نکته قابل تامل این است که 500 هزار نفر بدون مجوز قانونی و 628 هزار نفر هم بدون برگزاری آزمون و مدرک تحصیلی غیر مرتبط استخدام دولت شدند. 

تعداد دستگاه های اجرایی در کشور

 

وزارتخانه

18

موسسات دولتی

911

شرکت های دولتی

779

نهادهای غیردولتی و سازمانهای تحت نظارت رهبری

42

موسات و شرکتهای تحت پوشش نهادهای غیر دولتی

595

صندوق بازنشستگی

20

شهرداری ها

1236

 
با جمع دستگاه های اجرایی می توان گفت که در کشور 3601 دستگاه اجرایی فعالیت می کنند. همچنین در استانهای کشور هم حدود 247 هزار و 64 اداره کل و نهاد فعال هستند.
+ نوشته شده در  سه شنبه هفتم بهمن ۱۳۹۳ساعت 12:24  توسط فریدون فیض زاده  | 

 

هیچ قومی درتاریخ بشریت،بدون کتاب، تمدن وفرهنگ سازی ننموده.وجود کتاب وکتابخانه درهرمکانی می تواند عنصر فکرسازی ونشرافکارباشد.

هدف اصلی دراین نوشتاراندک،کتابخوانی وارتقا سطح فرهنگ عمومی  وپیشرفت وتوسعه فرهنگی است.

بنابراین ضرورت ترویج علم آموزی واشاعه فرهنگ مطالعه،نشان ازاهمیت ولزوم تقویت روستای زادگاهم، سه ساراست.

 وظیفه داریم، درتحقق این خواسته تلاش نماییم. چون ترویج آن در افزایش آگاهی عموم مردم روستا، نقش بسزایی راایفا می کند ومی تواند زیر بنای توسعه سایر بخش هاباشد.

 نقش راهبردی اشاعه فرهنگ مطالعه،میان جمعیت رو به رشد روستای سه سار،فضای معنوی وعلمی رامی طلبد که درآن، نقش نسل تحصیلکرده تاثیرگزارقابل چشم پوشی نیست .

فرهنگ کتاب و کتابخوانی ودرکل اشاعه فرهنگ مطالعه ،می تواند یک سکوی پرش برای تربیت آینده فرزندان باشدچون ترویج کتابخوانی گامی عملی درارتقاءآگاهی جوانان روستاست.

بایدبپذیریم که تربیت پایه ای نسل ها را می توان ازجایی طراحی کرد.

باعنایت به اینکه قشر فرهیخته درروستا کم نیستند می توانند جایگزین موثر وهمه گیردراین کاستی باشند.

پر واضع است که عقب ماندن جمعیت روستا ازکاروان کتابخوان ومطالعه درسطح روستاهای دیگر کشور قابل کتمان نیست.

هرچند دراین بین رکود اقتصادی ،وضعیت معیشتی وگران بودن کتاب، این اجازه رابه مردم نمی دهد که کتاب خریداری نمایند.لذا نسل فرهیخته می تواند بابسیح افکار عمومی،موشکافانه براین کاستی به حداقل ها بسنده نماید وتلاش وحرکتی رو به جلو وقابل تامل برای باور همگان به نمایش بگذارد.

افتتاح یک مجموعه کوچک کتابخوانی ،بافراخوانی ازمراکز دولتی ،بخصوص انتشارات سروش صدا وسیما که همیشه دراین راه پیشگام بوده ،همچنین مردم روستا جهت تحویل کتاب های مازاد،می تواند یک فکر ستودنی درفرهنگ مطالعه وکتابخوانی تلقی گردد ودرخصوص مکان یابی ،چه بسا افرادی خیر درخود روستا باشند که دراین راه پیش قدم بوده وفی سبیل الله مکانی را در اختیار دوستان قرار دهند.  

+ نوشته شده در  سه شنبه هفتم بهمن ۱۳۹۳ساعت 11:22  توسط فریدون فیض زاده  | 

زمینه های مستعد صنعت گردشگری موجود،نیاز به رویکردی خاص درمدیریت این بخش درکشور رابه ذهن متبادر می سازد که هرچند نگاهها دراین مقوله از دیدگاه صاحب نظران متفاوت می باشد.امادلسوزانه  باید به اصل قضیه که همانا میراث گذشتگان است نگریست. میراثی که با آمدن دولت ها،درپیچ وخم بوروکراسی،به یک دیدگاه سیاسی اجرایی محض  مبدل شده وآنگارهمه پیشقدم هستند که معاونتی رابه دوش بکشند وصندلی در کابینه دولت خالی نماند!!

پر بیراه نیست ،ازاین سرمایه ذی قیمت وگرانمایه به سهولت می گذرند وبه نگاههای نقادانه ودلسوزانه وقعی نمی نهند وموضوعی به این مهمی راکه، می تواندجایگزینی موثر ودائمی بجای نفت باشد، را درجریانات همسوسیاسی قلمداد نموده.

باید بپذیریم یک روزی سرمایه خدادادی این کشور"نفت"به اتمام خواهد رسید و بهتراست،  رویکردی جدید، مدنظرمسئولان کشوری قرار گیرد ،بدون حب وبغض به مساله گردشگری پرداخته شود.

هرچند درطی این مدت گامهای موثر ومفیدی برداشته شده اما بازخورد آن درجامعه نمود چندانی نداشته.

درروند کارهای انجام گرفته مشاهده شده، شخص فرهیخته ای سکان هدایت معاونت مورد نظر راگرفته وخواسته ایده های نو راپیاده کند،متاسفانه با بی میلی مواجعه شده وقلمها،رسانه های دیداری وشنیداری واز همه مهمتر افراط گرایی وافراط زدگی ،بدون مطالعه وشناخت پیرامون موضوع،پا به عرصه نهاده وآن همت اندک رابه بیراهه کشانده که لاجرم،جایی برای مانورمدیریتی باقی نگذاشته ویا نخواهند گذاشت.

هرچند کنوانسیون میراث جهانی یونسکو حافظ وارائه دهنده میراث جهانی مشترک بوده اما باید بپذیریم که این امربا مدیریت مناسب وستودنی، ازسوی کشورها تحقق می یابد.

به نظر راقم، قلم زدن،انتقاد وارائه راهکارهای عملی به وفور یافت می شود اما باید اذعان داشت رسیدن به مراد مطلوب،خواسته یاناخواسته دراین زمانه،به مدیریتی فراتر ازسیتم چانه زنی ازبالا نیازدارد، مدیریتی که بتوانددرمقابل چالش هایی که احتمالا درپیش خواهد داشت با عقل ،منطق و.... محکم ایستادگی نماید.

صنعت گردشگری،میراث فرهنگی ،صنایع دستی،ابنیه های تاریخی کشور را می توان حلقه گمشده جایگزین درآمدزایی کشور دانست که موجب پویایی ورشد اقتصاد کشورشده وبه توسعه اقتصاد محلی پایدارکمک نموده تاجملگی، سهم بسزایی راایفا نمایند.

اما چه سود!این حلقه گمشده به ورطه فراموشی سپرده شده ودلسوختگان به این پندارند که روزی همه متولیان ومسئولان کشور، متوجه نقصان خواهند شد ودرنهایت کمر به بالندگی ورشد آن خواهند زد!.

بایدبه این ضرب المثل بسنده نمودکه:زمانی قطره چون واصل به دریا شود،دریا شود.

ایران اسلامی ،این سرزمین پهناور با وسعت1648195کیلومترمربعی را اگرزیبابنگریم بخاطر داشته هایش به مانند ستاره ای ازآسمان است،ستاره ای که می تواند پازلی باشد برای رونق ،اشتغال ودرآمدزایی.

انگار برخی رضایت نمی دهند که دلسوختگان واقعی غیرسیاسی برکرسی قاب گرفته آن بنشینند؟!تاهویت راستین ایرانی به جهان تشنه ونسل سوم انقلاب، شناسانده شود.

بارها دررسانه های برون مرزی خارجی،ویادررسانه های دیداری داخلی که منعکس کننده برخی اخبار برون مرزی بوده ،گنجینه های تاریخی کشورایران اسلامی،درموزه های خارجی به نمایش گذاشته می شود دل هردردمندی را می آزارد.

برخی می پندارند شناساندن هویت ایرانی موجب اضمحلال فرهنگ داخلی خواهد شدوچه بهتر است که این میراث را کماکان درغربت، دیگران تماشا کنند وبرهمین اصول نیز گروهی میدان دار عرصه شده اند وفضا برای برخی سودجویان ازخدا بی خبر مهیا ،تا گنجینه ها راغارت وبه خارج ازکشورانتقال دهند، تاموزه های سایر کشورهای قدرتمند،زینت بخش اعتبار وهویت کشورمان باشند!!ومانیز بااین پنداربرخود می بالیم!!

ودرخیال، که دراینجا،کسی درانتظارشان نیست وجایی ومکانی برایشان تدارک ندیده اند چه بهتر است اعتبار وعزت خودرا درآنسوی آبها جستجو نمایند .

نمی دانم این قلمی کردنها،دغدغه است یاحس وعرق ملی؟!

نیک می دانیم،تاریخ هویت،شجره،اصالت،میراث فرهنگی راباعینک واقع بینانه می توان نگریست وبه هیچ عنوان نمی توان فصل ممیزی برای آن قائل شد.لذا چه بهتر وزیبنده است مدیری سکان هدایت این مجموعه رابرعهده بگیرد که درد آشنابوده و بدون شائبه های احتمالی سیاسی، بابکارگیری متخصیص واقعی ،تمام داشته های گذشته ما که می توان آنها راغربت نشینان موزه های خارج از کشور نامید،به موطن اصلی خود بازگردانندومدیریت منسجمی حاصل آید تا علاوه براحترام گذاشتن به سنت های پیشینیان که آنها نیز میراث فرهنگی ما بوده بابرگزاری چشنواره های فراموش شده ومناسک های مهارتی وابزاری و .........،بتوانیم به جامعه ی ایرانی اسلامی خود هویت ببخشیم واین عوامل می تواند نوعی  ناسازگاریهای موجود راحل کرده تاموجب سربلندی وتوسعه اقتصادی کشورگردد.

+ نوشته شده در  شنبه چهارم بهمن ۱۳۹۳ساعت 16:23  توسط فریدون فیض زاده  | 

نام جيكاك براي مردم مناطق نفت خيز جنوب و خصوصاً مردم مسجدسليماني ها و عشاير بختياري نامي آشناست

 • نامي كه به نمادي در نيرنگ و حيله گري آنهم از نوع انگليسي تبديل شده و حتي امروز نيز معمولاً به كساني كه به نيرنگ و مكر و حيله و البته سياستمداري از نوع خاص كلمه مشهورند لقب جيكاك مي دهند

  گزافه نگفته ايم چنانچه بيان كنيم لقب جيكاك حتي تا امروز ضرب المثلي است براي معرفي كردن افراد حقه باز و در عين حال زرنگ.

  اما جيكاك كه بود ؟! و از چه زماني وارد تاريخ و فرهنگ ما شد؟
 •  
 •  مراجعه به پيشينيان در قيد حيات كه بعضاً خاطراتي از اين انگليسي سرشناس دارند ، بهترين راه براي شناخت اوست . اما در اين متن كوتاه علاوه بر ذكر مواردي از جالب ترين حكايت هاي جيكاك ، نقش واقعي وي در تثبيت موقعيت شركت نفت انگليس و ايران نيز بررسي شود.

  مي دانيم كه انگليس علاوه بر اقدامات ديپلماتيك ، كارشناسان سياسي خبره اي نيز در مناطق حوزه فعاليت هاي خود داشت تا تمامي جوانب امنيتي فعاليت هاي اقتصادي خود را تامين نمايد . شروع اين پروژه يعني حضور افراد خاص در مناطق عملياتي با حضور دكتر يانگ بود كه شايد زماني به ماجراهاي وي نيز بپردازيم و تداوم اين پروژه با اقدامات مستر جيكاك معروف بود.

  جيكاك با توجه به استعداد خارق العاده خود در يادگيري زبان، در مدت بسيار كوتاهي توانست زبان فارسي و از آن مهم تر گويش بختياري را همچون زبان مادري خود يادبگيرد . به حدي كه تشخيص او از غير بختياري ها

بسیاردشواربود.

خصوصاً اينكه با شگرد هاي خاص تفاوت ظاهري و فيزيكي خود را نيز بوسيله گريم هاي مداوم ، تفاوت چهره خود را با چهره بختياري ها با حداقل مي رساند و البته چنانچه حكايت مي كنند آنقدر بر زبان و گويش و تاريخ وفرهنگ بختياري مسلط بود كه چنانچه كسي نيز مي خواست از ظاهر او ،به خارجي بودنش مشكوك شود با صحبت كردن و روبرو شدن با اطلاعات او يقين پيدا مي كردند كه وي بختياري است.

جيكاك علاوه بر قدرت فوق العاده اش در زمينه يادگيري و تطبيق با محيط برگ برنده ديگري نيز داشت و آن شوخ طبعي ذاتي وي بود.

اين فرد لباس بختياري مي پوشيد و در ميان عشاير و مردم موقعيت ويژه اي براي خود مهيا كرده بود.

در خصوص وي در كتاب شناخت عشاير ايران مي خوانيم:

… اعزام كارشناسان انگليسي در ميان ايل هاي بختياري و قشقايي به منظور جاسوسي و كسب اطلاعات لازم بسيار قابل توجه بود به طوري كه هنوز سهم عده كثيري از افراد ايل بختياري درباره شخصي بنام جيكاك كه يكي از همين كارشناسان و جاسوسان بود صحبت مي كنند و خاطرات زيادي از وي دارند.

اين حكايات و خاطرات البته ناشي از سادگي و صداقت زياد ساكنين محلي نيز بوده اما بهر حال نمونه هاي جالب و شنيدني نیز دارند كه علاوه بر تاكيد بر سادگي مردم و عشاير ، حيله گري و زرنگي اين مامور انگليسي را نيز مي رسانده ، تكيه ما بر مامور بودن جيكاك از اقدامات مهمي است كه وي در تثبيت موقعيت انگلستان داشته كه آخرين نمونه آن ترويج شعار معروفي است كه در آستانه ملي شدن نفت در مناطق نفت خيز و خصوصاً مسجدسليمان منتشر شد و مي گويند ساخته جيكاك بود شعاري بدين مضمون كه : تو كه مهر علي من دلته نفت ملي سي چنته ؟

از ديگر حكايات جيكاك عصاي معروف اوست كه با آن معجزه مي كرد و وقتي آنرا به بدن كسي مي زد به آن شوك عجيبي منتقل مي شد و آن را از كرامات خود مي دانست.

جيكاك مدعي بود عصاي او بهترين وسيله براي تشخيص حلال زاده بودن افراد است و با همين شگرد بسياري از كساني را كه به دليل مختلف مي خواست از وجهه اجتماعي و قدرت بيندازد ، تخريب مي كرد.

بعد ها فاش شد كه در عصاي معجزه آساي مستر جيكاك جز يك پيل خشك الكتريكي و يك مدار ضعيف انتقال برق هيچ چيز وجود نداشته و جريان ضعيف برق باعث انتقال شوك الكتريكي به افراد نگون بختي مي شده كه مستر جيكاك هنگام تماس عصا با آنها ، دكمه وصل جريان را فشار مي داده.

از ديگر شگرد هاي جيكاك سوزاندن ريش افراد بوده است.

مي گويند: در مجلسي او حاضران را دروغگو معرفي مي كرد و هنگامي كه قرار بر اثبات شد كبريتي روشن كرد و گفت هر كس راست بگويد اين كبريت ريشش را نمي سوزانداول كبريت را به ريش خود گرفت كه نسوخت سپس ريش تمام افراد ساده لوح حاضر را سوزاند . به آنها قبولاند كه دروغ گفته اند و البته بعد ها مشخص شد كه ريش او مصنوعي و نسوز بوده.

حكايتهايي از اين قبيل در مورد مستر جيكاك بسيار زياد است اما روي ديگر جيكاك شخصيت اصلي وي بود كه همانا ماموري زرنگ و كار آزموده در زمينه جاسوسي و تامين امنيت منطقه مورد چپاول انگليسي ها بود . جيكاك مامور ويژه سرويس جاسوسي انگلستان در زمان جنگ جهاني دوم فعال مايشاء خوزستان بود و هر كاري از او ساخته بود.

مرحوم مهراب اميري در ترجمه كتاب تاريخ سياسي اجتماعي بختياري پروفسور گارثويت وي را با دكتر يانگ در جنگ جهاني اول مقايسه مي كند مي نويسد:

وظايفي را كه دكتر يانگ در جنگ جهاني اول در ايران بر عهده داشت در خلال جنگ جهاني دوم به عهده جيكاك گذاشته شده بود . وي گاهي به بالاترين مقامات دولتي خوزستان توهين مي كرد و در صورت لزوم گاه تملق بعضي از روساي عشاير را مي نمود.

جالب است كه بدانيم جيكاك به همان خوبي كه بختياري صحبت مي كرد به زبان عربي و فرهنگ اقوام عرب خوزستان نيز تسلط داشت و خصوصاً در قضيه اغتشاش اعراب در سالهاي
۱۳۲۱-۱۳۲۲ محرك اصلي بود.

مهراب اميري در ترجمه كتاب سابق الذكر به نقل از استاندار خوزستان آورده است:

هنگامي كه پسرشیخ خز عل به تحريك انگليسي ها اغتشاش و ناآرامي در خوزستان ايجاد كرده بود ، براي چاره

جویی ورفع غائله،مرتب باجیکاک که تمام آتش ها سراوبود تماس گرفتم،خوداوگوشی رابرداشت وپس ازاینکه من خود رامعرفی کردم.

جيكاك خودش را به جاي نوكرش معرفي كرد و با يك فارسي دست و پا شكسته گفت كه جيكاك بر اثر پر خوري بيمار شده و خوابيده است.

بعد ها در جريان شورش ابوالقاسم خان و ماموريت مرتضي قلي خان صمصام براي دفع وي نيز جيكاك براي جلوگيري از گسترش نا امني به مناطق نفت خيز وارد عمل شد، آورده اند كه : روزي جيكاك در حضور تمام سران و روساي طوايف بختياري با يك لحن تملق آميز خطاب به جمعيت در حالي كه به مرتضي قلي خان اشاره مي كرد گفت:

حضرت اشرف ( يعني مرتضي قلي خان ) پدر من است ! و هر چه امر كند ما انگليسي ها انجام خواهيم داد.

بديهي است كه اصلي ترين وظيفه جيكاك تامين امنيت و منافع انگلستان در مناطق عملياتي، بهره برداري نفت بود تا خطري منابع سرشار حاصله را تهديد ننمايد.

 جيكاك با شخصيت خاص خود به خوبي از عهده اين ماموريت برآمد و منابع كشورش را به قيمت بدنامي خود خريد ! جيكاك ضرب المثلي شد در حيله و فريب و نيرنگ و مهره اي بود از خيل چپاولگران سرزمين ها كه چهره واقعي خود را در پس شوخ طبعي و شيرين كاري مخفي نموده بود و البته امروز تبديل به نمادي در زرندگي و حيله گري در بين ماست ! پس مواظب جيكاك هاي امروز باشيم !؟
جیكاك در اوایل حضورش در شركت نفت ایران و انگلیس به عنوان سرپرست یك دكل حفاری مشغول به كار شد. یكروز یكی از كارگران محلی از بالای دكل به زمین افتاد و درجا مرد. افراد محلی كه از فوت فامیلشان به شدت عصبانی بودند و جیكاك را مسئول این واقعه می دانستند بسوی او حمله كردند. جیكاك كه مرگ را در یك قدمی خود میدید ناگهان به سمت دكل حفاری حمله ور شد و شروع كردن به زدن دكل با مشت و لگد. مردم محلی كه شگفت زده بودند ناگهان ایستادند جیكاك كه مردد شدن مردم را دید و فهمید انگار نقشه اش گرفته شروع كردن با سر كوبیدن به دكل و فحش دادن كه " نامرد تو برادرم را از گرفتی" و از این گونه صحبتها... نقل می كنند كه چند دقیقه بعد مردم دوباره به سمت جیكاك دویدند ولی اینبار نه برای زدن و انتقام گرفتن بلكه برای دلداری دادن به او و جلوگیری كردن از كوبیدن سرش به دكل.!!!!
اقدام بعدی جیكاك پوشیدن لباس روحانیت و عمامه گزاری وی بود! جیكاك مجلس وعظ و منبر برپا میكرد و آخرش هم روضه امام حسین میخواند و وسط روضه موقعی كه همه داغ می شدند ناگهان عمامه خود را به درون آتشی كه وسط مجلس بود پرتاب میكرد.

! از بند قبل علاقه جیكاك به پارچه نسوز را بیاد دارید .

 عمامه نمیسوخت و جیكاك آنرا به عنوان معجزه خود بیان میكرد و ادعای سید بودن میكرد! در ضمن او هیچكس را هم به سیدی قبول نداشت چون عمامه آنها در آتش میسوخت! از اینجا بود كه او به "سید جیكاك" معروف شد
به هنگام ملی شدن صنعت نفت، جیكاك یا به قولی سید جیكاك با گشت و گذار میان عشایر بختیاری این شعار را به گویش بختیاری برای آنها طرح نمود:

"تو كه مهر علی من دلته نفت ملی سی چنته"
"یعنی تو كه مهر علی را در دل داری برای چه به دنبال ملی شدن نفت هستی"
بعضی از عشایر بختیاری زندگی خود را رها كرده و با تشكیل دسته جات متعدد و درست كردن پرچم و علم های گوناگون علی علی گویان به امامزاده ها رفته و طلب عفو می كردند.

منابع:
ايرج افشار : مقدمه اي بر شناخت ايل ها و عشاير ايران
۱۳۶۶ تهران انتشارات هما.
جن راف گارثويت : تاريخ سياسي اجتماعي بختياري ترجمه مهراب اميري
۱۳۷۳ تهران انتشارات سهند.

+ نوشته شده در  پنجشنبه دوم بهمن ۱۳۹۳ساعت 10:16  توسط فریدون فیض زاده  | 

 

گیل یاگیلک وقوم دیلم دوتیره ازایرانیان آریایی بوده اند.این اقوام دردوقسمت غربی دریای خزر می زیسته اندوزمانی که قدرتی می یافتند دامنه استیلای خود راازشرق تاگرگان وازشمال تا ارس وازجنوب تاقزوین گسترش می دادند.

اراضی بحر خزر ازدوقسمت تشکیل شده.یک ناحیه کوهستانی ودیگری بین دریا وکوه.مورخین قسمت اول راکوهستان یاجبل،ودوم راهامون یا سهل می خواندند.

طایفه گیل درهامون وطایفه دیلم درکوهستان می زیستند.هامون نشینان درکل طبع آرامی داشتند وبیشتربه بازرگانی اشتغال داشتند ودرآن زمان که اوج بحرانها ودرگیریها بوده ،تمایلی به جنگ وقیام نداشتند.اما دیلمیان یاکوهستان نشینان،جنگ جو ودلاور بودند وپیوسته درحال تعرض به این طرف وآنطرف بودند وبه همین علت اسم ورسم آنان درتاریخ بیشتر از گیل ها دیده می شود.

درآن زمان مردم دیلم به بی باکی وسلحشوری مشهور بوده اند وشاهنشاهان ساسانی برای مطیع کردن آنان،بخصوص شاهپور اول،شخصا به این ناحیه لشکرکشی نمود .ویا درعصر انوشیروان،پادشاه،برادرخود"کیوس"راجهت سرکوبی دیلمیان مامور ساخت.

پس ازانقراض سلسه پادشاهی ساسانی واستیلای اعراب مسلمان برایران،مردم ولایات ساحلی دریای خزربه برکت وجود سلسه البرز،تامدت ها درمقابل سپاه اسلام مقاومت کردند وسعی می کردند ازتمدن وآداب وکیش  خود حفاظت نمایند.

درسال 142هجری قسمت مهم طبرستان وگرگان به تصرف مسلمانان درآمد.اماجلوی پیشروی سپاه اسلام درشمال قزوین واول خاک طارم  وکلاردشت ومغرب چالوس گرفته شد.دیلمیان هرفرصتی می یافتند ازپشت سر به سپاه اسلام یورش می بردند درکل ازسخت ترین دشمنان اسلام بشمار می رفتند.خلفا وسرداران اعراب پیوسته ازدیالمه وحشت داشتند وسعی می نمودند مردم رابه جهاد باآنها ترغیب نمایند.(درفتوح البلدان بلاذ ری ،ص،322چاپ اروپا)آمده است:حضرت علی علیه السلام درجنگ صفین به سپاه ولشکریانش گفت:هرکس به جنگ با معاویه اکراه دارد مواجیب خود رابگیرد وبه طرف دیلم حرکت نماید وباآنها بجنگد.

مردم دیلم درتمام مدت خلافت بنی امیه واوایل حکومت بنی عباس،هیچ وقت نگذاشتند که قدم سپاهیان اسلام به سرزمین آنهاباز شود.

اما دراین فاصله باعلویان که مدعی حکومت بودند وخلافت راازآن خود می دانستند ودرکل دشمن خلفا بودند،مدارا نمودند وسعی کردند با آنها مهربانی نمایند وقلمروخود رابروی آنها بازنموده وبه انان پناه دادند.

درسال176هجری"یحیی بن عبدالله حسنی"راکه بر هارون الرشید قیام کرده بود درخاک دیلم پناه دادند وبه وی لقب"صاحب الدیلم"دادند.بنابراین ازاو وخاندانش "جستانیان ظهورکرد که مرکزآنان درکوهستان های مشرف بر دره های شاهرود وسفید رود ومرکز آنهارودبار الموت شد.

درسال 250 هجری"حسن بن زین"ملقب به دایی کبیر،بربنی عباس قیام کرد دراین بین دیلمیان جانب دعوت داعی کبیر راگرفتند وسلسه داعیان علوی اولین سلسه مستقلی بود که برضد خلفای عباسی دراراضی ساحلی دریای خزر در سال 250-316تشکیل گردید.

(لیلی بن نعمان-ماکان بن کاکی-فیروزان-علی پسربویه ماهیگیر-اسفاربن شیرویه-مردآویچ بن زیار)ازمشاهیر لشکرکشان ایران شدند.ودراین بین "علی بویه"موسس آل بویه شد."مردآویچ"موسس سلسه آل زیارگردید.که بعدها جزء سران علویان شدند.

دراینجا بود که دیالمه که قبول اسلام رانمی پذیرفتند،دعوت تشیع راقبول کردند ودعات علوم درایام اقامت درگیلان به مقام ریاست دنیایی ومقام امامت وریاست دینی پیداکردند که جملگی ازشیعیان زیدیه بودند.بنابراین به همت ناصرکبیر" حسن بن علی اطروش"

وپس از ایشان سایر ائمه زیدی جانشینان ناصر کبیر،مرام شیعی رادربین دیالمه ترویج دادند.

دراین زمان ،ولایات ساحلی خزر،میدان کشمکش بین سران سپاه دیلم گردید وهرکدام ازسران به هواخواهی یکی ازسادات،اختیارامور آن منطقه رابرای خود طلب می نمودند تااینکه درسال331هجری"حسن پسر بویه وبرادر علی"براین نواحی استیلا یافت وازاین تاریخ به بعد،آل زیار وآل بویه برسر تصرف گرگان وطبرستان ودیلم مکررا با یکدیگر به جنگ پرداختند ودرنهایت ولایات ساحلی خزر تقریبا برای سلسله ی آل زیار باقی ماند وبتدریج شیعیان زیدی این نواحی نیز مذهب تشیع اثنی عشری را پذیرفتند.

نوبت به سلسله سلاجقه شد وآنان توانستند تمام ایران راتحت یک حکومت دربیاوند.اما طبرستان ودیلم بااینکه دست از خاندان های سلطنتی گذشته ی خود نکشیده بودند بناچار خراجگزاری به حکومت ترکان سلجوقی راپذیرفتند وبه مرور زمان اداب وآیین ایرانی قدیم ،ازمیان رفت وگیلان وطبرستان هم مانند سایر قسمت های ایرا ن درجامعه اسلامی ادغام گردید.

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و نهم دی ۱۳۹۳ساعت 10:41  توسط فریدون فیض زاده  | 

بزرگ بود

وازاهالی امروزبود

وباتمام افق های بازنسبت داشت

ولحن آب وزمین راچه خوب می فهمید.

صداش

به شکل حزن پریشان واقعیت بود.

وپلک هاش

مسیر نبض عناصر را

به مانشان داد.

ودست هاش

هوای صاف سخاوت را

ورق زد

ومهربانی را

به سمت ماکوچاند.

به شکل خلوت خودبود

وعاشقانه ترین انحنای وقت خودش را

برای آینه تفسیرکرد.

واوبه شیوه ی باران پر از طراوت تکراربود.

واوبه سبک درخت

میان عافیت نور منتشر می شد.

همیشه کودکی باد راصدا می کرد.

همیشه رشته ی صحبت را

به چفت آب گره می زد.

برای ما،یک شب

سجود سبز محبت را

چنان صریح ادا کرد

که ما به عاطفه ی سطح خاک دست کشیدیم

ومثل لهجه ی یک سطل آب تازه شدیم.

وبارها دیدیم

که با چقدر سبد

برای چیدن یک خوشه ی بشارت رفت.

ولی نشد

که روبه روی وضوح کبوتران بنشیند

ورفت تا لب هیچ

وپشت حوصله ی نورها درازکشید

وهیچ فکرنکرد

که مامیان پریشانی تلفظ درها

برای خوردن یک سیب

چقدر تنها ماندیم.

برگرفته از هشت کتاب سهراب سپهری

+ نوشته شده در  دوشنبه هشتم دی ۱۳۹۳ساعت 16:41  توسط فریدون فیض زاده  | 

استفاده حداکثری ازامکانات دولتی درطول عمروبجاگذاشتن آن برای بازماندگان،مصیبتی است که گروهی اندک،درکشور اسلامیمان برای خود قائل هستند ومی شوند.این استفاده حداکثری می تواند ازطریق رانت تحصیلی ویااقتصادی حاصل آید؟ گروه اول که بسیار اندکند،زمانی که ازطریق رانت تحصیلی به مدارج بالای به اصطلاح علمی رسیدند،بطورناگهانی نیز به مسئولیت می رسند.به تبع آن جایگاه وپایگاه اجتماعی آنها نیزدرطی چند سال تغییر می یابد.به منطقه ی خوش آب وهوای پایتخت نقل مکان می کنند،ازبهترین وسیله نقلیه استفاده می کنند،ازاندوخته های بادآورده خوددربخش ساخت وسازو......استفاده نموده ورویکردی دیگری به اطرافیان وجامعه خود خواهندداشت.دریک پروسه ی زمانی کوتاه،ازعلم وثروت پرستیز اجتماعی و...........برخوردار می شوند خط قرمزی برای خود متصور نمی شوند ویا احیانا باارتباطات اجتماعی که کسب کرده اند ابایی نخواهند داشت. اینگونه افراد رامی توان درانتخابات مجلس به عینه دید.شخصی که با مدرک فوق دیپلم(معلم یک شهر)بوده اما زمانی که پیروز انتخابات می شود بعد از گذشت یک دوره نمایندگی مجلس،به ناگاه درمحافل بومی از آن به نام دکتر نام می برند!وهمین افراد با استفاده ازاقارب وهمفکران حزبی خود ،به تدریس درموسسات علمی وچه بسا دانشگاهی برسند.آنان به مرور زمان به جمع مدیران کشور نایل می شوند. گروه دوم نیز بااستفاده ازخلاقیت ذاتی وخدادادی،گوی سبقت رااز گروه اول ربوده،هرچند مدارک تحصیلی برای این دسته ارزش وجایگاهی ندارد امازبان بازی ورو،پای آنها رابه مکان هایی باز می کند واز خوان گسترده بهترین وبیشترین استفاده را می برند.توخود حدیث مفصل بخوان ازاین مجمل! باید بپذیریم این گونه برخورداری از مزایا وامکانات درایران اسلامی ما،درون زاد وبومی است. زمانی که اینگونه افراد علیرغم شعارهای عدالت خواهانه ای که دربرخی مواقع درقالب تکثر وتحمل درجامعه سرداده می شوند خودراهماهنگ وهم آوازبا بخشی از قدرت سیاسی می دانند و به میدان تصمیم گیری می آیند، فراقانونی عمل می کنند وخود راطلبکار ملت وانقلاب دانسته .پرواضع است که هدف آنها بهره مندی ازلذایذ وامکانات دنیایی است .سریعا عملکرد سابقین مورد نظر راموردنقد وخدشه وارد می سازند. لذاازنظر نگارنده باید رویکرد دیگری نسبت به این افراد وتخلفات آنها،مدنظر قرارگیرد به اتهامات وپرونده های آنها رسیدگی کرد تا اتحاد وامید رابه کشور بازگرداند.

+ نوشته شده در  چهارشنبه سوم دی ۱۳۹۳ساعت 16:51  توسط فریدون فیض زاده  | 

 

همیشه درکارجمعی یک قاعده وجود دارد که کارامروزرابه فردا مسپار.

مدت هادراین فکربودم که چگونه جواب دلنوشته بعضی ازدوستان وفرهیختگان زادگاهم راقلمی نمایم.امابرحسب وظیفه وهمدردی واحساس مسئولیت به این نتیجه رسیدم که تلاش های مجدانه ازسردلسوزی دوستان،قابل تقدیر بوده وهست ونمی توان به سهولت از کنارش گذشت.باید به این نکته توجه کرد:رندان سراین سفره نشستند،ازغفلت واخلاص جمع گفتند چنینیم وچنان!باید پذیرفت.

خوش آن کسان که به اقلیم عقل ره دارند.....................زمام خویش بدست خردنگه دارند.

تشکیل مجمع یاران روستای سه سار،نیز ازاین قاعده مستثنی نیست.اززمانی که فراخوانی ازسوی دوستان،برای تشکیل مجمع داده شد،برپایه ی آمیزه ای ازحسن نوع دوستی،کمک به همنوعان،ترویج خود باوری و......................بود.جمع شدن گروهی به اصطلاح فرهیخته روستا،می توانست عملکرد بهتری نسبت به آنچه سپری شد داشته باشد.

یادآوری گذشته،وذکراسامی برخی از دوستان درعدم پا گرفتن موسسه وتداوم آن،که متاسفانه اسم حقیر نیز درآن یادداشت یادلنوشته بیان شده بود،حقیر را واداشت تا به بررسی وتحلیل  محورها پرداخته ونظراتم راارائه نمایم.

حقیرمطمئم هستم دوستان ازسر دلسوزی به این موضوع نگاه نمی کردند، بلکه خواهان پیشرفت روستا بودند.

تبادل فکری درتداوم  واقدام یک کارجمعی راباید ازنگرش ها وگرایش های افراد جستجوکرد،عقل کانون پیدایش وپرورش نگرش های انسانی است.مجمع یاران روستای سه سار، دستخوش تغییرات وتحولات احساسی وعاطفی گردیدکه آن نیز ناشی از دگردیسی درگفتمان مجمع بود!دگردیسی که آمیزه ای ازسنت وتجدد بود.بنیان گذاران اصلی،این دومقوله رادرفراخوانی یاران وتلفیق آن به حساب نیاوردندودرروندکار تحمل گرایی نامطلوب جلوه گری کرد،فاصله ها زیاد گردید.ازدیدگاه بنیان گذاران مجمع،گروههای سنی دراقشار روستا ملاک قضاوت قرارنگرفت وآنها به عنوان سهام داران اصلی روستا که سهم بسزایی دربستر سازی ترقی روستا دارند به حساب آورده نشدند!فلسفه وجودی این بی اعتمادی برمی گردد به باورهای مدیریتی گذشته!باورهایی که بیشتر جنبه عینی برای بهبودی فردای خود متصورند!

بایدبپذیریم،انتقاد ازخود،برای تک تک ما کاری سخت ودشوار است.چون با فرهنگ ماایرانیان عجین شده .

شیرازه ابتدایی مجمع بربسترامورخیر استواربود وحقیر نیز برهمین باور به آن پیوستم چون براین باور قلبی رسیده ام ابتدایی ترین گرایش طبیعی مردم روستایم معیشت است وروزبه روز نیز فراگیر تر می شود وبه هیچ عنوان نمی توان ظرفیت وقابلیتی برایش متصور شد.وقتی ما پذیرفته بودیم ردپای احساس سبز وانسانیت رادرقلب کسانی باقی بگذاریم می توانست باقی الصالحاتی برای مجمع باشد،امابرخی ازدوستان آنراباسایر اقدامات همگون ساختند.بانیان درابتدا به فکر تصویب وتثبیت مجمع شدند امادرروند کار بامزاح وباابرازنظر برخی ازاعضا ازکنارش گذشتند.مقرر گردیده بود درسیرتکوینی مجمع به نیازمندان کمک شود.لیک درروند کار به علت نبود فرهنگ خودباوری جمعی،برخی از دوستان تحمل مدارا رانداشتند اخبار به بیرون درج کرد وبه تبع آن برتوقعات عمومی افزوده شد.مسیری که قرار بود دیدگاههای معنوی که سیر الی الله را بپیماید دربستر کاری به دیدگاههای مادی صرف تبدیل گردید.دراین بین افرادی که اصل معرفت رادرخدمت به ذات اقدس باریتعالی قرار می دادند به ناچار چاره ای جز کناره گیری نداشتند!

به قول شاعر:

درشکار معرفت باعشق پیمان بسته ایم

درمیان عاشقان،ماعاشقان دل خسته ایم

درجواب بی وفایی مهربانی کرده ایم

مهربانی رابه رسم معرفت طی کرده ایم.

لذا درکنار امور خیر،به نظرحقیر پرداختن به امور عمرانی وتوسعه روستا کاری شتابزده بود!

بایداذعان نمایم اجرای هرگونه طرح های عمومی،عمرانی و.....مستلزم،ارزیابی وبررسی فنی وحقوقی است،همدلی،همراهی،یکپارچگی وتفاهم دراینگونه کارها نیاز به فرصتی است که بحث پیرامون آن به فرهنگ سازی نیازدارد.تفکرات خاص حاکم برروستا برپایه ی کدخدامنشانه ونگرش های جناحی وقبیله ای است.

 سرمایه گذاری بخش خصوصی در روستای سه سارویادرسطح کلان آن،پیش فرض هایی رامی طلبد که می توان بطوراجمال به آن اشاره کرد:

سرمایه گذار به برگشت سرمایه ی خود درکوتاه مدت فکرمی کند.درکشورما،با عنایت به اینکه سرمایه گذاری دربلندمدت،آزمون خودرا به نحومطلوبی پس داده است.چون عدم امنیت اقتصادی،اطمینان واعتماد درپروژه های درازمدت کاملا بیهوده است.درمسیر سرمایه گذاری کوتاه مدت که اکثر سرمایه گذاران به ان رغبت نشان می دهند،ابتدا می بایست گفتمانها بامسئولین استانی وبومی بررسی می شد.ارزیابی وبررسی فنی وحقوقی نیزدرمرحله ای ازپروپوزال قرارمی گرفت.کاستی ها مشخص می شد،موانع شناسایی وتعریف می گردید ودرنهایت موارد موردنظر عمرانی با یک شرکت طرف قرارداد تضمین می گردید.این سئوال به ذهن متبادر می گردد،آیااینچنین شرایطی مجمع یاران برای خود متصوربود؟

پرداختن به مسایل عمرانی روستا دراین مقال نمی کنجد ودرسطح کلان باید به آن نگریست .

درخاتمه:

حقیر براین تصور بودم که استفاده حداکثری ازتوانمندی ها وجذب تمامی سلایق از مولفه های ضروری ایجاد یک کار جمعی درخدمت رسانی به مستمندان است امادرروند کارمتوجه شدم که مجمع دریک خانه ی شیشه ای نشسته ونمی تواند به خانه دیگران سنگ بیاندازد چون درابتدا این سنگ انداختن ها منجر به شکستن شیشه منزل خود می شد!.

بعد از مدتی به این نتیجه رسیدم که کار جمعی برای مردم روستا تعریف شده نیست.آنها مطلوبیت خود رادرگفتمان خاص خود می طلبند که درپاره ای ازمشکلات مقطعی به کمکشان بیایند

که با ودیعه گذاشتن مدارک زمین ،سفته،یاپیش فروش محصول و...............روز خود را سپری نمایند تابا این فکر،ازاین در به آن درفرجی خواهد بود.

روستای ما درد فرهنگ دارد.مامدت هاست ازفرهنگ تفاهم و....دورمانده ایم!تصمیم گیریها درروستا ازقهوه خانه ها گرفته می شود.درگذشته ای دور زور واجبار مردم راوادار به انقیاد می کرد.امروزه برعکس است!.اگر هرگونه کاری یا تصمیمی مطابق میل افرادی که مردم روستا راهدایت می کنند نباشد آنچنان کارشکنی وفرافکنی خواهند کرد که کار هر انسان فرهیخته ای را به کرام الکاتبین خواهند سپرد.

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و پنجم آذر ۱۳۹۳ساعت 18:3  توسط فریدون فیض زاده  | 

چند روزدیگر فصل سرما ازراه می رسد.به اوضاعم نگاهی می اندازم.مثل همیشه ازهمه چیز وهمه جا عقب مانده ام.مشکل ازاینجاست که زیادفکرمی کنم.لیک فرصتی برای عمل کردن باقی نمی ماند.نمی دانم چرا؟آیامی تواند دلیلی داشته باشد؟

بنظرگذرعمراست.عمرکه می گذرد،امتحان می شوی،روی صفحه زندگی می چرخی وبرای مدت های زیادی به یک گوشه ازاین جهان وانفسا نگاه می کنی.نمی دانی ازامتیازاتش بهره مند شوی ویا ازامکاناتش!!!

من مدتهاست روی صفحه زندگیم می چرخم.دنیایم هنوز آن دنیای ایده آلم نیست.درهیاهوی دود وصداهای ناهنجار واندوه به دنبال پناهگاهی برای زیستن هستم تاراهی برای آسمانم باشد.

واقعا این دنیا برای زیستن جای بسیارعجیب است!

رسم های بسیارعجیبی دارد.شنیدنی ها،ناشنیدنی ها،دیدنی ها،نادیدنی هایش همه یکنواخت وکسل کننده است.تماشاچیانش نیز عجیبند!بعضی مواقع یکنواختند ودرپاره ای اززمان برعکس!

می گویم شایدقاعده ای برای همه آنها وجود داشته باشد.

درسکوت تنهایی،آسوده ترم.شاید نشانی ازآسمان شناخته شده ام پیدا شودویا پیداکنم.فریادی برآورم  به این امید،که برای فریادهای خاموشم نشانه ای درآسمان باز شود.

+ نوشته شده در  چهارشنبه دوازدهم آذر ۱۳۹۳ساعت 17:47  توسط فریدون فیض زاده  | 

آغازین کلام.

وقتی که می نویسیم،روشنگری شروع می شود.بعد ازاینکه نوشتیم،می توانیم شروع به خواندن نماییم.وقتی شروع به خواندن کردیم میتوانیم گفتن راشروع کنیم .وقتی شروع به گفتن کردیم،می توانیم بشنویم.وزمانیکه شروع به شنیدن کردیم به این باور خواهیم رسید که آن را باور نماییم.زمانیکه به باور رسیدیم همه چیز شروع به تغییر می کند.از آنجاست که درک خواهیم کرد که نوشته ها چه کارها که نمی کند؟

لذا بدون اجازه دفتر ذهنم راباز می کنم هر چند این دفتر به اواسط صفحه هایش نزدیک شده، دراین اوراق تلخی وشیرینی زودگذر تا حدودی مشهود بوده.آنقدر که حتی مزه ها نیز تحمل یکدیگر رانداشتند.دراین بین برخی دلواپس بودنداز افراط کاری مزه ها.

باخود می اندیشم گاه از نبودنشان  وگاه از بودنشان،مرا چه حاصل.زمان که می گذرد انگارپشت سرشان آب ریخته باشند،نه از بابت برگشتنشان،بلکه درخیال ،شور وغوغایی دارند!

ما خاصگان کره خاکی ازبهشت رانده شده!محیط خود را وسوسه شیطان ساخته.بدین جهت که درتصمیمات ،ظن وگمان را قانع کننده تفکر دانسته وبرای آن توجیهات وتاویلاتی داریم .

به قول لسان الغیب خواجه حافظ شیرازی:

پدرم روضه ی رضوان به دو گندم بفروخت

ناخلف باشم اگر من به جویی نفروشم!

ماانسانها برای هرظن وگمان خود،دلایلی رامتصور هستیم.گاه ممکن است این دلایل قانع کننده باشند وگاه غیر قابل قبول.بنابراین درچنین مواقعی بسیاری از بزرگان  اندیشه گفته اند:باخودتان خلوت کنید به هرچه که شک نموده اید ویاازآن هدف دور شده اید، درچنین مواقعی برای خلاصی ازآنها به دنبال دلایل وپاسخ کافی باشید تابه یقین قبول ویادر رد آن ظن هابرسید .

نگارنده معتقداست که نرسیدن به پاسخ وراه حل ها،برای همیشه انسانها رادرابهام می گذارد  وچه بهتر است که آنها را مورد پذیرش قرار ندهیم.

باگذشت چندماه دوری ازفضای مجازی که منشا توفیق اجباری داشت،درمحیط پیرامونی،  اجتماع،و.....تلخی وشیرینی بسیار مشاهده نمودم.آنقدر که حتی مزه ها نیزتحمل یکدیگررانداشتند.انها درخیالشان شوروغوغایی داشتند.ظریفی می گفت:آینده به نظرآنها بزرگ جلوه گری می کرد،ولی وقتی که گذشت، تازه متوجه می شوندآن آینده بسیارناچیز بوده است.

پس چه بهتر است بیاییم ظن وگمان های درونی را پاک نماییم وبه مثابه آن گلی که پژمرده بودامادردرون خود امید داشت .صاعقه وشبنم به کمکش رسیدند ودرنهایت آغوش سردخاک نیزپذیرای آن قطره شبنم شد،امید رابه گل پژمرده دادنند تاازنو بشکفد،درنهایت زندگی پیرامون خود رازیباتر نماید،باشیم

اگر اینگونه نیاندیشیم وتصمیم نگیریم باید به شعر خیام بسنده کنیم که گفت:

ای دل ز زمانه رسم احسان مطلب

وزگردش دوران سر و سامان مطلب

درمان طلبی درد تو افزون گردد

با درد بساز و هیچ درمان مطلب.

+ نوشته شده در  سه شنبه یازدهم آذر ۱۳۹۳ساعت 18:10  توسط فریدون فیض زاده  | 

مطالب قدیمی‌تر